ПРОТОКОЛ № 31

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 31

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 17 ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 17.10.2013 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветници.

Присъства и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – директор на Дирекция „Устройство на територията и икономически дейности" и Георги Балабанов – вр.и.д. кмет на с. Крива бара.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. 410-03-96/14.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за бюджетната 2014 г. с проекти пред Фонд „Радиоактивни отпадъци".

3. 410-03-97/16.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Съгласуване на ПУП – ПП за обект „Преносен газопровод „Южен поток" на територията на Република България".

4. 410-03-98/16.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на Община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в Община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.

5. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 21, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:

Изказвания направиха Юлиян Йорданов, Борислав Борисов, Симеон Симеонов, Цоло Цолов и Марин Стефанов. На поставените въпроси отговориха Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и Людмил Ангелов – директор на Дирекция „Устройство на територията и икономически дейности".

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд "РАО", в изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5, чл. 14, т. 1 и чл. 15, ал. 3, т. 1 от Указания за изисванията към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране от Фонд "РАО" по чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗБИЯЕ и за провеждане на процедура по подбор на тези проекти и дейности и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 314

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект "Възстановяване елементите на уличното пространство на улици "Христо Ботев" и "Радецки", град Козлодуй – три годишно изпълнение" по Фонд "Радиоактивни отпадъци" за бюджетната 2014 година при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи и 20% финансиране от общинския бюджет.

2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.

3. Включване на проектното предложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Козлодуй.

4. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да реализира проект "Доставка на модулни автобусни спирки за Община Козлодуй", касаещ дейностите останали за изпълнение през 2014 г., при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонд "Радиоактивни отпадъци" и 20% финансиране от общинския бюджет.

5. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 21 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, вр. § 52 от ПЗР на ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 315

Общински съвет, Козлодуй съгласува Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на газопровод „ЮЖЕН ПОТОК", фаза: Окончателен проект и Подробни устройствени планове – Парцеларни планове за елементите на обслужващата техническа инфраструктура фаза: Окончателен проект, Община Козлодуй, Област Враца.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 21, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 316

1. Дава съгласие, да се актуализира приетия с Решение № 227 от протокол № 23/26.02.2013 г. бюджет на Община Козлодуй за 2013 г. със сумата от 8 650 (осем хиляди шестотин и петдесет) лева, с която сума се увеличава бюджетът на Общината като:

1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на Община Козлодуй със сумата 8 650 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи както следва:

§ 24-06 "Приходи от наем на земя" със сумата от 8266 лв.

§ 36-19 "Други неданъчни приходи" със сумата от 384 лв.

1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на Община Козлодуй със сумата 8 650 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция "Образование", дейност 322 "Общообразователни училища", както следва:

ОУ "Васил Априлов"- с. Хърлец - 8266 лв.

§ 10-15 "Материали"- 4000 лв.

§ 10-16 "Вода, горива и енергия" - 4266 лв.

ОУ "Христо Ботев"- с. Гложене - 384 лв.

§ 10-20 "Разходи за външни услуги"- 384 лв.

2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на Общината както в приходната, така и в разходната му част.

Гласували поименно 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 21 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:

Мая Занева и Румен Маноев запознаха общинските съветници с:

1. Постъпило искане от ДП „РАО" относно Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка „Радиана" - ПУП - ПП за изместване на участък от напоителен канал, преминаващ през площадка „Радиана" и ПУП – ПП за изместване на участък от питеен водопровод, преминаващ през площадка „Радиана", за което не е внесено предложение от кмета на Общината в Общинския съвет, поради неизпълнение на решение № 127 по протокол № 12 от 25.06.2013 г. от страна на ДП „РАО".

2. Писмо до Министър-председателя, Председателя на Народното събрание, министерства и други отговорни институции относно предстояща актуализация на Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй" и вменени задължения на Общината в противоречие с действащото законодателство.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31 - Текуща страница
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи