ПРОТОКОЛ №6

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 6

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 31 ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 31.01.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъстваше Марийка Костова.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан и Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Председателят на общинския съвет уведоми общинските съветници за постъпили на 06.01.2012 г. две питания от групата общински съветници от БСП до кмета на общината и в изпълнение на чл. 118 от ПОДОСНКВОА връчи писмените отговори на Цоло Цолов – председател на групата.

На основание чл. 100 от ПОДОСНКВОА, Румен Маноев – кмет на община Козлодуй оттегли предложение вх. № 410-03-6/20.01.2012 г. относно: Изменения и допълнения на Наредба № 12 на ОбС, Козлодуй за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Козлодуй.

Внесено беше предложение вх. № 410-03-16/26.01.2012 г. от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер DIR -51011116-С003 от 20.01.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, сключен между община Козлодуй и Министерството на околната среда и водите.

На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 39

Включва като точка 5 от дневния ред предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер DIR -51011116-С003 от 20.01.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, сключен между община Козлодуй и Министерството на околната среда и водите.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 19, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.


Цоло Цолов предложи да отпадне точка 12 от дневния ред, тъй като вносителят на предложението Анжела Орлова – председател на МКБППМН не е общински съветник или кмет на община и това е в противоречие на чл. 96, ал. 1 от ПОДОСНКВОА.

Румен Маноев – кмет на община Козлодуй потвърди предложението, внесено от Анжела Орлова – председател на МКБППМН.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 40

Точка 12  да остане за разглаждане в дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 12, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1.

Решението се приема.


Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-3/18.01.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй  относно: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане чистота на територията на община Козлодуй за 2012 година.
 3. 410-03-5/19.01.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане решение за актуване на недвижими имоти общинска собственост, находящи се в гр.Козлодуй.
 4. 410-03-4/18.01.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 3 на ОбС, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй.
 5. 410-03-16/26.01.2012 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер DIR -51011116-С003 от 20.01.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013г.”
 6. 410-03-11/23.01.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промени в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй.
 7. 410-03-15/23.01.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: изменения и допълнения в Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
 8. 410-03-12/23.01.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Статут на общинските жилища по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост.
 9. 410-03-9/21.01.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011-2015г.

10. 410-03-2/12.01.2012 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изпълнение на решение № 33 по протокол № 4/ 20.12.2011г. на ОбС, Козлодуй.

11.  410-03-141/28.12.2011 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй  относно: Продължаване срока на договор за ползване на общински помещения в гр. Козлодуй, във връзка с писмо вх. № 66.00-163/23.12.2011г. на Директор на РУ “Социално осигуряване “ гр. Враца към НОИ.

12.  410-03-8/20.01.2012г. - Предложение от Анжела Орлова–председател на МК БППМН относно: Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2011година.

13.  410-03-14/23.01.2012г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община Козлодуй, създаден с решение № 267 от 11.02.2005г. на ОбС, Козлодуй.

14. 410-03-10/21.01.2012г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, създаден с решение № 390 от 16.12.2009г.на ОбС Козлодуй.

15. 410-03-13/23.01.2012г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй  относно: Разкриване на клубове на пенсионера в съответствие с Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.

16.  Програма за работата на  общински съвет, Козлодуй за 2012 г.

17.  Други.


ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и мотивирано предложение на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 41

1. Приема предложението относно: „Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейности по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2012 г.”, съгласно приложение „План-сметка за необходимите разходи за дейности по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2012 г.”.

2. Одобрява План-сметката за необходимите разходи за дейности по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2012 г. на обща стойност 1 900 000 лв.

3. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с План-сметката планирани разходи по видове дейности, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.

4. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2012 г. планираните разходи, съобразно одобрената План-сметка.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 13 - Мая Занева, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- 6 - Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Огнемир Симов;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 -  Невелин Найденов.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния  ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 42

1. Да се актуват като частна общинска собственост недвижимите имоти, находящи се на ул. „Иглика”, ул. „Калина”, ул. „Ралица” и ул. „Ком”, за които има основание за това и се изпълнят всички съобразени със Закона за кадастъра и имотния регистър действия от страна на общинска администрация, съгласно приложен опис.

2. Дава съгласие да се учреди право за безвъзмездно ползване на имотите за жилищни нужди за срок от 10 години на гражданите, живущи в тях.

3. След издаване на актове за общинска собственост кметът на община Козлодуй да сключи договори с лицата за безвъзмездно ползване на имотите за жилищни нужди за срок от десет години, считано от датата на сключване на договора.

О П И С

НА  ИМОТИТЕ С НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК, В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ГРАД КОЗЛОДУЙ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА АКТУВАНЕ КАТО ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ИМ

по ред

Идентификатор на имота по кадастрална карта

Собствено, бащино и фамилно име на ползвателя на имота

Собственик

1. 

37798.507. 361

37798.507. 361

Митко Петров Сираков

Теодор Борисов Александров

Неустановен

2.

37798.507.362

Йосиф Петров Сираков

Неустановен

3.

37798.507.363

Камелия Панайотова Асенова

Валентин Канчев Методиев

Неустановен

4.

37798.507.364

Райчо Янков Димитров

Неустановен

5.

37798.507.365

Катя Красимирова Кирилова

Неустановен

6.

37798.507.366

Никола Илиев Гонов

Неустановен

7.

37798.507.367

Стоянка Димитрова Гонова

Неустановен

8.

37798.507.370

Пенка Борисова Кръстева

Неустановен

9.

37798.507.371

37798.507.371

Иван Киров Илиев

Росица Сашкова Найденова

Неустановен

10.

37798.507.372

Младенка Цветанова Гюрова

Неустановен

11

37798.507.373

Данаил Киров Илиев

Неустановен

12.

37798.507.374

Ирина Велкова Цветкова

Неустановен

13.

37798.507.375

Валери Георгиев Илиев

Неустановен

14.

37798.507.376

Цветан Найденов Димитров

Красимир Димитров Цветанов

Неустановен

15.

37798.507.378

Тодорка Илиева Томова

Неустановен

16.

37798.507.379

Румяна Йосифова Михайлова

Неустановен

17.

37798.507.380


Неустановен

18.

37798.507.381


Неустановен

19.

37798.507.338


Неустановен

20.

37798.507.339


Неустановен

21.

37798.507.340


Неустановен

22.

37798.507.341

37798.507.341

Тодорка Боянова Огнянова

Ивалина Миткова Качева

Неустановен

23.

37798.507.343


Неустановен

24.

37798.507.344


Неустановен

25.

37798.507.453

Наско Василев Насков

Неустановен

26.

37798.507.454

Гена Кирова Костова

Неустановен

27.

37798.507.482

Младенка Цветанова Младенова

Валери  Йончев Георгиев

Неустановен

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 20 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 43

1. Общински съвет, Козлодуй прави следните изменения и допълнения в Наредба № 3 на ОбС, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй:

1.1. В чл. 4, ал. 2 текстът се изменя, както следва:

„(2) Уведомлението по ал.1 (по образец) в 2 екземпляра се подава до кмета на общината или кметството в седемдневен срок от издаване на свидетелство за регистрация на фискално устройство за обекта от сервизна фирма, регистрирана от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).”.

1.2. Създава се нова ал. 5 със следния текст:

„(5) За търговски обекти, които разполагат с места за сядане на открито и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обекти разположени в сгради с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч. за периода от 01.11 до 31.03  и от 06.00 ч. до 23.00 ч. за периода 01.04 до 31.10.”.

1.3. В чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 текстът се изменя и допълва, както следва:

„(1) За извършване на търговска дейност, в зависимост от спецификацията на обекта по чл. 3, към уведомлението задължително се прилагат копия от следните документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

2. ЕИК (единен идентификационен код);

3. удостоверение за регистрация, съгласно чл.12, ал.10 от Закона за храните, издадено от Областна Дирекция по безопасност на храните;

4. свидетелство за регистрация на фискално устройство по чл.17, ал.2 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;”.

Създават се нови точки 7 и 8, както следва:

„7. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство (за специализирани обекти за търговия със суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, автомивки, обекти за организиране на хазартни игри, заложни къщи и др.);

8. разрешение за търговска дейност с тютюн и тютюневи изделия.”.

1.4. Отменя изцяло текста на чл. 5, ал. 2 и създава нов:

(2) В случаите, когато лицето извършва търговска и стопанска дейност, представя карта за идентификация по регистър Булстат; удостоверение за регистрация в Районна занаятчийска камара, когато упражнява занаят; майсторско свидетелство, ако лицето е самостоятелно работещ майстор.”.

1.5. В чл. 14, т. 3 се отменя.

1.6. В чл.17, ал.1, т.1 текстът се изменя и допълва, както следва:

(1) На територията на община Козлодуй се забранява:

1. търговията на пиротехнически изделия за увеселителна цел от търговци и физически лица, без разрешение, издадено при условия и ред, определени с Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и на места където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на горепосочените изделия.”.

1.7. В чл. 22, ал. 2, текстът на т. 1 и т. 2  се изменя, както следва:

„1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

 1. ЕИК (единен идентификационен код); карта за идентификация по регистър Булстат.”.

1.8. Създава се нова ал. 3 със следния текст:

„(3) Когато търговецът е земеделски производител към заявлението се прилагат копия от:

 1. анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
 2. регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;
 3. други документи, на които лицето се позовава.”.

Ал. 3 става ал. 4.

2. Възлага на председателя на общински съвет, Козлодуй да отрази измененията и допълненията в Наредба № 3 на ОбС, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 20, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Приложение 1 „Специални условия на договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С003” между община Козлодуй и МОСВ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 44

1. Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване в размер на 1 183 713, 88 лв. /един милион сто осемдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет и осем стотинки/, който обезпечава 5% /пет процента/ от пълния размер на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер DIR-51011116-С003 от 20.01.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” по приоритетна ос1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи, съгласно изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер DIR-51011116-С003 от 20.01.2012 г. за получаване на авансово плащане в размер на 5% /пет процента/ и да ги представи пред министерството на околната среда и водите.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет, Козлодуй, проведено на 31.01.2012, Протокол № 6, т. 5 от дневния ред по доклад № 410-03-16 /26.01.2012 г. при кворум 19 общински съветници и след проведено, съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване – с гласа „за” 19, „против” и „въздържали се” няма и е подпечатано с официалния печат на общински съвет, Козлодуй.

Гласували поименно 19 (деветнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 19 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 45

1. Общински съвет Козлодуй приема следните изменения и допълнения в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй:

§1. В чл. 21, ал. 1 се изменя така:

„(1) При промяна на обстоятелството, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл. 19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез подаване на декларация по образец „Приложение № 4” в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.”.

§2. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Текстът на чл. 44 става ал. 1.
 2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или ползване на данъчно облекчение чрез подаване на декларация по образец „Приложение № 5” в срока по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ.”.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 17, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.


По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 46

I. Общински съвет, Козлодуй изменя и допълва Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй, както следва:

1. В глава II, в чл. 3 се заличава точка 20 /текстът се повтаря с този на т. 18/. Точка 21 и точка 22 стават съответно т. 20 и т. 21.

2. В глава V, в чл. 14, ал. 1 позициите се номерират от т. 1 до т. 8.

2.1. В т. 1 текстът се изменя така:

„1. Три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст.”;

2.2. В т. 2 текстът се изменя така:

„2. Пет прасета за угояване.”;

2.3. В т. 3 текстът се изменя така:

„3. Десет овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст.”;

2.4. В т. 4 текстът се изменя така:

„4. Три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст.”;

2.5. В т. 5 текстът се изменя така:

„5. 100 възрастни птици; 150 бройлера”;

2.6. В т. 6 текстът се изменя така:

„6. Десет зайкини с приплодите.”.

3. В глава V, в чл. 15 абревиатурата „РВМС” се заменя с „ОДБХ” /Областна дирекция по безопасност на храните/, и „РИОКОЗ” с „РЗИ” /Регионална здравна инспекция/.

4. В глава VI, в раздел I, чл. 23 се отменя.

5. В глава VII, текстът на чл. 28 се изменя така:

„Чл. 28. Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване цялостта на настилка за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение от кмета на общината и РУ „Полиция”, а в отделните съставни населени места – от кметовете на кметствата.”.

6. В глава VII, текстът на чл. 30 се изменя така:

„Чл. 30. Забранява се започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда и организация, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите терени.”.

7. В глава VII, в чл. 35 след „по смисъла на чл. 20, ал. 1, 2 и 3” се допълва „и чл. 72, ал. 1 и 2”.

8. В глава VII, в чл. 40 основният текст, ведно с точки от 1 до 9 става ал. 1.

8.1. Досегашната ал.1 става ал.2, съответно ал. 2 става ал. 3 и ал. 3 става ал. 4.

8.2 Текстът „Териториално устройство, строителство и екология” в Дирекция „Устройство на територията, икономически дейности и проекти” в ал. 2 /досегашна ал.1/ и ал. 3 /досегашна ал. 2/ се изменя така „Дирекция „Устройство на територията и икономически дейности”.

9. В глава XI, в чл. 60 позициите се номерират съответно от т. 1 до т. 12.

9.1. В т. 1 след „т. 8” се добавя „т. 14 и т. 15”, „от 10 до 150 лв.” се изменя на „от 20 до 150 лв.”;

9.2. В т. 2 след „за нарушения на” се добавя „чл. 3, т. 17”, „от 10 до 50 лв.” се изменя на „от 20 до 50 лв.”;

9.3. В т. 3 след „за нарушения на” се добавя „чл. 3, т. 16”;

9.4. В т. 4 след „чл. 3, т. 12” се добавя „т. 18 и т. 19”;

9.5. В т. 5 „чл. 21, т. 5” отпада;

9.6. В т. 7 след „за нарушения на” се добавя „чл. 3, т. 21”, „чл. 25” се заменя с „чл. 27”;

9.7. В т. 8 след „за нарушения на” се добавя „чл. 3, т. 20”.

10. Текстът на чл. 62 се изменя така:

„Чл. 62. За нарушения, за които не е предвидена санкция в чл. 60 на Наредба № 1 се прилага чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.”.

11. В текстовете на Наредбата думите „РПУ Козлодуй” и „Районно полицейско управление” се заменят с „РУ „Полиция”, гр. Козлодуй”.

II. Възлага на председателя на ОбС, Козлодуй отразяване на промените.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

По предложение на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 47

В решението за приемане на Статут на общинските жилища за 2012 г. по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост да се добави т. 2

„2. Общинският съвет реши да не се продават общински жилища през 2012 г.”

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1.

Решението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 42 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 48

1. Приема Статут на общинските жилища за 2012 г. по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост.

2. Общинският съвет реши да не се продават общински жилища през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1.

Решението се приема.


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 49


1. Приема Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 – 2015 година.

2. За осигуряване на публичност и прозрачност, възлага на кмета на общината да публикува на страницата на общината в интернет Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 – 2015 година.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 19, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и в изпълнение на свое решение № 33 по протокол № 4 от 20.12.2011 г.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 50

1. Одобрява Договор за спогодба за разрешаване на спорните въпроси, произтичащи от влязло в сила решение на Врачански Окръжен съд по гражданско дело № 1307/2002 г. между община Козлодуй, представлявана от Румен Маноев – кмет и Васил Методиев Лазаров, с който се уреждат окончателно отношенията между страните, подписан от Васил Методиев Лазаров.

2. Упълномощава Румен Маноев - кмета на община Козлодуй да подпише Договора за спогодба.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 5.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 51

1. Дава съгласието си за продължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на помещения № 16 и № 24 с обща площ 32,10 кв.м., находящи се в сградата на ПТТС в гр. Козлодуй, ет. 1, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.01.2012 г.

2. Ползваните консумативи – отопление, ел.енергия, вода и др. са за сметка на РУ „Социално осигуряване”, гр. Враца.

3. Възлага на кмета на общината да изпълни решението по т. 1, като сключи договор с РУ „Социално осигуряване”, гр. Враца.

Гласували поименно 19 (деветнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА”- 19 - Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ”- няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма.

Решението се приема.


По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и мотивирано предложение от Анжела Орлова – председател на МКБППМН


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 52

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 53

1. Дава съгласие съставът на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Козлодуй да се промени, както следва:

Председател: Анжела Орлова – директор на Дирекция „Образование, култура и младежки дейности”

Зам.-председател: Милена Илиева – секретар на МКБППМН

Секретар: Пламенка Митрошанова – гл. експерт „Здравеопазване, социални дейности и интеграция”

Членове:

1. Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй

2. Маринела Николова – директор на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй

3. Петър Попов – полицейски инспектор към РУ „Полиция”, гр. Козлодуй

4.  Мариана Маркова – директор на НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй

5. Д-р Йосиф Петков – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй

6. Д-р Биляна Стояновска – председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

7. Невелин Найденов – общински съветник

8. Желя Димитров – здравен медиатор

9. Иван Давидов – кмет на с. Хърлец

10. Петко Петков – кмет на с. Гложене

11. Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан

12. Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1.

Решението се приема.


По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 54

1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол за осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени, както следва:

Председател: Д-р Йосиф Петков - председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй

Членове:

 1. Димитър Димитров – управител на ЦНСТ, с. Гложене
 2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй
 3. Пламенка Митрошанова – гл. експерт „Здравеопазване, социални дейности и интеграция”
  1. Галина Кузманова – мл. експерт от ДБТ, гр. Козлодуй
  2. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
   1. Ангел Лалюв – зам.-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -  няма.

Решението се приема.


По т. 15 от дневния ред:

По предложение на  Огнемир Симов и становище на ПК по здравеопазване и социални дейности

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 55

1. Предлага в срок от един месец всички лица, имащи право да членуват в клуб на пенсионера, с. Хърлец да проведат общо събрание за уточняване съществуването на един клуб, неговото наименование и ръководство. Материалите да се представят в общинския съвет и общинската администрация.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1.

Решението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 56

1. Дава съгласие за разкриване на следните клубове на пенсионера на територията на община Козлодуй:

- ККП „Здравец”, гр. Козлодуй;

- ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец;

- Клуб на пенсионера „Здравец”, с. Гложене;

- ПК „Златна есен”, с. Бутан;

- Клуб на пенсионера и инвалида, с. Крива бара.

2. Предлага в срок от един месец всички лица, имащи право да членуват в клуб на пенсионера, с. Хърлец да проведат общо събрание за уточняване съществуването на един клуб, неговото наименование и ръководство. Материалите да се представят в общинския съвет и общинската администрация.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1.

Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:

На основание чл. 66, ал. 1от ПОДОСНКВОА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 57

 1. Приема Програма за работата на общински съвет, Козлодуй за 2012 г.
 2. Възлага на председателя на общинския съвет публикуването й на интернет страницата на общината.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА”- 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1.

Решението се приема.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6 - Текуща страница
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи