Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до

docИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци


jpgТаблица на българските граждани 0620


 Във връзка с предстоящите на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до

кмета на общината и кметовете на кметства за:

 

1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България – до 14.04.2014г

docПриложение №13

 

 2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - от гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 04.05.2014 г. включително.

docПриложение №19

 

 3. Заявления за вписване по настоящ адрес - от гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 10.05.2014 г. включително

docПриложение №16

 

 4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, в срок до 17.05.2014 г. включително.

docПриложение №11

 

 5. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, в срок до 17.05.2014 г. включително.

docПриложение №12

 

 6. Заявление за дописване в избирателните списъци по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право 

да гласуват, но са пропуснати, в срок до 23.05.2014 г. включително 

docПриложение №14

 

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.

За информация тел: 0973/85 834; 85 845 


docПубличен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място

docЗаличени от избирателния списък по чл. 27, ал.1 от Изборен кодекс

docПодадени заявления за гласуване по настоящ адрес

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook