ПРОТОКОЛ № 37

П Р О Т О К О Л ПРЕПИС!
№ 37

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 25 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 25.02.2014 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Недялко Мишовски и Николай Петков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан, Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара и граждани.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Д-р Юлиян Йорданов внесе предложение за включване на нова точка 12 в дневния ред относно: Приемане на Декларация от Общински съвет, Козлодуй за неодобрение и несъгласие с правителственото решение да не бъдат финансирани проекти на Община Козлодуй по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 364

1. Включва нова точка 12 в дневния ред:
„12. 410-01-3/18.02.2014 г. – Предложение от д-р Юлиян Йорданов – общински съветник от Коалиция „Нов Козлодуй” относно: Приемане на Декларация от Общински съвет, Козлодуй за неодобрение и несъгласие с правителственото решение да не бъдат финансирани проекти на Община Козлодуй по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
2. Досегашната точка 12 става точка 13.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-19/11.02.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост, за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.
3. 410-03-15/04.02.2014 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
4. 410-03-18/10.02.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
5. 410-03-17/10.02.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на бюджета на Община Козлодуй за 2014 г.
6. 410-03-16/06.02.2014 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 12 за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Козлодуй.
7. 410-03-20/12.02.2014 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй (ИПГВР).
8. 410-03-21/12.02.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.
9. 410-03-22/12.02.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна начина на трайно ползване на общински имот от „Пасище мера”в „Друга територия заета от селското стопанство” и промяна собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
10. 410-03-24/17.02.2014 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Съгласие за извършване на замяна на земеделски земи по одобрена Кадастрална карта между Община Козлодуй и ползватели.
11. 410-03-23/12.02.2014 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Обезщетение на наследници на Стоян Илиев Спасов по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР ЗИДЗСПЗЗ.
12. 410-01-3/18.02.2014 г. – Предложение от д-р Юлиян Йорданов – общински съветник от Коалиция „Нов Козлодуй” относно: Приемане на Декларация от Общински съвет, Козлодуй за неодобрение и несъгласие с правителственото решение да не бъдат финансирани проекти на Община Козлодуй по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
13. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Родители на деца, посещаващи детски градини в селата Гложене, Бутан и Крива бара поискаха писмен отговор от кмета на Общината на поставените въпроси на предишното заседание на ОбС, свързани с въвеждането на постоянната месечна такса в размер на 10 лева от 01.01.2014 г. Отговорът ще бъде предоставен в деня, след заседанието на ОбС.

По т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66А от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпораждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 365

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 за извършените сделки за разпореждане с общински имоти и резултатите от проведени търгове за управление и разпореждане с общински имоти за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от ЗПФ и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 366

1. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г., както следва:
1.1. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
1.2. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнението на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 3.
1.3. ОТЧЕТ /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд на Община Козлодуй за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 4.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Мая Занева, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 19 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнението на ДБ на Р България за 2014 г., и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 367

1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.
2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:
а) във вътрешноградския транспорт
- всички пенсионери и инвалиди – 16 пътувания в една посока на месец;
- учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училищата;
б) в междуселищния транспорт
- ученици от социално слаби семейства над 16 години по списък утвърден от директорите на училищата;
- всички категории пенсионери и инвалиди за решаване на социални здравни проблеми с издаване на еднократни карти по предложен списъп от кметовете на населените места.
3. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 12 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2014 г. и се изчисляват на база издадени карти от превозвача ЕТ "Антон Иванов".
4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по земеделие и горско стопанство.
Изказвания направиха Васил Стоянов, Людмил Маринов и Марийка Костова.
Цоло Цолов направи предложение стойността на среднодневния оклад в Детска млечна кухня за 1 дете, платим от родителите, да бъде увеличен от 1,30 лв. на 1,50 лв.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението се приема.
Гласува се и предложението му в бюджета на Община Козлодуй за 2014 г. да бъдат осигурени средства за подпомагане на граждани с животозастрашаващи диагнози в размер на 30 000 лв.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението не се приема.
По предложение на д-р Юлиян Йорданов, подкрепено от ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 368

1. В Приложение № 2 „Разходи” от проекта за бюджет на Община Козлодуй за 2014 г.:
1.1. Във функция Х „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” сумата 144 040 се намалява с 44 000 лв. и става 100 040 лв.
1.2. Във функция IV „Здравеопазване /общо/”, т. 2 „Местни дейности”, т. А „МБАЛ-Св. Иван Рилски” се записва сумата 40 000 лв.
2. В Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2014 г. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй”, в т. ІІІ „ДМА, Машини и съоръжения” се добавя т. 7 „Техника към озвучителна уредба” със сумата 4 000 лв.
3. Възлага на кмета на Общината отразяване на промените.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ във връзка с разпоредбите на ЗДБ на Р България за 2014 г., ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на ДБ на Р България за 2014 г., писмо ФО-1/28.01.2014 г. на МФ и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 369

Приема бюджета на Община Козлодуй за 2014 година, както следва:
1. По приходната част 15 171 338 лв.
(Съгласно Приложение № 1)
В т.ч.:
1.1. Приходи с държавен характер 8 420 779 лв.
1.1.1. Обща субсидия от РБ 7 698 753 лв.
1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 0 лв.
1.1.3 Остатък от предходен период 722 026 лв.
1.2. Приходи с местен характер 6 750 559 лв.
1.2.1. Данъчни приходи с местен характер 1 674 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи 3 007 344 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия 726 100 лв.
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи 154 700 лв.
1.2.5. Остатък от предходен период 1 188 415 лв.
2. По разходната част 15 171 338 лв.
(съгласно Приложение № 2 )
2.1. Държавни дейности 8 420 779 лв.
2.2. Местни дейности в т.ч.дофинансиране 6 750 559 лв.
3. Утвърждава Инвестиционната програма на Община Козлодуй за 2014 год., разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и за основен ремонт на общински пътища в размер на 154 700 лв., съгласно Приложение № 3.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално – битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислените трудови разходи съгласно, чл. 51 от ПМС № 1/15.01.2014 г.за изпълнение на ДБ на РБ за 2014 г.
4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер 10 000 лв., съгласно чл. 49 от ПМС № 1/15.01.2014 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2014 г.
5. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 18 500 лв., разпределен по населени места, както следва:
- Козлодуй - 6000 лв.
- Хърлец - 3000 лв.
- Гложене - 3500 лв.
- Бутан - 5000 лв.
- Крива бара - 1000 лв.
6. Определя:
6.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2014 г., както следва:
- Детска ясла – 1 дете – 1,80 лв.
- Детска градина – 1 дете – 1,80 лв.
- Детска млечна кухня – 1 дете – 1,50 лв. /платим от родителите/.
6.2. Цени на купони в ученически столове:
- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50 лв. /платим от родителите/.
6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, ”Здравеопазване” – д/ст ”Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.
7. За бюджетната 2014 г.:
7.1. да се поемат разходите за безплатен обяд или закуска на 399 ученика от социално слаби семейства в размер на 65 097 лв., разпределени по учебни заведения , както следва:
- СОУ ”Хр. Ботев”- Козлодуй – 30 ученика – 6 840 лв.
- СОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – Козлодуй – 50 ученика – 11 400 лв.
- НУ ”В. Левски” – Козлодуй – 61 ученика – 13 908 лв.
- ОУ ”В. Априлов” – Хърлец – 55 ученика – 12 540 лв.
- ОУ ”Хр. Ботев” – Гложене – 53 ученика – 12 084 лв.
- ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – Бутан – 150 ученика – 8 325 лв. /за 37 уч.дни/
7.2. Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия съвет на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в Община Козлодуй.
7.3. Средствата за осигуряване на безплатен обяд или закуска в размер 65 097 лв. са предвидени в функция „Образование” - делегирани от държавата дейности за гр. Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения прилагащи системата на делегирани бюджети. /чл. 62 от ПМС № 1/15.01.2014 г./
8. Определя на основание чл. 50 ал. 1, 2 и 3 от ПМС № 1/15.01.2014 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:
- служители в общинска и кметска администрация;
- учители;
-медицински специалисти в «детска ясла» и «здравни кабинети» в училищното здравеопазване;
- специалисти в социалните услуги на територията на общината;
8.1. Разходите по т. 8 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
8.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски съгласно чл. 50, ал. 1 , 2 и 3 от ПМС № 1/15.01.2014 год., като разходите са за сметка на съответната дейност.
8.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.
9. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 128 000 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.
9.1. Определя субсидирана численост за читалищата в размер на 20.00 щатни бройки.
9.2. Упълномощава кмета на общината да организира разпределението на средствата по т. 9, съгласно указание № ФО - 1/28.01.2014 год. на МФ.
9.3. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 56 990 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2014 г., приета с Решение № 343 от Протокол № 35/17.12.2013 г. на ОбС - гр. Козлодуй да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу разходооправдателни документи.
10. Определя:
10.1. 88 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.:
10.1.1 45 броя със средства за заплати по § 01 в размер на 493 968 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт; /Приложение № 4/.
10.1.2. 43 броя дофинансирани щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 301 704 лв. за сметка на общински приходи; /Приложение № 4/.
10.2. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 10.1.1. и по т. 10.1.2., съответно за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.
10.3. Численост на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати по групи и функции, считано от 01.01.2014 год. съгласно Приложение № 4.
11. Заплатата на кмета на общината се определя на основание Приложение № 5 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за промени в ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
11.1. Определя месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет в размер на 45 на сто от заплатата на кмета на общината.
11.2. Определя размер на възнаграждение на един общински съветник на 50 на сто от средната брутна заплата в общинска администрация Козлодуй.
12. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгл. чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер на 131 400 лв., разпределени както следва:
12.1. Средства за създаването на условия за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 26 400 лв., съгласно приет Спортен календар за 2014 г. с решение на ОбС № 325 от Протокол № 32/05.11.2013 г.
12.2. Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 105 000 лв., разпределени по клубове както следва
1. Волейболен клуб “Козлодуй - 13 600 лв.
2. ФК “Ботев” – деца, юноши младша и старша възраст - 10 480 лв.
3. ФК ”Ботев” - Мъже - 34 270 лв.
4. Клуб “Таекуон-до” - 3 200 лв.
5. СК “Септември 94” с. Гложене - 5 000 лв.
6. Джудо клуб “Олимпия” - 3 600 лв.
7. КСК ”Максимус” - 400 лв.
8. СК “Атом” - 1 200 лв.
9. Клуб плуване “Атомик” - 1 920 лв.
10. ФК “Аугуста” с. Хърлец - 2 400 лв.
11. ДЮФШ Бутан - 2 100 лв.
12. Клуб по „Кик-бокс” - 2 000 лв.
13. Поддръжка спортна база - 22 330 лв.
14. Туристическо дружество „Радецки 99” - 1 000 лв.
15. Клуб „Бадминтон” - 500 лв.
16. Тенис клуб ”Козлодуй 2011” - 1 000 лв.
12.3. Средствата да се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу разходооправдателни документи.
13. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2014 г., както следва:
13.1. „Детска ясла № 1”;
13.2. СОУ ”Хр. Ботев” – Козлодуй;
13.3. СОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – Козлодуй;
13.4. НУ ”Васил Лески” – Козлодуй;
13.5. ОУ ”Васил Априлов” – Хърлец;
13.6. ОУ ”Хр. Ботев” – Гложене;
13.7. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – Бутан;
13.8. Кметство Хърлец;
13.9. Кметство Гложене;
13.10. Кметство Бутан;
13.11. Кметство Крива бара;
13.12. ОП ”Комунална дейност” – Козлодуй;
14. Всички училища в системата на народната просвета прилагат системата на делегирани бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:
14.1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
14.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
14.3. да се разпорежда със средствата на училището;
14.4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
14.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището;
14.6. второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети;
15. В изпълнение на чл. 61 ал. 1 и 2 от Постановление № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2014 г. дава правото на директорите на училищата прилагащи системата на делегираните бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капиталови разходи утвърден от Общински съвет за 2014 г. при спазване на изискванията на горецитирания член от Постановлението.
16. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
16.1. За делегираните от държавата дейности разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2014 г.
16.2. За местните дейности разходите се извършват при следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
16.3. Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗДБ на Р България за 2014 г.
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 г. в размер на 130 000 лв.
18. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 95%.
19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 80%.
20. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер на 14 820 618 лв., съгласно Приложение № 5.
21. Одобрява актуализираната бюджетни прогноза за местните дейности за периода 2014 – 2016 г., съгласно Приложение № 6.
22. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
22.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
22.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
22.3. Да се разпорежда с предвидения резерв за непредвидени и/или неотложни разходи.
22.4. Да представи бюджета за 2014 г. по пълна бюджетна класификация в 1 месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметна палата.
23. Възлага на Кмета:
23.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
23.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
23.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладните записки към тях.
23.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите.
23.6. Да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.
23.7. Да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участието на общината в тях.
23.8. При възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината.
23.9. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.
24. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативни актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2014 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на ОбС.
25. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд ”Земеделие”, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
25.1. Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинския бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
25.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
25.3. За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
26. Утвърждава разчетите за разходи, финансирани с държавни трансфери за местни дейности, в размер на 95%, съгласно изискванията на чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г.
27. Възлага на кмета на Общината изпълнението на бюджета.
Приложения:
1. Бюджет /табличен/ на Община Козлодуй за 2014 г.,
Приложение № 1;
Приложение № 2;
Приложение № 3;
Приложение № 4;
Приложение № 5;
Приложение № 6;
2. Протокол от публичното обсъждане пред местната общност на проекта за бюджет за 2014 г. на Община Козлодуй.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Мая Занева, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – 2 – Борислав Борисов и Цоло Цолов;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 – Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов Васил Стоянов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Предложения за изменения и допълнения в текстовете на проекта на Наредба № 12 за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Козлодуй направиха:
– ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, както следва:
1. В чл. 3 думите „нотариално заверена декларация за” да се заличат.
2. В чл. 4, ал. 1, т. 5 изречение второ да се заличи.
3. В чл. 4, ал. 1 т. 9 да се заличи.
4. В чл. 13 ал. 1 текстът от „кучета от породите:…” до „…както и едри /вкл./” да се заличи.
5. В чл. 13, ал. 3 да се заличи.
6. В чл. 23, ал. 3, т. 2 текстът от „за маловажни случаи…” до края на изречението да се заличи.
7. В чл. 24, ал. 12 да се заличи.

– ПК по здравеопазване и социални дейности, както следва:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 думата „шест” се заменя със „седем”.
2. В чл. 13 ал. 1 текстът от „кучета от породите:…” до „…както и едри /вкл./” да се заличи, а числото „1,5” се заменя с „0,7”.
3. В чл. 18 думите „подвижни или стационарни” да се заличат.
4. В чл. 20 думите „върнатите по места животни” се заменят с „отглежданите в приют кучета”.
5. В Преходните и заключителни разпоредби се добавя § 6:
„§ 6. В тримесечен срок от влизане в сила на тази наредба собствениците на кучета – домашни любимци, които не са ги декларирали в дирекция „МДТ”, се задължават да предприемат необходимите действия, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1 от настоящата наредба.”
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложенията се приемат.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 от ЗЗЖ, мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, ведно с предложенията на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по здравеопазване и социални дейности

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 370

1. Приема нова Наредба № 12 за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Козлодуй.
2. Отменя Наредба № 12 на Общински съвет, Козлодуй за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Козлодуй, приета с решение № 635 по протокол № 37 от 14.02.2007 г.
3. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй публикуване на Наредба № 12 за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Козлодуй.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по устройство на територията, строителство и екология.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 371

1. Дава съгласието си Община Козлодуй да изработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй (ИПГВР).
2. Решението на Общински съвет, Козлодуй да се обяви публично, като при изработването на ИПГВР се покани обществеността да представи своите становища и идеи.
3. След изготвянето на част І-ва от структурата на ИПГВР – Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация и Визия за развитието на град Козлодуй до 2020 година, същата да бъде внесена за одобрение от Общински съвет, Козлодуй.
4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по земеделие и горско стопанство.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 372

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване през 2014 г. от земеделските стопани или техни сдружения, притежаващи пасищни селскостопански животни по Приложение № 1.
2. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни и поддържането им в добро биологично състояние, съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие и горско стопанство.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 373

1. Приема становище относно затревените площи в Община Козлодуй и терените за задоволяване на нуждите на животновъдството в Общината, от което е видно, че Община Козлодуй разполага с достатъчно затревени площи и с достатъчно земеделски имоти, които да задоволят нуждите на животновъдството в Общината.
2. Променя начина на трайно ползване от "Пасище мера" в "Друга територия заета от селското стопанство" на имот № 000814 с площ 7,413 дка, находящ се в землището на с. Бутан.
3. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост имот № 000814 с площ 7,413 дка, находящ се в землището на с. Бутан.
4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Мая Занева, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението не се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по земеделие и горско стопанство.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС, §4а и § 4б от ПЗР ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 374

1. Дава съгласие да се извърши замяна между Община Козлодуй и следните ползватели, по одобрена със заповед № 564/08.12.2009 г. от Областен управител на Област Враца Кадастрална карта на § 4, на следните земеделски земи:
1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.510.552 с площ 1609 м2 в местността "Килера" в гр. Козлодуй, а ползвателят Иван Маринов Нейков предоставя в замяна 1500 м2.
1.2. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.557 с площ 1499 м2 в местността "Крушов баир" в гр. Козлодуй, а ползвателят Мариана Иванова Цолова предоставя в замяна 1500 м2.
1.3. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.558 с площ 1000 м2 в местността "Крушов баир" в гр. Козлодуй, а ползвателят Виолета Димитрова Дунова предоставя в замяна 1000 м2.
1.4. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.556 с площ 1500 м2 в местността "Крушов баир" в гр. Козлодуй, а ползвателите Наташа Ангелова Цвяткова и Елеонора Ангелова Митрева, наследници на Ангел Димитров Цветанов, предоставят в замяна 1500 м2.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие и горско стопанство.
На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР ЗИДЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 375

1. Дава съгласие за предоставяне на 1,500 дка от имот № 626004 с площ 4,466 дка, находящ се в землището на гр. Козлодуй на наследниците на Стоян Илиев Спасов.
2. Разходите по разделянето на имота са за сметка на молителя.
3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и предложение от д-р Юлиян Йорданов – общински съветник от Коалиция „Нов Козлодуй”

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 376

1. Приема Декларация за неодобрение и несъгласие с правителственото решение да не бъдат финансирани проекти на Община Козлодуй по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати Декларацията до г-н Пламен Орешарски – министър-председател, г-н Петър Чобанов – министър на финансите и инж. Венцислав Василев – областен управител на Област Враца.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/
гл. експерт АИО на ОбС/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37 - Текуща страница
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи