ПРОТОКОЛ № 35

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 35

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 17 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 17.12.2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Недялко Мишовски и Николай Петков.

Присъства и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на Община Козлодуй, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан и Цветелина Маринова – директор на дирекция „МДТ" към общинска администрация.

Преди началото на заседанието Мая Занева връчи писмен отговор на питането на Юлиян Симов, поставено устно на предходното заседание на Общинския съвет.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Мая Занева предложи т. 6 от дневния ред да не се разглежда, поради отпадане на необходимост от вземане на решение по предложение вх. № 410-03-113/20.11.2013 г. от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Предложението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.

2. 410-03-117/22.11.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Даване на предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имот публична общинска собственост, даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота за целите на „МВЕЦ Гложене" ЕООД, както и решение за предварително съгласуване възлагането и допускането на ПУП-ПП за обект МВЕЦ „Гложене".

3. 410-03-123/05.12.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Козлодуй.

4. 410-03-122/05.12.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй.

5. 410-03-118/26.11.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 5 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй.

6. 410-03-121/02.12.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна вида на собствеността на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

7. 410-03-116/22.11.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински екологичен календар 2014 г.

8. 410-03-125/09.12.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй през 2014 г. и план сметка за финансирането й.

9. 410-03-124/09.12.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на План за действие за 2014 г., в изпълнение на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Козлодуй (2012-2016 г.)

10. 410-03-120/28.11.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Съгласие за извършване на замяна на земеделски земи между Община Козлодуй и ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

11. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Юлиян Симов постави въпроса за възстановяване на пътна настилка в с. Бутан, след извършен ремонт от ВиК, Козлодуй.

По т. 2 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Любомир Йотов прочете становище на ПК по земеделие и горско стопанство с протокол № 8/28.11.2013 г. , от което е видно, че Община Козлодуй разполага с достатъчно затревени площи и с достатъчно земеделски имоти, които да задоволят нуждите на животновъдството в Общината и имот № 000291 - публична общинска собственост, представляващ пасище, мера с площ 39,434 дка, находящ се в землището на с. Гложене, м. „Ливадето"е престанал да има предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Становищата на ОС „Земеделие", гр. Козлодуй и на Комисията от общинска администрация, назначена със заповед на кмета да се приложат като неразделна част от настоящото решение. Предложи също Общинският съвет да приеме и становището от главния архитект на Община Козлодуй относно даване на предварително съгласие на „МВЕЦ Гложене" ЕООД във връзка с последваща процедура по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за допускане и изработване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии (ПП) и План за застрояване (ПЗ) за терените, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение за изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Гложене", както и съгласуване на представеното в тази връзка задание за изработване на ПУП – Парцеларен план по чл. 125 от ЗУТ, което да се приложи към решението.

На основание чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 4 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 62, ал. 2 от ЗЕ, чл. 37, ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 329

1. На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 62, ал. 2 от ЗЕ дава предварително съгласие да се допълни Приложение № 2 на Годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с имот № 000291 – публична общинска собственост, представляващ пасище, мера с площ 39,434 дка, находящ се в землището на с. Гложене, м. „Ливадето".

2. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ приема становища, неразделна част от настоящото решение, от ОС „Земеделие", гр. Козлодуй, вх. № 410-02-78-1/27.11.2013 г.; Комисия, назначена със заповед на кмета № 510/11.11.2013 г.; Постоянна комисия по земеделие и горско стопанство към Общински съвет, Козлодуй, протокол № 8/28.11.2013 г. относно затревените площи в Община Козлодуй и терените за задоволяване на нуждите на животновъдството в Общината, от които е видно, че Община Козлодуй разполага с достатъчно затревени площи и с достатъчно земеделски имоти, които да задоволят нуждите на животновъдството в Общината и имотът е престанал да има предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

3. На основание чл. 25, ал. 4, ал. 3, т. 4 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имот № 000291, публична общинска собственост, представляващ пасище мера с площ 39, 434 дка, находящ се в землището на с. Гложене, м. „Ливадето" на „МВЕЦ Гложене" ЕООД по цени съгласно приложение № 8 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй. Срокът на валидност е 3 години.

4. На основание чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 7 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на горецитирания имот от „Пасище мера" в „МВЕЦ".

5. Разходите по смяна на предназначението на имот № 000291, находящ се в землището на с. Гложене са за сметка на заявителя, съгласно чл. 29 от ЗОЗЗ.

6. На основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3, чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй възлага на кмета на Община Козлодуй да сключи предварителен договор за учредяване право на строеж за изграждането на площадков енергиен обект в имот № 000291 с площ 39,434 дка, находящ се в землището на с. Гложене, м. „Ливадето".

7. Приема становище от главния архитект на Община Козлодуй относно даване на предварително съгласие на „МВЕЦ Гложене" ЕООД във връзка с последваща процедура по чл.124а, ал. 3 от ЗУТ за допускане и изработване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии (ПП) и План за застрояване (ПЗ) за терените, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение за изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Гложене". както и съгласуване представеното в тази връзка задание за изработване на ПУП – Парцеларен план по чл. 125 от ЗУТ.

8. Дава предварително съгласие на „МВЕЦ Гложене" ЕООД във връзка с последваща процедура по чл.124а ал.3 от ЗУТ за допускане и изработване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии (ПП) и План за застрояване (ПЗ) за терените, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение за изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Гложене", както и за съгласуване представеното в тази връзка задание за изработване на ПУП – Парцеларен план по чл.125 от ЗУТ.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, във вр. с чл. 59 от ЗМДТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 330

І.Общински съвет, Козлодуй приема следните изменения и допълнения в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци в Община Козлодуй:

1. В чл. 7 се създава нова ал. 5:

„(5) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително."

2. В чл. 41, ал. 1:

2.1. В т. 1 стойността „0,34 лв." се заменя с „0,40 лв.";

2.2. В т. 2 стойността „0,40 лв." се заменя с „0,46 лв.";

2.3. В т. 3 стойността „0,54 лв." се заменя с „0,60 лв.";

2.4. В т. 4 стойността „1,10 лв." се заменя с „1,15 лв.";

2.5. В т. 5 стойността „1,23 лв." се заменя с „1,28 лв.".

2.6. В ал. 6 стойността „10 лв." се заменя с „12 лв.".

3. В чл. 45:

3.1. Ал. 1 се променя така:

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „EEV", определеният по чл. 41 данък се заплаща с намаление 30 на сто."

3.2.Създава се нова ал. 2:

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5"и „Евро 6" – с 60 на сто намаление."

3.3. Досегашната ал. 2 става ал. 5

3.4. Ал. 3 се променя така:

„(3) За автобуси, товарни автомобили, влекачи за ремарке и седлови влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „EEV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък."

3.5. Създава се нова ал. 6:

„(6) Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „EEV"се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория."

4. В чл. 57, ал. 3 думите „ средствата за подслон и" се заличават.

5. В чл. 58, ал. 1 думите „ средствата за подслон и" се заличават.

6. В чл. 59 думите „ по чл. 10, ал. 2" се заменя с „по чл. 11, ал. 2".

7. В Приложение № 3 към чл. 56, т. 1 думите „Средства за подслон и" се заличават.

ІІ. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2014 г.

ІІІ. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промените.

ІV. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 11 – Мая Занева, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 8 - Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Невелин Найденов.

Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Борислав Борисов направи предложение промените в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй да се гласуват член по член.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 във вр. чл. 8, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

І. Общинският съвет гласува изменения и допълнения в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй с решения от № 331 до № 339, както следва:

В частта за такса битови отпадъци /Глава втора, Раздел І, чл. 15, чл. 17 и чл. 20; Допълнителни разпоредби и Приложение № 2/:

РЕШЕНИЕ № 331

1.В чл.15:

1.1. Създава се нова ал. 6:

„(6) Сгради, публична общинска и публична държавна собственост, които са обществено значими, заплащат само частта от размера на ТБО, включваща разходите изброени в чл. 15, ал. 3, т. 1,т. 2 и т. 3".

1.2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 19, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 332

1.В чл. 16 се добавят две нови тирета:

„- лицето, на което имотът е предоставен за управление – за имоти, държавна или общинска собственост;

- собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот.".

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 19, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 333

1.В чл. 17, ал. 1:

1.1. т. 2 се изменя така:

„т. 2 събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им."

1.2. т. 3 се изменя така:

„т. 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.".

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 19, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 334

1.В чл. 20, ал. 1, текстът на т. 1 не се променя.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1.

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 335

1. В чл. 20, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„2. училища на територията на Община Козлодуй".

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1.

Решението се приема.

По предложение на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, Общинският съвет гласува

РЕШЕНИЕ № 336

1.В чл. 20, в ал. 1 да отпадне предложената нова т. 7 „7. МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД".

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 6, „ПРОТИВ" – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 5.

Решението не се приема.

РЕШЕНИЕ № 337

1. В Допълнителните разпоредби се създава т. 5:

„т. 5 „обществено значими сгради" са собствени или предоставени за управление сгради при условие, че не са предоставени под наем на трети лица и не се използват със стопанска цел."

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 338

1.В Приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:

1.1. В т. 1.1. "1 %0" се заменя с "1,3%0".

1.2. В т. 1.1., буква "а" след думата "сметоизвозване" се поставя запетая и се добавя "депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците", а след тирето "0,5%0" се заменя с "0,8%0".

1.3. В т. 1.1., буква „б" думите "и строителни" се заличават.

1.4. В т. 1.2., буква "а" след думата "сметоизвозване" се поставя запетая и се добавя "депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците".

1.5. В т. 1.2., буква „б" думите "и строителни" се заличават.

1.6. В т. 1.5., буква "а" след думата "сметоизвозване" се поставя запетая и се добавя "депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците".

1.7. В т. 1.5., буква „б" думите "и строителни" се заличават.

1.8. В т. 1.6., буква "а" думите „определена в заповед на кмета – 1396 лв./ година" се заменят с „1 път седмично – 1615 лв./година".

1.9. В т.1.6, буква "б" точката в края на изречението се заменя със запетая и се добавя "с изключение на тези по чл.15, ал. 6".

1.10. В т. 2.1. "3 %0" се заменя с "3,5%0".

1.11. В т. 2.1., буква "а" след думата "сметоизвозване" се поставя запетая и се добавя "депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците", а след тирето "2,5 %0" се заменя с "3,0%0".

1.12. В т. 2.1., буква „б" думите "и строителни" се заличават.

1.13. В т. 2.2., буква "а" след думата "сметоизвозване" се поставя запетая и се добавя "депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците".

1.14. В т. 2.2., буква „б" думите "и строителни" се заличават.

1.15. В т. 2.5., буква "а" след думата "сметоизвозване" се поставя запетая и се добавя "депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците".

1.16. В т. 2.5., буква „б" думите "и строителни" се заличават.

1.17. В т. 2.6., буква "а", думите "определена в заповед на кмета – 258 лв./година" се заменя с "веднъж на две седмици – 307 лв./година".

1.18. В т. 2.6, буква "б" точката в края на изречението се заменя със запетая и се добавя "с изключение на тези по чл. 15, ал. 6".

1.19. В т. 3 думите "и строителни" се заличават.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 13 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 6 – Борислав Борисов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Юлиян Симов.

Решението се приема.

В частта за такси за детски градини и детски ясли /Глава втора, Раздел ІІІ, чл. 25/:

Невелин Найденов предложида не се въвежда постоянна такса.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 7, „ПРОТИВ" – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1.

Предложението не се приема.

РЕШЕНИЕ № 339

1. В чл. 25 думите „месечни такси" се заменят с „месечна такса," поставя се запетая и се добавя „която се състои от постоянна и присъствена,".

2. Създава се нова ал. 1 със следния текст:

„(1) Постоянната такса е в размер на 10.00 лв., независимо от броя на посещенията в месеца."

3. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думата „таксите" се заменя с „присъствената такса".

4. Досегашната ал. 2 се отменя.

5. В ал. 3, ал. 4, ал. 8 и ал.11 думата „таксата" се заменя с „присъствената такса".

6. В ал. 5, изр. 1 думата „таксата" се заменя с „присъствената такса", а в изр. 2 преди думата „такса" се добавя „присъствена".

7. В ал. 6 преди думата „такса" се добавя „присъствена".

8. Ал. 7 се отменя.

9. В чл. 10 думата „таксата" се заменя с „присъствената такса", думата „такса" се заменя с „нея" и изразът „следващия месец" се заменя с „месеца".

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 11 – Мая Занева, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – 2– Людмил Маринов и Невелин Найденов.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 6 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Юлиян Симов.

Решението се приема.

ІІ. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2014 г.

ІІІ. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промените.

IV. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решенията.

По т. 5 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 340

1. Допълва Приложение № 5 „Услуги, извършвани от Общинско предприятие „Комунална дейност" от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй с нови услуги, както следва:

„№ 3. Превоз с товарен автомобил „Мерцедес" до 8 т. – цена в лева., с включено ДДС – 3,92 лв./км.

№ 4. Услуга товарене с кран с товарен автомобил „Мерцедес" до 8 т. - цена в лева., с включено ДДС – 40,92 лв./час.

№ 5. Превоз с товарен автомобил ИВЕКО до 4 т. – цена в лева., с включено ДДС – 2,17 лв./км.".

2. Допълва наименованията на услуги № 1 с текст „до 4 т." и № 2 с текст „до 5 т.".

3. Досегашните услуги от № 3 до № 19 се преномерират, съответно от № 6 до № 22.

4. Допълненията по т. 1 влизат в сила от 01.01.2014 г.

5. Възлага на председателя на Общински съвет отразяване на допълненията.

6. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

Любомир Йотов представи становището на ПК по земеделие и горско стопанство, от което е видно че няма пречка да се промени видът на собствеността на имот № 000051 с площ 0,887 дка от публична общинска собственост в частна общинска собственост поради това, че е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Същото се подкрепя и със становище на комисия от експерти в общинска администрация.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 във вр. чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 341

1. Полски път № 000050 да се раздели, като се обособят два имота:

- имот № 000051 с площ 0,887 дка /попадащ в собствените имотите на Иво Петров Цветанов/;

- имот № 000052 с площ 15.302 дка /полски път обслужващ собственици/, по приложените скици - проект.

2. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост имот № 000051 с площ 0,887 дка, с начин на трайно ползване – полски път, местността „Полето двор", находящ се в землището на с. Гложене, поради това, че е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Юлиян Йорданов предложи в Общински екологичен календар за 2014 г. като първо мероприятие да се впише „Провеждане на целогодишна информационна кампания за ползите от рециклиране и селектиране на отпадъци" с финансови средства в размер на 200.00 лв. В мероприятието за м. ноември „Европейска седмица за намаляване на отпадъците" сумата за финансиране да се намали на 200.00 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 342

1. Приема Общински екологичен календар за 2014 г. и план сметка за финансирането му, включително с промяната по предходното решение.

2. Възлага на кмета на Общината средствата в размер на 4 700 /четири хиляди и седемстотин/ лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински екологичен календар за 2014 г., да бъдат заложении в Бюджет 2014 г.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 6 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 343

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй през 2014 г. и план-сметка за финансирането й.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 56 990/ петдесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет/ лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй през 2014 г., да бъдат заложени в Бюджет 2014 г.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 344

1. План за действие за 2014 г. в изпълнение на Общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Козлодуй (2012 – 2016 г.).

2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:

Любомир Йотов представи становището на ПК по земеделие и горско стопанство, от което е видно, че за поземлен имот с идентификатор № 37798.509.334, с площ 943 м2 в местността „Крушов баир", гр. Козлодуй, няма пречка да се извърши замяна. За поземлен имот с идентификатор № 37798.510.222 с площ 3000 м2 /по дани на ОС „Земеделие", гр. Козлодуй/ в местността „Килера", гр. Козлодуй, следва да се направи отказ, тъй като не са спазени изискванията на § 4а, § 4б, § 4д и § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. В този смисъл е и полученото и становище от ОС „Земеделие", гр. Козлодуй.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4а, § 4б и § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 345

1. Отказва да извърши замяна на поземлен имот с идентификатор № 37798.510.222, с площ 3000 м2 /по дани на ОС „Земеделие", гр. Козлодуй/ в местността „Килера", гр. Козлодуй между Община Козлодуй и ползвателите, наследници на Йон Тодоров Тололоев, поради неспазване ограниченията, залегнали в § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС, във вр. с § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 346

1. Дава съгласие да се извърши замяна между Община Козлодуй и ползвателя, по одобрена със заповед № 564/08.12.2009 г. от Областен управител на Област Враца – Кадастрална карта на § 4, на следния земеделски имот:

1.1 Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.334, с площ 943 м2 в местността „Крушов баир", гр. Козлодуй, а ползвателят Илия Стоянов Нинов предоставя в замяна 1000 м2.

2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35 - Текуща страница
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи