Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до

 

jpgТаблица на българските граждани 0620


 Във връзка с предстоящите на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до

кмета на общината и кметовете на кметства за:

 

1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България – до 14.04.2014г

docПриложение №13

 

 2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - от гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 04.05.2014 г. включително.

docПриложение №19

 

 3. Заявления за вписване по настоящ адрес - от гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 10.05.2014 г. включително

docПриложение №16

 

 4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, в срок до 17.05.2014 г. включително.

docПриложение №11

 

 5. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, в срок до 17.05.2014 г. включително.

docПриложение №12

 

 6. Заявление за дописване в избирателните списъци по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право 

да гласуват, но са пропуснати, в срок до 23.05.2014 г. включително 

docПриложение №14

 

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.

За информация тел: 0973/85 834; 85 845 


docПубличен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място

docПодадени заявления за гласуване по настоящ адрес

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?