ПРОТОКОЛ № 36

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 36

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 28 ЯНУАРИ 2014 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 28.01.2014 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Недялко Мишовски и Тинко Съйков.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан и граждани от гр. Козлодуй и с. Бутан.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.

2. 410-03-6/15.01.2014 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй за бюджетната 2014 г. по проект „Красива България".

3. 410-03-4/09.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Статут на общинските жилища по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост.

4. 410-03-8/16.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Програма за 2014 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй.

5. 410-03-3/08.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти - частна общинска собственост.

6. 410-03-2/06.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Продължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на общински помещения в сградата на бивше общежитие СМК, гр. Козлодуй от Агенция Социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане", гр. Козлодуй.

7. 410-03-1/06.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на общинско помещение в сградата на ПТТС, гр. Козлодуй от РЗОК, гр. Враца.

8. 410-03-11/17.01.2014 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на Община Козлодуй за 2014 г.

9. 410-03-10/17.01.2014 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна на организационната структура на общинската администрация на Община Козлодуй.

10. 410-03-9/16.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй за 2013 г.

11. 410-03-5/14.01.2014 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 г.

12. 410-03-7/15.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнените през 2013 г. дейности от План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.).

13. 410-03-12/17.01.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН за 2013 г.

14. 410-02-3/09.01.2014 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 г.

15. 410-02-2/09.01.2014 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2014 г.

16. 410-02-4/15.01.2014 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Промени в ПОДОСНКВОА и определяне размера на възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет, Козлодуй.

17. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 19, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Изказване, от името на родители на деца, посещаващи детски градини в селата Бутан и Крива бара, направи Антония Кирилова Маринова от с. Бутан. Поставените въпроси бяха свързани с въвеждането на постоянна месечна такса в размер на 10 лева от 01.01.2014 г., която родителите не одобряват със своя подписка.

Алипи Борисов от с. Бутан постави въпроса за използване на автобуса на средищното училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан за извозване на децата от квартала до ЦДГ „Първи юни".

Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй изложи мотиви за въвеждането на постоянна такса и подчерта, че таксите в детските градини в бъдеще ще се увеличават. Въпросът за таксите в детските градини ще бъде дискутиран с родители, учители и общински съветници с оглед вземане на последващо решение за определянето им.

Ползването на автобуса на средищното училище е регламентирано и изключения не могат да се правят.

Звезделин Димитров постави въпроса за изграждане на улично осветление в района на бл. „Радецки" 2, ж.к. 2. Заявлението се прие в деловодството на общинската администрация.

По т. 2 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и екология и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 347

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект „Сценично оборудване, сцена и довършване на читалня в Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев 1879", гр. Козлодуй по Проект „Красива България" за бюджетната 2014 г. при 49% финансиране от Проект „Красива България" на допустимите по проекта дейности и 51% съфинансиране.

2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект „Вътрешно преустройство на част от училище в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания в с. Хърлец, Община Козлодуй по Проект „Красива България" за бюджетната 2014 година при 76% финансиране от Проект „Красива България" на допустимите по проекта дейности и 24% съфинансиране.

3. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 5 години след приключване на проекта.

4. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 348

1. Приема Статут на общинските жилища за 2014 г. по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост.

2. Общинският съвет реши да не се продават общински жилища през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 349

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй за 2014 г., в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:

1.1. Прогнозни приходи в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, свързани с разпореждане на общинските имоти, дадени в Приложение № 1 и Приложение № 2;

1.2. Прогнозни приходи в размер на 250 534 /двеста и петдесет хиляди петстотин тридесет и четири/ лева, свързани с управление на общинските имоти - предоставени за ползване под наем.

1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 40 хил.лв.

2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да публикува Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй за 2014 г. на електронната страница на Общината.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

С цел изпълнение наПрограмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй за 2014 г. и на основание чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 350

1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.

2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по разпореждане с имоти - частна общинска собственост, дадени в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.

3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, дадени в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй.

4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти, общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.

5. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 351

1. Определя имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, а именно:

1.1. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 2, бл. 76, вх. А, ет. 1 в ж.к. 2а със застроена площ 63,70 кв.м. ведно с прилежащото избено помещение с площ 5,04 кв.м. – АОС № 69/15.07.1996 г.

1.2. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 8, бл. 8/9 в ж.к. 1 със застроена площ 47,10 кв.м. – АОС № 211/19.06.1999 г.

2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 19, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост. Б. Борисов предложи корекция в проекта за решение – да се заличи тектът „удължаване срока" и се запише „сключване на договор", която беше приета от вносителя.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 352

1. Дава съгласието си за сключване на договор за срок от 3 /три/ години, считано от 01.02.2014 г., за безвъзмездно ползване на помещения с обща площ 178,75 кв.м., находящи се на трети етаж в сградата на бивше общежитие СМК, гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа" № 5 за целите на Агенция „Социално подпомагане" - Дирекция „Социално подпомагане" по цена 1,50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1 от Наредба № 4/2008 г. на ОбС, Козлодуй.

2. Ползваните консумативи – ел.енергия, вода и др. са за сметка на Агенция „Социално подпомагане" - Дирекция „Социално подпомагане", гр. Козлодуй.

3. Възлага на кмета на Общината да изпълни решението по т. 1, като сключи договор с Агенция „Социално подпомагане" - Дирекция „Социално подпомагане", гр. Козлодуй.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 353

1. Дава съгласието си за сключване на договор за срок от 3 /три/ години, считано от 01.02.2014 г., за безвъзмездно ползване на помещение с площ 19 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на ПТТС, гр. Козлодуй за целите на РЗОК-Враца, филиал Козлодуй по цена 1,50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1 от Наредба № 4/2008 г. на ОбС, Козлодуй.

2. Ползваните консумативи – ел.енергия, вода и др. са за сметка на РЗОК-Враца.

3. Възлага на кмета на Общината да изпълни решението по т. 1, като сключи договор с РЗОК-Враца.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:

Предложение за изменение и допълнение към предложения проект на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на Община Козлодуй за 2014 г. направи ПК по устройство на територията, строителство и екология, както следва: Добавя се нова т. 9.6. „Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация" със сумата от 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева, с която сума се намалява т. 9.1. „Собствен принос – интегриран инвестиционен проект воден сектор гр. Козлодуй". Сумата в т. 9.1 става 1 184 249 /един милион сто осемдесет и четири хиляди двеста четиридесет и девет/ лева. Предложението беше подложено на гласуване, както следва:

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 11, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 8.

Предложението се приема.

Мотивирано становище представи и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Борислав Борисов изрази личното си неодобрение към изготвената План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на Община Козлодуй за 2014 г. Изказване направи и кметът на общината Румен Маноев.

На основание чл. 66, ал. 1, от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и предложение за изменение и допълнение на ПК по устройство на територията, строителство и екология

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 354

1. Приема предложението относно: „Одобряване на План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на Община Козлодуй за 2014 г. ", съгласно приложение № 1: План-сметка за необходимите разходи по дейностите по поддържане на чистота на територията на Община Козлодуй за 2014 г.

2. Одобрява План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на Община Козлодуй за 2014 г. на обща стойност 2 888 827 лв.

3. Дава съгласие кметът на Общината, в рамките на одобрените с План-сметката Планирани разходи по видове дейности, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.

4. Възлага на кмета на Общината да заложи в бюджета на Община Козлодуй за 2014 г. планираните разходи, съобразно одобрената План-сметка.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА" – 11 – Мая Занева, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ" – 1 – Борислав Борисов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 7 – Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.

Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 355

1. Одобрява предложената от кмета на Общината промяна в Структурата на общинска администрация, Козлодуй, в сила от 01 февруари 2014 г., съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 12, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 6.

Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 356

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй през 2013 г.

2. За осигуряване на публичност и прозрачност, възлага на кмета на Община Козлодуй да публикува Отчета за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй през 2013 г. на страницата на Общината в интернет.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 9, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 7.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 127 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 357

1. Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 13, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 3.

Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 358

1. Приема Мониторингов доклад за изпълнените през 2013 г. дейности от План за действие на Община Козлодуй, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.).

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 16, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2.

Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 359

1. Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 1.

Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 360

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 г.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета на интернет страницата на Общината.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 361

1. Приема Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2014 г.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Програмата на интернет страницата на Общината.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Изказване направи Борислав Борисов, който посочи за целесъобразно запазване на съществуващата и утвърдена в Общински съвет, Козлодуй практика за определяне възнагражденията на общинските съветници.

Внесеното предложение за промени в ПОДОСНКВОА не се гласува.

След проведените дебати и направените предложения и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 362

1. Определя възнаграждение на общинските съветници в месечен размер 50 на сто от СБРЗ в общинската администрация за съответния месец.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 16, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 1.

Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 363

1. Общински съвет, Козлодуй прави следните изменения и допълнения в ПОДОСНКВОА:

1.1. В чл. 21, ал. 2, т. 1 се изменя така:

„1. Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии в месечен размер 50 на сто от СБРЗ в общинската администрация за съответния месец. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници;"

1.2. В чл. 41, ал. 3 след думите „по ал. 1 и 2" се добавя „в размер не повече от определеното в чл. 21, ал. 2, т. 1 възнаграждение".

2. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2014 г.

3. Възлага на кмета на Общината необходимите средства за възнаграждения на общинските съветници да бъдат заложени в бюджет 2014 г.

4. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промените в ПОДОСНКВОА.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

гл. експерт АИО на ОбС/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36 - Текуща страница
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи