Проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“

Проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“

 

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

 

Стойност на проекта: 2 087 145,58 лв.

 

Продължителност: 35 месеца

 

Цел на проекта: Намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци.

 

Кратко описание:

Проектът ще се изпълнява в партньорство с общините, членуващи в Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Оряхово  - Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия, Борован и Хайредин като водещ бенефициент е Община Оряхово.

Една от дейностите по проекта предвижда изграждане в гр. Козлодуй на компостираща инсталация за зелени биоотпадъци, генерирани на територията на община Козлодуй.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook