ПРОТОКОЛ №4

П Р О Т О К О Л

№ 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 20 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 20.12.2011 година от 09.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветници.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева,  председател на ОбС, която предложи следния проект за


Д Н Е В Е Н       Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-135/12.12.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на организационната структура и числеността на общинската администрация.
 3. 410-03-122/08.12.2011г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
 4. 410-03-121/08.12.2011г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне за ползване на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, за материална база на сдружение „Тенис клуб Козлодуй 2011”.
 5. 410-03-130/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2011 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй и вземане на решение за покупка на недвижим имот.
 6. 410-01-144/12.12.2011 г. Молба от Николета Георгиева Пакарджиковска за удължаване срока на договор за наем на общинско помещение.
 7. 410-03-137/13.12.2011 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.
 8. 410-03-131/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на среднодневния оклад на децата, посещаващи детска градина в община Козлодуй.
 9. 410-03-133/12.12.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на среднодневния оклад, платим от родителите в Детска млечна кухня, гр. Козлодуй.

10. 410-03-132/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй на таксата, която дължат родителите или настойниците за ползване на детска градина и детска ясла в община Козлодуй.

11. 410-03-125/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2012 г. и план-сметка за финансирането й.

12. 410-03-126/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински културен календар за 2012 г. и план-сметка за финансирането му.

13. 410-03-128/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински спортен календар за 2012 г. и план-сметка за финансирането му.

14. 410-03-134/12.12.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2012 г. и план-сметка за финансирането му.

15. 410-03-129/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности” за 2012г. и план-сметка за финансирането му.

16. 410-03-127/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2012г.” и план-сметка за финансирането й.

17. 410-03-124/09.12.2011г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за доброволни граждански формирования на територията на община Козлодуй.

18. 410-03-136/12.12.2011г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комплексно застрояване.

19. 410-03-138/13.12.2011 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Молба от Васил Методиев Лазаров за заплащане на присъдени суми против община Козлодуй по влязло в сила решение на ВОС.

20. 410-01-141/09.12.2011г. – Заявление от Величка Ангелова Ботева за отпускане на финансова помощ за лечение.

21. 410-01-142/09.12.2011г. – Заявление от Александър Минков Георгиев за отпускане на финансова помощ за лечение.

22. Други.

С 21 гласа „ЗА” дневният ред беше приет.


РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 16

1. Одобрява структурата на общинска администрация, Козлодуй, в сила от 01.01.2012 г., съгласно Приложение № 1.

2. Определя числеността на общинската администрация във функция „Общодържавни служби”, дейност „Общинска администрация” на 88 щатни бройки, със следното разпределение:

2.1. Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности – 45 броя, от които за:

- гр. Козлодуй – 35 броя;

- с. Хърлец – 2 броя;

- с. Гложене – 3 броя;

- с. Бутан – 3 броя;

- с. Крива бара – 2 броя.

2.2. Общинска администрация, дофинансирана с приходи от общински характер – 43 броя, от които за:

- гр. Козлодуй – 40 броя;

- с. Хърлец – 1 брой;

- с. Гложене – 1 брой;

- с. Бутан – 1 брой.

3. Закрива като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на община Козлодуй:

3.1. Звено за управление на социални услуги;

3.2. Управление „Образование”.

4. Закрива Специализирано звено за самоохрана в Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност”, дофинансиране на делегираните държавни дейности с местни приходи от бюджета на община Козлодуй.

5. Възлага на кмета на общината на база одобрената от ОбС обща численост на администрацията да изготви и утвърди длъжностно и поименно щатни разписания, като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния  ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 17

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 579 от протокол № 47/05.04.2011 г. бюджет на община Козлодуй за 2011 г. със сумата от 34 807 лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин и седем лева/, с която сума се увеличава бюджета на общината, като:

1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на общината със сумата 34 807 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:

§24-05 „Приходи от наем на имущество” със сумата от 260 лв.

§24-06 „Приходи от наем на земя” със сумата от 33 723 лв.

§36-19 „Други неданъчни приходи” със сумата от 824 лв.

1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на общината със сумата от 34 807 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:

1.2.1. СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

§10-15 „Материали” – 33 983 лв.

1.2.2. ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан

§10-15 „Материали” – 824 лв.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на общината, както в приходната, така и в разходната му част.        

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 18

1. Предоставя за възмездно ползване тенис кортове, находящи се в гр. Козлодуй, ж.к. 3 юг, междублоковото пространство, западно от ОДЗ „Звънче” на сдружение „Тенис клуб Козлодуй 2011”, представлявано от председателя Николай Асенов Казаков за развитие на тренировъчна и състезателна дейност на членовете на сдружението, по цена 1.50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, за срок от 3 /три/ години, след провеждане на публичен търг или конкурс.

2. Възлага на кмета на общината да изпълни процедурите по предоставяне на общинския имот.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 19

1. Приема допълнение на Приложение № 1 към годишната Програма на община Козлодуй за 2011 г. за закупуване на имот, а именно:

Имот № 000184 по картата на възстановената собственост на с. Хърлец, община Козлодуй, м. „Блатото” с площ 1,593 дка и монтирано съоръжение, представляващо сграда, шахтов кладенец № 6, потопяема стоманена бака и тръбна разводка, във връзка с реализиране на проект по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за агломерации между 2000 и 10000 еквивалент жители.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по извършване покупка на имота по т. 1 на цена не по-висока от пазарната оценка..        

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 14 - Мая Занева, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков,  Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- 1 – Цоло Цолов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 6 - Борислав Борисов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Невелин Найденов.

Решението се приема.


По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, т. 2 от ПЗР на ЗОС и чл. 15 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и молба от Николета Георгиева Пакарджиковска – управител на „Аптечно дело Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 20

1. Удължава договор за наем за временно и възмездно ползване на помещение, находящо се на първи етаж в МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй без идентификационен номер, с площ 55 кв.м.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за наем на цена 6.00 лв./кв.м., за срок от 5 /пет/ години.           

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 21

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй  да кандидатства по процедура на ОПОС с номер BG 161РО005/11/1.12/02/25 с проектно предложение за изграждане на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан в община Козлодуй.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на Наредба № 9 за специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерството на земеделието и Наредба № 6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 22

1. Среднодневният оклад на всички деца, посещаващи детска градина в община Козлодуй се определя на 1,80 лв.

2. Промяната да влезе в сила от 01.01.2012 г.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на Наредба № 9 за специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерството на земеделието и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 23

1. Среднодневният оклад, платим от родителите, в Детска млечна кухня, гр. Козлодуй се определя на 1,30 лв.

2. Промяната да влезе в сила от 01.01.2012 г.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с изискванията на Наредба № 9 за специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерството на земеделието и Наредба № 6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 24

1. Чл. 25, ал. 1 от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй да се промени както следва:

 • т. 1. Доход до 150 лв. – 25,00 лв.
 • т. 2. Доход от 150 до 200 лв. – 30,50 лв.
 • т. 3. Доход над 200 лв. – 50,00 лв.

2. В чл. 25, ал. 11 от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй сумата 44,00 лв. да се промени на 50,00 лв.

3. Промяната да влезе в сила от 01.01.2012 г.

4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

По предложение на Огнемир Симов в Програмата за развитие на читалищната дейност на НЧ „Никола Йонков Вапцаров”, с. Хърлец, в мероприятието „Участие на САФ „Калушари” във фолклорен фестивал по покана” да бъдат заложени средства в размер на 2 000 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 16, „ПРОТИВ” –  няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5.

Предложението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 25

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2012 г. и план-сметка за финансирането й.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 57 980 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2012 г., да бъдат заложени в бюджет 2012 г.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 26

1. Приема Общински културен календар за 2012 г. и план-сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 40 710 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински културен календар за 2012 г., да бъдат заложени в бюджет 2012 г.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 21 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 27

1. Приема Общински спортен календар за 2012 г. и план-сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 29 300 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински спортен календар за 2012 г., да бъдат заложени в бюджет 2012 г.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 20 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 28

1. Приема Общински екологичен календар за 2012 г. и план-сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 10 600 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински екологичен календар за 2012 г., да бъдат заложени в бюджет 2012 г.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 20 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 29

1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2012 г. и план-сметка за финансирането му.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 14 270 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински календар „Младежки дейности” за 2012 г., да бъдат заложени в бюджет 2012 г.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 20 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 16 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 30

1. Приема Програма „Ботеви дни 2012 г.” и план-сметка за финансирането й.

2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 43 009 лв., необходими за реализиране на дейностите от Програма „Ботеви дни 2012 г.” , да бъдат заложени в бюджет 2012 г.

Гласували поименно 21 (двадесет и един) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 17 - Мая Занева, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- 1 - Борислав Борисов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3 - Цоло Цолов, Людмил Маринов и Васил Стоянов.

Решението се приема.


По т. 17 от дневния ред:

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС, и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението предложи следните изменения и допълнения на проекта за Наредба за създаване на доброволни граждански формирования на територията на община Козлодуй, както следва:

1. В чл. 9, ал. 2 да се добави ново тире „ документ за психическо състояние”.

2. В чл. 13, тире второ да се добави „…изпълняващи дейности по чл. 1 от Наредбата”.

3. В чл. 14, тире трето след „…срока по…” да се добави „…чл. 12…”.


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41 от ЗЗБ, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и направените предложения от ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС, и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 31

1. Приема Наредба за създаване на доброволни граждански формирования на територията на община Козлодуй.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на наредбата.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 21, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:

ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението предложи следните изменения и допълнения на проекта за Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комплексно застрояване, както следва:

1. В чл. 4, ал. 1 след „… избран управителен съвет и…” да се добави „…/или…”.

2. В чл. 9 да се добави нова т. 8 „ отдаването им под наем.”


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и направените предложения от ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 32


1. Приема Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комплексно застрояване.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

Решението се приема.


По т. 19 от дневния ред:

Във връзка с издаден изпълнителен лист от председателя на ВОС, на основание чл. 404, чл. 405 и 406 от ГПК, в изпълнение на решение № 1118/29.07.2008 по гражданско дело № 1307/2002 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 33

1. Възлага на кмета на общината да влезе във връзка с взискателя Васил Методиев Лазаров с оглед преговори за разсрочено плащане и редуциране на присъдено обезщетение срещу община Козлодуй в размер на 115 188,75 лв.

2. Сумата да се заложи в бюджета на общината за 2012 г.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 15 - Мая Занева, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”-няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Людмил Маринов Огнемир Симов и Васил Стоянов.

Решението се приема.

 

По предложение на Ангел Лалюв и в допълнение на решение № 33


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 34

Възлага на кмета да проучи възможностите за упражняване на регресни права срещу виновните лица.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 13, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.

Юлиян Йорданов направи предложение случаят да бъде предаден на Прокуратурата.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 8, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 12.

Предложението не се приема.


По т. 20 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 35


Общински съвет, Козлодуй отклонява молбата на Величка Ангелова Ботева от гр. Козлодуй за отпускане на финансова помощ за лечение поради това, че лечението по поставената диагноза е осигурено по клинична пътека и е напълно безплатно.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 4.

Решението се приема.По т. 21 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 36

1. Общински съвет, Козлодуй отпуска финансова помощ в размер на 3000 лв. на Александър Минков Георгиев от гр. Козлодуй за спешна операция с поставена животозастрашаваща диагноза.

2. Средствата да се осигурят от фонд „Резервен” на бюджета на общината за 2011 г.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 20 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ХРИСТОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4 - Текуща страница
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи