ПРОТОКОЛ № 32

ПРЕПИС!                                     

П Р О Т О К О Л

№ 32

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 05 НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 05.11.2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Недялко Мишовски, Тинко Съйков и Невелин Найденов.

Присъства и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан и Георги Балабанов – вр.и.д. кмет на с. Крива бара.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.

 2. 410-03-102/24.10.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй.

 3. 410-03-106/25.10.2013 г. – Доклад от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Козлодуй за периода 2014 – 2017 г.

 4. 410-03-101/22.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй с проект „Рехабилитация и разширение на прилежащ плочник и бетонови рампи на ДВХУИ, с. Бутан” по Фонд „Социална закрила” към  Министерство на труда и социалната политика за финансовата 2014 г.

 5. 410-03-108/29.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Утвърждаване на промяна в общинската транспортна схема.

 6. 410-03-104/24.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински културен календар за 2014 г. и план-сметка за финансирането му.

 7. 410-03-105/24.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2014 г.” и план-сметка за финансирането и.

 8. 410-03-103/24.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински спортен календар за 2014 г. и план-сметка за финансирането му.

 9. 410-03-107/29.10.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности” за 2014 г. и план сметка за финансирането му.

 10. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Юлиян Симов постави въпроси към кмета на Общината, свързани с подновяване на несветещите улични осветителни тела и асфалтиране на улиците в квартал „Надежда” в с. Бутан.

Писмен отговор на поставените въпроси ще бъде връчен на следващото заседание на Общинския съвет.

 

По т. 2 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по устройство на територията, строителство и екология.

По предложение на Цоло Цолов в текста на чл. 24, ал. 1 от проекта на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй след абревиатурата „ИУЕЕО” ще бъдат добавени думите „извършва задълженията си чрез сключване на писмен договор със свой подизпълнител, който притежава разрешение за дейност с ИУЕЕО”, което се одобри единодушно.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие  с чл. 22, вр. чл. 19, ал. 1 от ЗУО и докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 317

 

1. Общински съвет, Козлодуй приема нова Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй.

2. Общински съвет, Козлодуй отменя Наредба № 5 на Общински съвет за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Козлодуй, приета с решение № 264 по протокол № 16 от 11.02.2005 г.

3. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй публикуване на новата Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй на интернет страницата на Общината.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и екология, ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.

Марин Стефанов предложи да се публикува обява за избор на изпълнител с предмет на дейностите по улавяне и транспорт, кастрация, ваксинация против бяс, обезпаразитяване (външно и вътрешно), идентификация (ушна марка и микрочип), изготвяне на регистър на обработените кучета, с оглед избор на най-добрата оферта.

Предложението се подложи на гласуванеОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 318

 

1. Общински съвет, Козлодуй възлага на общинска администрация публикуване на обява за избор на изпълнител с предмет на дейностите по улавяне и транспорт, кастрация, ваксинация против бяс, обезпаразитяване (външно и вътрешно), идентификация (ушна марка и микрочип), изготвяне на регистър на обработените кучета.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение изискванията на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЖ и доклад от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 319

 

 1. Общински съвет, Козлодуй приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на  Община Козлодуй за периода 2014 – 2017 г., ведно с План за действие за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Козлодуй за 2014 г. и Финансови средства, необходими за изпълнение на План за действие за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Козлодуй за 2014 г.

 2. Финансовите средства, необходими за изпълнение на План за действие за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Козлодуй за 2014 г., да бъдат заложени в бюджета на Общината за 2014 г.

 3. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на  Община Козлодуй за периода 2014 – 2017 г.

 4. Възлага на председателя на Общински съвет публикуване на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на  Община Козлодуй за периода 2014 – 2017 г. на интернет страницата на Общината.

 5. Възлага на общинска администрация до края на 2013 г. да изготви и внесе за приемане от Общински съвет Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Козлодуй в изпълнение на чл. 40, ал. 5 от ЗЗЖ.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 320

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект "Рехабилитация и разширение на прилежащ плочник и бетонови рампи  на ДВХУИ, с. Бутан"  по Фонд  "Социална закрила" към МТСП за финансовата 2014 г., при 90% финансиране на допустимите по процедурата разходи и 10% финансиране от общинския бюджет.

 2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост, не може да бъде променян за период не по – кратък от три години след приключване на проекта.

 3. Включване на проектното предложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Козлодуй.

 4. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и екология и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, която предложи в началото на т. 1 от текста за решение да бъдат добавени думите „С цел осигуряване превоза на ученици от съставните кметства до училищата в гр. Козлодуй”

На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба  №2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 321

 

 1. С цел осигуряване превоза на ученици от съставните кметства до училищата в гр. Козлодуй, Общинският съвет  променя Общинската транспортна схема на Община Козлодуй, като утвърждава откриване на нови два курса по междуселищна линия гр. Козлодуй – с. Крива бара, с час на тръгване от гр. Козлодуй – 11.30 часа и от с. Крива бара – 12.15 часа, съгласно приложения проект на маршрутното разписание.

 2. Утвърждава проект на маршрутно разписание на новите курсове на междуселищна автобусна линия  гр. Козлодуй – с. Крива бара, с час на тръгване от гр. Козлодуй  - 11.30 часа и от с. Крива бара – 12.15 часа.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Цоло Цолов изрази недоволство относно начина на изготвяне на Културния календар за 2014 г. и план-сметката за финансирането му. Според него, трябва да   има повече уточнения и конкретност за дейностите и предвидените за тях средства.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 322

 

1. Приема Общински културен календар за 2014 година и план – сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 29 650 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински културен календар за 2014 г., да бъдат заложени в Бюджет 2014 г.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 13 – Мая Занева, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Юлиян Симов.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Недоволство по предложената план-сметка за финансиране на дейностите в Програма „Ботеви дни 2014 г.” изрази Борислав Борисов. Той направи предложение за поправка на т. 5 в дейност „Ден на град Козлодуй”, която ще бъде изменена така: „Транспорт на състави от Общината – 500 лв., което се одобри.

Марин Стефанов предложи за дейност „Заснемане и изготвяне на филм за Общината по повод 45-годишнината от обявяването на Козлодуй за град” да се обяви конкурс.

Предложението се подложи на гласуване

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 323

 

1. Общински съвет, Козлодуй възлага на общинска администрация да обяви конкурс за избор на изпълнител за заснемане и изготвяне на филм по повод 45-годишнината от обявяването на Козлодуй за град.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 324

 

1. Приема  Програма „Ботеви дни 2014 г.” и план – сметка за финансирането и.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер  на 52 864 лв., необходими за реализиране на дейностите от Програма „Ботеви дни 2014 г.”, да бъдат заложени в Бюджет 2014 г.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 14 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Борислав Борисов, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Юлиян Симов.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Марин Стефанов направи предложение за увеличение на сумата за дейност „Четиридесет и първи турнир по конен спорт за Приза на Община Козлодуй и АЕЦ Козлодуй” с 1000 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 3, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14.

Предложението не се приема.

Юлиян Йорданов направи предложение вместо да се увеличат средствата, предвидении за турнира по конен спорт с 1000 лв., същите да се предвидят за обновяване на конната база в с. Бутан.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.

Предложението не се приема.

Васил Стоянов направи предложение за увеличение на средствата за дейност „Турнир по джудо за деца „Ботева слава” с 1000 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 15.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 10, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 325

 

1. Приема Общински спортен календар за 2014 година и план – сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер  на 26 400 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински спортен календар за 2014 г., да бъдат заложени в Бюджет 2014 г.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 14 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Борислав Борисов, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Юлиян Симов.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Борислав Борисов предложи закупуването на необходимата техника към озвучителна уредба, вписано за дейност Кампания „Град без агресия” и предвидената сума от 3600 лв. да отпадне от календараи същата да бъде заложена в Капиталови разходи на Бюджет 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 326

 

1. Приема Общински  календар „Младежки дейности” за 2014 година и план – сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер  на 14 080 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински календар „Младежки дейности” за 2014 г., да бъдат заложени в Бюджет 2014 г.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

/МАЯ ЗАНЕВА/ СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

ПРОТОКОЛЧИК:/п/ /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32 - Текуща страница
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи