Наредби на Общински съвет

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй с изменения и допълнения от 21.01.2019 г.

 


НАРЕДБА №2 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №2 на Общински съвет Козлодуй приета с решение № 332 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.


Отменена с Решение № 117 по Протокол № 9/29.04.2020 г. 


НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с измeнения и допълнения от 05.09.2017 г.
 
 

НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 26.05.2020г.
 
 

НАРЕДБА №5 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ pdfНаредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от 19.12.2019г.


НАРЕДБА №6 ЗА ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


pdfНаредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

 


 НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба № 7 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища, собственост на община Козлодуй с изм. и доп. от 12.12.2018 г.

 


НАРЕДБА №8 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


pdfНаредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 18.10.2017 г.

 


НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №9 на Общински съвет Козлодуй приета с решение № 333 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

 


НАРЕДБА №10  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗУТ)


pdfНаредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2015 г. с изменения от 05.09.2017 г.

 


НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


 

НАРЕДБА №12 ЗА ПРИДОБИВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


pdfНаредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2014 г. с изменения и допълнения от 11.01.2018г.

 


НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


pdfНаредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 25.06.2020 г.

 


НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  pdf Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от 13.08.2019г. 


НАРЕДБА №15 ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №15 на Общински съвет Козлодуй от 21.01.2019 г.

 


НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №16 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. с изменения и допълнения от 05.09.2017 г.

 


НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2014 г. с изменения и допълнения от м. Април 2017 г.

 


НАРЕДБА №18 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ /ПУБЛИЧНИ/ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №18 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2009 г. с изменения и допълнения от м. Май 2017 г.

 


НАРЕДБА №19 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ГРАЖДАНСКИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №19 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2011 г.

 


НАРЕДБА №20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА ОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ОТРЕДЕНИ ПО ДЕЙСТВАЩ ПЛАН ЗА ЖИЛИЩНО ИЛИ КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №20 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2011 г.

 


НАРЕДБА №21 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба №21 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2016 г., изм. и доп. с реш. № 693 по прот. № 69 от 26.09.2019 г.

 


НАРЕДБА №22 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdfНаредба №22 на Обшински съвет Козлодуй от м. Декември 2016г.

 


НАРЕДБА №23 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ КЛАС В


pdfНаредба №23 на Общиснки съвет Козлодуй от м.Декември 2017г.


НАРЕДБА № 24 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


 

 


НАРЕДБА № 25 ЗА ИМЕНУВАНЕ/ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


pdf Наредба № 25 на Общински съвет Козлодуй от 21.01.2019 г.


НАРЕДБА № 26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙpdf
Наредба № 26 на Общински съвет за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй в сила от 14.05.2020 г.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ПРОТОКОЛ № 48от 19.04.2011година

 

Решение

580 

Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, за Проект „Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй",

Решение

581 

Общински съвет Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект пред Фонд „Социално подпомагане” и да осигури собствени финансови средства, минимум 10% от общия бюджет на проекта.

Решение

582 

Общински съвет Козлодуй Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй за 2011г.

Решение

583 

Общински съвет Козлодуй приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2010 г.

Решение

584 

Общински съвет Козлодуй приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 година.

Решение

585 

Общински съвет Козлодуй приема изменения и допълнения на преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй:

Решение

586 

Общински съвет Козлодуй дава съгласие за обособяване на гробищен парк в имоти № 431002 с площ 17,940дка и № 431003 с площ 7,507дка, с начин на трайно ползване “Стопански двор“ в землището на с.Гложене, община Козлодуй, след придобиване на собствеността върху същите.

Решение

587 

Общински съвет Козлодуй определи максимална дневна цена за един километър пробег – 0.90 лв./км. (деветдесет стотинки) и максимална нощна цена за един километър пробег – 1.00 лв./км. (един лев) за автомобили, имащи издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на територията на община Козлодуй.

Решение

588 

Общински съвет Козлодуй приема Отчет за 2010 година на Общинската програма за опазване на околната среда 2010 – 2013 година на община Козлодуй.

Решение

589 

Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй г-н Румен Василев Маноев да представлява Общината в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев“ АД, гр.Враца за 2010 година.

Решение

590 

Общински съвет Козлодуй дава съгласие, да се актуализира приетия с Решение №579 от Протокол №47/05.04.2011г. бюджет на Община Козлодуй за 2011г. със сумата от 1 456 /хиляда четиристотин петдесет и шест /лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината

Решение

591 

Общински съвет Козлодуй приема Счетоводен баланс и Отчет за дейността на МБАЛ Св. Иван РилскиЕООД гр.Козлодуй за 2010 година.

Решение

592 

Общински съвет Козлодуй приема годишен отчет и баланс на “Аптечно дело” ЕООД гр.Козлодуй към 31.12.2010г.

Решение

593 

Общински съвет Козлодуй отлага приемането на Доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства за 2010 година на всички читалища в общината. 

Решение

№ 594 

Общински съвет Козлодуй да отпусне от фонд „Резервен” на Общинския бюджет, сумата от 300,00лв. на Огнян Цветанов Вашков, след представяне на оригинални документи, за лечение.

Решение

595 

Общински съвет Козлодуй да отпусне от фонд „Резервен” на Общинския бюджет, сумата от 4 000,00 лв. на Красимир Стоянов Върбанов, след представяне на оригинални документи, за лечение.

Решение

596 

Общински съвет Козлодуй не прие Молба – предложение от Спортен инициативен комитет относно: Преименуване на Спортна зала Христо Ботев на Спортна зала Симеон Димитров/Монката/.

Решение

597 

Общински съвет Козлодуй предлага на Спортния инициативен комитет да намери подходяща форма, съобразно Наредба № 15 на ОбС за символиката и отличията на община Козлодуй за обществено признаване заслугите на Симеон Димитров/Монката/, за развитие на спорта в община Козлодуй.. 

Решение

598 

Общински съвет Козлодуй  дава съгласие остатъкът от кредитната линия, по Рамково споразумение № 300/09.11.2009г. с Коорпоративна Търговска Банка, да се използва конкретно за целите на Оперативна програма Околна среда 2007-2013г., с оглед покриване на собствен принос и осигуряване на достатъчно налични финансови средства за извършване на разплащания, във връзка с изпълнението на проект: „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй” DIR-51011116-4-26, преди те да бъдат възстановени по ОПОС, както и, че навременно ще бъде осигурявано финансиране за първоначалните разходи за цялата продължителност на проекта. 

 

ПРОТОКОЛ № 49от 27.04.2011година

 

Решение

599 

Общински съвет Козлодуй освобождава като управител и прекратява по взаимно съгласие договор за управление № 1/17.07.2009 г., сключен между Община Козлодуй и Елка Руменова Бълова-Масленска – Управител на „Аптечно дело” ЕООД гр. Козлодуй, считано от 28.04.2011 г.

 

 

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook