ПРОТОКОЛ № 30

П Р О Т О К О Л                               ПРЕПИС!

№ 30

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 24 СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

            Днес, 24.09.2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Марийка Костова, Недялко Мишовски и Биляна Стояновска.

            Присъства и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан и Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Внесено беше предложение за включване на нова точка 2 в дневния ред, както следва:

            2. 410-03-93/23.09.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на представител на Община Козлодуй в Комисията за изработване на Областна здравна карта.

            Досегашната точка 2 и следващите се преномерират, съответно от 3 до 11.

            На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 303

            1. Включва нова точка 2 в дневния ред:

               2. 410-03-93/23.09.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на представител на Община Козлодуй в Комисията за изработване на Областна здравна карта.

            2. Досегашната точка 2 и следващите се преномерират, съответно от 3 до 11.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-93/23.09.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Определяне на представител на Община Козлодуй в Комисията за изработване на Областна здравна карта.
 3. 410-03-88/11.09.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Представяне на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.
 4. 410-03-89/11.09.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна в Поименен списък на обектите за строителство през 2013 г. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй.
 5. 410-03-91/16.09.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Обсъждане и приемане на Общински план за развитие на Община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година.
 6. 410-03-87/10.09.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй.
 7. 410-03-90/12.09.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Вземане на решение за отдаване под наем на част от имот в гр. Козлодуй – публична общинска собственост, върху който е изградено сондажно съоръжение.
 8. 410-03-92/17.09.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2013/2014 г.
 9. 410-03-77/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Даване на съгласие за извършване на замяна на земеделски земи по одобрена Кадастрална карта по § 4а и § 4б ПЗР ЗСПЗЗ между Община Козлодуй и Крум Маринов Крумов /отложено с реш. № 298 по прот. № 28 от 23.07.2013 г./.

10.410-02-60/16.09.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Попълване състава на Постоянните комисии към ОбС, Козлодуй.

11.Други.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Дневният ред беше приет.

            По т. 1 от дневния ред:

    Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

            По т. 2 от дневния ред:

            На основание чл. 20, вр. чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 4, вр. чл. 29, ал. 3 от ЗЛЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 304

 

            1. Определя д-р Румен Стоянов Тихолов за представител на Община Козлодуй в Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Враца.

            2. Задължава представителя на Община Козлодуй своевременно да информира Общинския съвет и кмета на Общината за хода на обсъжданията и решенията, взети от Комисията.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 3 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от ЗОБ, чл. 39 от Наредба № 17 на Общински съвет Козлодуй за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй, мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и становища на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология и ПК по икономическо, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 305

            1. Приема, наоснование чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Отчет за изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 до 30.06.2013 г., както следва:

            1.1. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 до 30.06.2013 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

            1.2. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на Община Козлодуйза периода 01.01.2013 до 30.06.2013г., съгласно Приложение №3.

            1.3. ОТЧЕТ /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на Община Козлодуйза периода 01.01.2013 до 30.06.2013 г., съгласно Приложение № 4.

            Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – 1 – Людмил Маринов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Васил Стоянов и Юлиян Симов.

            Решението се приема.

            По т. 4 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и становища на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология и ПК по икономическо, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 306

            І. В „Поименен списък на обектите за строителство през 2013 год. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй” утвърждава следните промени:

            1. В Раздел І.СМР:

            1.1. За обект: „Вътрешно преустройство с промяна на предназначението от Училище в Център за настаняване от семеен тип с. Хърлец, Община Козлодуй”, в колона 5 „Собствени средства” сумата 91 800 лв. се увеличава с 29 000 лв. и се отразява в колона 11, като 120 800. В колона 10 „Предложена стойност от м. 09. 2013 г.” сумата става 229 000 лв.

            1.2. За обект „Ремонт столове”, в колона 5 „Собствени средства” сумата 40 000 лв. се намалява с 18 000 лв. и става 22 000 лв. и се отразява в колона 11, като 22 000 лв. В колона 10 „Предложена стойност от м. 09. 2013 г.” сумата става 22 000 лв.

            1.3. За обект: „Ремонтни работи по сгради предстоящи за саниране – ОДЗ ”Радост”, Сграда на Община Козлодуй и Училище „В. Априлов” с. Хърлец /старата сграда/”, в колона 5 „Собствени средства” сумата 30 000 лв. се намалява с 13 600 лв. и се отразява в колона 11, като 16 400 лв. В колона 10 „Предложена стойност от м. 09. 2013 г.” сумата става 16 400 лв.

            2. В Раздел ІІ. Проектиране:

            2.1. За обект „Заснемане на речното корито на канала между остров Козлодуй и брега”, в колона 5 „Собствени средства” сумата 7000 лв. се намалява с 1600 лв. и се отразява в колона 11, като 5400 лв. В колона 10 „Предложена стойност от м. 09. 2013 г.” сумата става 5400 лв.

            2.2. Създава се нов обект 6 с наименование „Проектиране на котелно и авторски надзор на обект” „Вътрешно преустройство с промяна на предназначението от Училище в център за настаняване от семеен тип с. Хърлец, Община Козлодуй” с обща стойност до завършване /колона 3/ 4200 лв. Сумата се отразява в колони 10 и 11.

            ІІ. Възлага на кмета на Общинатаотразяване на промените.

            Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По предложение на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 307

            1. В състава на комисиите за провеждане на процедури по ЗОС, ЗОД, ЗОП и ЗУТ, с оглед осигуряване на публичност и прозрачност, да се включва и общински съветник.

            2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.

            Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗРР, съгласно чл. 37, ал. 1 от ППЗРР, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и становища на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и екология и ПК по икономическо, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 308

            1. Приема Общински план за развитие на Община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година.

            2. Общински план за развитие на Община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година и решението на Общинския съвет за неговото приемане да се публикуват на страницата на Общината в интернет.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

            Борислав Борисов направи предложение за изменения и редактиране в текстовете на чл. 3, ал. 2 и ал. 4; чл. 6, ал. 1, буква б); чл. 22, ал. 1; чл. 29, ал. 2 и чл. 47 на проекта на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй.

            В разискванията се включиха Йосиф Петков, Васил Стоянов и Николай Петков.

На основание чл. 75, ал. 2, т. 5 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 309

            1. Отлага гласуването на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй.

            2. Възлага на общинската администрация, след съгласуване на редакционните поправки с авторите и юрисконсулта на Общината, да отрази целесъобразните и законосъобразните и внесе проекта за гласуване на следващото заседание на Общинския съвет.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 75, ал. 2, т. 4 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 310

            1. Отлага разискванията по предложение вх. № 410-03-90/12.09.2013 г. от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Вземане на решение за отдаване под наем на част от имот в гр. Козлодуй – публична общинска собственост, върху който е изградено сондажно съоръжение, на „Енемона” АД.

            2. Възлага на кмета на Общината, след надлежно комплектоване на преписката, същата да бъде внесена за повторно разглеждане в Общинския съвет.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 311

            1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2013/2014 г., както следва:

            ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене

            - IІ а клас – 13 ученици;

            - ІІ б клас – 13 ученици;

            - ІІI а клас – 15 ученици;

            - ІII б клас – 15 ученици;

            - VI а клас – 16 ученици;

            - VI б клас – 16 ученици.

            СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

            -VІІ б клас – 15 ученици.

            2. За функционирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти.

            3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС, във връзка с §4а, §4б и следващите от ПЗЗ ЗСПЗЗ, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 312

            1. Дава съгласие да се извърши замяна между Община Козлодуй и Крум Маринов Крумов, по одобрена Кадастрална карта на §4, на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.163 с площ 1158 м2, в местността „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателят Крум Маринов Крумов предоставя в замяна 1000 м2.

            2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 46 и чл. 49 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 313

            1. Избира общинския съветник Марин Вълчев за член на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, за секретар на ПК по земеделие и горско стопанство и за член на Комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ.

            2. Избира Николай Петков за председател на ПК по устройство на територията, строителство и екология.

            3. Избира Симеон Симеонов за зам.-председател на ПК по устройство на територията, строителство и екология.

            4. Избира Недялко Мишовски за секретар на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

            Мая Занева запозна общинските съветници с:

            1. Предложение от Димитър Йорданов Николов – прокурор при Района прокуратура Козлодуй относно прилагане на чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ, с препоръка към ОбС за приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и осигуряване на необходимите средства.

            2. Решение № 21 от 19.08.2013 г. на Административен съд гр. Враца, с което се отменя изцяло решение № 279 по протокол № 27 от проведено заседание на Общински съвет, Козлодуй на 25.06.2013 г., отнасящо се до предварително съгласие за смяна на предназначението и предварително съгласие за отстъпено право на строеж в имот публична общинска собственост в полза на „МВЕЦ Гложене” ЕООД.

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                              

                        /МАЯ ЗАНЕВА/                           

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/            

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

                       


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30 - Текуща страница
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи