ПРОТОКОЛ №7

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 21 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 21.02.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъстваше Любомир Йотов.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан и Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-22/10.02.2012 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.
 3. 410-03-27/13.02.2012 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
 4. 410-03-29/13.02.2012 г. -  Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Стратегия на община Козлодуй за управление на общинска собственост за 2012 – 2015 г.
 5. 410-03-30/13.02.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на годишна програма за 2012 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 6. 410-03-25/10.02.2012 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране стойността  на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
 7. 410-03-28/13.02.2012 г. - Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджета на община Козлодуй за 2012 г.
 8. 410-03-18/08.02.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на Приложение № 1, Приложение № 4 и Приложение № 6 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 9. 410-03-19/09.02.2012 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

10.  410-03-23/10.02.2012 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2011 г. - м. декември 2011 г., приет с решение № 582/19.04.2011 г.  на общински съвет, гр. Козлодуй и на Годишен план за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2013 г.

11.  410-03-24/09.02.2012 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна  на капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания, с. Хърлец и на Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Бутан, считано от 01.01.2013 г.

12.  410-03-26/13.02.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Замяна на земеделски земи между община Козлодуй и ползватели.

13.  410-03-20/09.02.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Заявление от Димитър Кръстев за предоставяне на земеделски земи, възстановени с решения на Поземлена комисия, гр. Козлодуй.

14.  410-03-21/09.02.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Заявление от Васил Димитров, наследник на Марийка Димитрова за предоставяне на земеделски земи, възстановени с решения на Поземлена комисия, гр. Козлодуй.

15.  410-03-32/13.02.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите в община Козлодуй.

16.  410-03-31/13.02.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на числеността и състава на Консултативния съвет за развитие на туризма на територията на община Козлодуй.

17.  Други.


ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66А от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 58

1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, ведно с Приложения № 1 и № 2 относно извършените сделки за разпореждане с общински имоти и резултатите от проведени търгове за управление и разпореждане с общински имоти за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния  ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ, чл. 50 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 59

1. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г., както следва:

1.1. Отчет /табличен/ за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

1.2. Отчет /табличен/ за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, НДА и основен ремонт на община Козлодуй за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г., съгласно Приложение № 3.

1.3. Отчет /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г., съгласно Приложение № 4.

1.4. Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2011 г., съгласно Приложение № 5.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Мая Занева, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 5 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Юлиян Йорданов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Марийка Костова, Анатолий Абаров и Огнемир Симов.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

Борислав Борисов направи следното предложение: В раздел IV. Анализ на състоянието на общинската собственост. Конкретни политики и задачи, т. 1. Незастроени терени, „Плюсове и възможности”, от текста на тире трето да отпаднат думите „повишен” и „високи”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Предложението не се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 60

Приема Стратегия на община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2012 г. – 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –  13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  7.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 61

1. Приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй  в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:

1.1. Прогнозни приходи в размер на 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2;

1.2. Прогнозни приходи в размер на 365 000 (триста шестдесет и пет хиляди) лв., свързани с управление на общинските имоти - предоставени за ползване под наем.

1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 62

 1. С цел изпълнение на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по разпореждане с имоти - частна общинска собственост, съгласно Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, съгласно Приложение № 2 от Програмата, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 4 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти, общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и  ал. 7 от ЗОС.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 31 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 63

1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани с автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.

2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

а) във вътрешноградския транспорт:

- всички пенсионери и инвалиди – 16 пътувания в една посока на месец;

- учащи се от социално слаби семейства по предложен списък от директорите на училищата;

б) в междуселищния транспорт:

- ученици от социално слаби семейства над 16 години по списък, утвърден от директорите на училищата;

- всички категории пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми с издаване на еднократни карти от кметовете на населени места.

3. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 12 000 лв. се покриват от общинския бюджет и се изчисляват на база издадени карти от превозвача.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБ на Р България за 2012 г., ПМС 367/29.12.2011 г. за изпълнението на ДБ на РБ за 2012 г. и Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй, ФО-1/10.01.2012 г. на Министерство на финансите и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 64

Приема бюджета на община Козлодуй за 2012 година, както следва:

 1. 1. По приходната част                                                             13 178 150 лв.

(Съгласно Приложение № 1)

В т.ч.:

1.1. Приходи с държавен характер 7 594 159 лв.

1.1.1. Обща субсидия от РБ                                                        7 148 685 лв.

1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 0 лв.

1.1.3 Остатък от предходен период                                            445 474 лв.

1.2. Приходи с местен характер 5 583 991 лв. 

1.2.1. Данъчни приходи  с местен характер                           1 178 000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи 2 880 355 лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия 785 400 лв.

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                           76 200 лв. 

1.2.5.Временни безл.заеми м/у бюдж. и

извънбюджетни сметки 756 294 лв.

1.2.6. Заеми от банки в страната                                                 - 756 294 лв.

1.2.7. Остатък от предходен период 664 036 лв.

2. По разходната част 13 178 150 лв.

(Съгласно Приложение № 2 )

2.1. Държавни дейности                                                             7 594 159 лв.

2.2. Местни дейности в т.ч. дофинансиране 5 583 991 лв.

3.Утвърждава Инвестиционната програма на община Козлодуй за 2012 год., съгласно Приложение № 3.

4. Приема план – сметката на извънбюджетните фондове и сметки, както следва:N
по
ред

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

I. Налич. в началото
на периода

II. Приходи

III. Разходи

IV. Налич. в
края
на периода

1

Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.

0

2

Фонд за покриване разходите за приватиз.

0

3

Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи

0

4

Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ, от тях:

0

За средства от "Национален фонд"

1 384

1 384

0

За средства от "Разплащателна агенция"

271 000

271 000

I. Всичко (от р.01 до р.04):

ВСИЧКО (I+II):

272 384

272 384

0

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално – битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3 % на база действително начислените трудови разходи съгласно чл. 32 от ПМС № 367 / 29.12.2011 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2012 г.

5.2. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер 10 000 лв., съгласно чл. 13 от ПМС № 367 / 29.12.2011 г., за изпълнение на ДБ на РБ за 2012 г.

6. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане от общината по реда на чл. 35 ПМС 367 / 29.12.2011 г. в размер на 18 500 лв., разпределен по населени места, както следва:

- Козлодуй   - 6000 лв.

- Хърлец       - 3000 лв.

- Гложене     - 3500 лв.

- Бутан          - 5000 лв.

- Крива бара - 1000 лв.

7. Определя:

7.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2012 г., както следва:

- Детска ясла – 1 дете – 1,80 лв.

- Детска градина – 1 дете – 1,80 лв.

- Детска млечна кухня – 1 дете – 1,30 лв. /платим от родителите/.

7.2. Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50 лв. /платим от родителите/.

7.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, ”Здравеопазване” – д/ст ”Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

8. За бюджетната 2012 г.:

8.1. Да се поемат разходите за безплатен обяд на 338 ученика от социално слаби семейства в размер на 86 697 лв., разпределени по учебни заведения , както следва:

- СОУ ”Хр. Ботев” - Козлодуй – 30 ученика – 7 695 лв.

- СОУ ”Св.св. Кирил и Методий” - Козлодуй – 35 ученика – 8 977 лв.

- НУ ”В. Левски” - Козлодуй – 68 ученика – 17 442 лв.

- ОУ ”В. Априлов” - Хърлец – 50 ученика – 12 825 лв.

- ОУ ”Хр.Ботев” - Гложене – 53 ученика – 13 595 лв.

- ОУ  ”Св.св.Кирил и Методий” - Бутан – 102 ученика – 26 163 лв.  

8.2. Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия съвет на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в община Козлодуй.

8.3. Средствата за осигуряване на безплатен обяд в размер 86 697 лв. са предвидени в функция „Образование” - делегирани от държавата дейности за гр. Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети /чл.50 от ПМС № 367 / 29.12.2011 г./.

9. Определя, на основание чл. 29 ал. 1, 2 и 3 от ПМС 367/29.12.2011 г., размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;

-   учители;

-   медицински специалисти в «детска ясла» и «здравни кабинети» в училищното здравеопазване;

-   специалисти в социалните услуги на територията на общината.

9.1. Разходите по т. 9  се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

9.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски съгласно  чл. 29, ал. 1 , 2 и 3 от ПМС № 367/29.12.2011 год., като разходите са за сметка на съответната дейност.

9.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на  длъжностни лица  с право на превозни разноски.

10. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 103 968 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

10.1. Определя субсидирана численост за читалищата в размер на 18.00 щатни бройки.

10.2. Упълномощава кмета на общината да организира разпределението на средствата по т. 10, съгласно указание № ФО - 1/10.01.2011 год. на МФ.

10.3. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 57 980 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2012 г. да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу  разходооправдателни документи.

11. Определя:

11.1.  88 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.:

11.1.1 45 броя със средства за заплати по § 01 в размер на 395 280 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт  /Приложение № 4/;

11.1.2. 43 броя дофинансирани щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на  260 930 лв. за сметка на общински приходи /Приложение № 4/.

11.2. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 11.1.1. и по т. 11.1.2., съответно  за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.

11.3. Численост на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати по групи и функции, считано от 01.01.2012 год., съгласно Приложение № 4.

12. Заплата на кмета на общината се определя на основание Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 год.

12.1. Определя месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет в размер на 50 % от заплатата на кмета на общината.

12.2. Определя размер на възнаграждение на един общински съветник  на 50 на сто от средната брутна заплата в общинска администрация Козлодуй.

13. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгл. чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер на 130 686 лв., разпределени както следва:

13.1. Средства за създаването на условия за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорт за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 29 300 лв., съгласно приет Спортен  календар за 2012 г. с решение на ОбС  № 27 от  Протокол № 4 / 20.12.2011 г.

13.2. Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 101 386 лв., разпределени по клубове както следва:

1. Волейболен клуб “Козлодуй” – 13 600 лв.

2.ФК “Ботев” - деца, юноши младша и старша възраст, девойки - 10 480 лв.

3.ФК ”Ботев” - Мъже - 31 986 лв.

4. Клуб “Таекуон-до” - 3 200 лв.

5. СК “Септември 94”, с. Гложене - 5 000 лв.

6. Джудо клуб “Олимпия” - 3 600 лв.

7. КСК  ”Максимус” - 400 лв.

8. СК “Атом” - 1 200 лв.

9. Клуб плуване “Атомик” - 1 920 лв.

10. ФК “Аугуста”, с. Хърлец - 2 400 лв.

11. ДЮФШ Бутан - 2 100 лв.

12. Клуб по „Кик-бокс” - 2 000 лв.

13. Поддръжка спортна база - 22 000 лв.

14. Туристическо дружество „Радецки 99” - 1 000 лв.

15. Клуб „Бадмингтон” - 500 лв.

13.3. Средствата да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните спортни клубове и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу  разходооправдателни документи.

14. Съгласно чл. 44 от Постановление № 367 / 29.12.2011 г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г., определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на община Козлодуй за 2012 г., както следва:

14.1. Детска ясла № 1;

14.2. СОУ ”Хр. Ботев” – Козлодуй;

14.3. СОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – Козлодуй;

14.4. НУ ”Васил Лески” – Козлодуй;

14.5. ОУ ”Васил Априлов” – Хърлец;

14.6. ОУ ”Хр. Ботев” – Гложене;

14.7. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – Бутан;

14.8. Кметство Хърлец;

14.9. Кметство Гложене;

14.10. Кметство Бутан;

14.11. Кметство Крива бара;

14.12. ОП ”Комунална дейност” – Козлодуй.

15. На основание § 47 и 48 от ПЗР от ЗДБРБ за 2012 год., всички училища в системата на народната просвета прилагат системата на делегирани бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

15.1. На второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

15.2. Да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

15.3. Да се разпорежда със средствата на училището;

15.4. Да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки  съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

15.5. Самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.

16. В изпълнение на чл. 43 ал. 1 и 2 от Постановление № 367 / 29.12.2011 г. за изпълнение на ДБ на БР за 2012 г. дава правото на Директорите на училищата прилагащи системата на делегираните бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капиталови разходи утвърден от общинския съвет за 2012 г. при спазване на изискванията на горецитирания член от Постановлението.

17. На основание чл. 15 ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г., кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

17.1. За делегираните от държавата дейности разходите се извършват  при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2012 г.

17.2. За местните дейности  разходите се извършват при следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.

17.3. Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 13 и чл. 14 от ЗДБ на Р България за 2012 г.

18. В процеса на изпълнението на общинския бюджет за 2012 год., при спазването на общия му размер и разпределението на дейностите на делегирани от държавата и на местни, на основание чл. 27 от ЗОБ, предоставя на кмета на общината следните правомощия:

18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, или от една дейност в друга, в границите на една функция, без да изменя общия им размер, в частта за местните дейности;

18.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл. 14 от ЗОБ.

18.4. Да представи бюджета  за 2012 г. по пълна бюджетна класификация в 1 месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметна палата и съгласно изискванията на Приложение № 14 на  ФО – 1/10.01.2012 г. на Министерство на финансите по агрегирани бюджетни показатели, което става неразделна част от Решението за приемане на бюджета за 2012г.

18.5. Да утвърди бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно бюджета на община Козлодуй за 2012 г.

19. На основание чл. 24 от ЗОБ дава съгласие на кмета на общината при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на  „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни  заеми от извънбюджетни средства и фондове на общината.

20. Възлага на кмета на общината:

20.1. На основание чл. 28, ал. 2 от ЗОБ, да издава заповеди за определянето на правомощията и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен  за 2012 год.

20.2. Задължава кмета на община Козлодуй  на основание чл. 28 ал. 3 от ЗОБ да спира или ограничава финансирането на бюджетните разпоредители и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина.

20.3. Да представлява община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален или международен мащаб, свързани с участието на общината в тях.

20.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и споразумения съгласно § 67 от ПЗР на ЗДБ на Р България за 2012 г.  в съответствие  с волята на дарителя и клаузите на договорите.

20.5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели  на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.

21. На основание § 39 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012 год. в процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ  влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се извършват служебно по бюджет 2012 г. без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, без решение на ОбС.

22. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета. 

Приложения, неразделна част от бюджета:

Приложение № 1 – Приходи;

Приложение № 2 – Разходи;

Приложение № 3 – Поименен списък на обектите за строителство през 2012 г. и други разходи за придобиване на             ДМА, НДА и ремонт за община Козлодуй;

Приложение № 4 – Утвърждаване численост и средства за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансираните с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея, на основание ПМС № 67/210, считано от 01.01.2012 г.;

Приложение № 5 – Намерения за размера на общинския дълг за 2012 г.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Мая Занева, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 5 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов и Васил Стоянов,;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Анатолий Абаров, Огнемир Симов и Юлиян Йорданов.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

Цоло Цолов предложи точките (от 1 до 6) в предложението за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй  да се гласуват поотделно.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма.

Предложението не се приема.


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 65

1. Променя цените по т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за отдаване под наем на кабинети за здравни услуги в гр. Козлодуй, както следва:

-         І-ва А зона -       100 лв./мес./кабинет;

-         І-ва Б зона -       80 лв./мес./кабинет;

-         ІІ-ра зона -         70 лв./мес./кабинет;

-         ІІІ- та зона -        60 лв./мес/ кабинет.

2. Променя цената по т. 10 от Приложение № 1 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за отдаване под наем на части от  ”Спортна зала” в гр. Козлодуй –

45 лв./час.

3. Променя цената за отдаване под наем на общински жилища (апартаменти) по Приложение № 4 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй – 1.10 лв./кв.м./месец.

4. Променя цените по т. 9 от Приложение № 1 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за отдаване под наем на части от общински имоти за монтаж на кафе-машини, както следва:

-         І-ва зона - 80 лв./кв./мес.;

-         ІІ-ра, ІІІ-зона и кметствата - 40 лв./кв./мес.

5. Приема следните категории и цени за отдаване под наем на земеделски земи на територята на община Козлодуй по т. I от Приложение № 6 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, както следва:

-         Ниви от І-ІV категория – 26.00 лв./дка/год.;

-         Ниви от V-Х категория – 22.00 лв./дка/год.;

-         Мери и пасища – 1.00 лв./дка/год.

6. Създава нова т. IV в Приложение № 6 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй:

„IV. Земеделски земи с начин на трайно ползване:

- други трайни насаждения, изоставени трайни насаждения, ливади, лозя, изоставени ниви – 20.00 лв./дка/година.”.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Мая Занева, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 1 –  Юлиян Йорданов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Огнемир Симов.

Решението се приема.


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 66

1. Приема Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, с която се отменя досегадействащата.

2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на ОбС, Козлодуй да публикува Наредбата на страницата на общината в интернет.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 7 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Огнемир Симов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 67

1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2011 г. – м. декември 2011 г.

2. Приема Годишен план за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2013 г.

3. Възлага на кмета на общината изпълнението на Годишния план за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 68

1. Намалява капацитета на социалната услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания, с. Хърлец от 30 на 25 места, считано от 01.01.2013 г.

2. Повишава капацитета на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Бутан от 30 на 41 места, считано от 01.01.2013 г.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за реализиране на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС, във връзка с § 4а, 4б от ПЗР ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 69

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4, на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатори № 37798.510.275 с площ 1861 м2,  № 37798.510.276 с площ 896 м2,  № 37798.510.277 с площ 1376 м2, с обща площ 4133 м2 в м. „Килера”, гр. Козлодуй, а ползвателите Игнат Георгиев Дунов и Цветан Георгиев Дунов предоставят в замяна 4200 м2.

1.2. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатори № 37798.509.499 с площ 2207 м2 в м. „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателят Кръстьо Стефанов Гризанов предоставя в замяна 1700 м2.

1.3. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатори № 37798.510.550 с площ 5000 м2 в м. „Килера”, гр. Козлодуй, а ползвателят Кръстьо Стефанов Гризанов предоставя в замяна 5000 м2.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 70

1. Дава съгласие за предоставяне на земеделски имот № 630130 с площ 1,877 дка, находящ се в землището на гр. Козлодуй на Димитър Ангелов Кръстев.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 (двадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 71

1. Дава съгласие за предоставяне на земеделски имот № 630129 с площ 4,285 дка, находящ се в землището на гр. Козлодуй на наследниците на Маринчо Томов Атанасов: Виктория Цветанова Иванова и Марийка Цветанова Димитрова.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 (деветнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 72

1. Актуализира състава на Комисията за развитие на библиотечното информационно обслужване на гражданите в община Козлодуй, както следва:

Председател: Анжела Орлова – директор на Дирекция „Образование, култура и социални дейности” в общинска администрация;

Секретар: Ралица Викторова – главен експерт „Култура” в общинска администрация;

Членове:

Ангел Лалюв – общински съветник;

Анатолий Абаров – общински съветник;

Анна-Мила Николчева – секретар на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10а от Закона за туризма и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 73

1. Дава съгласие Консултативният съвет за развитие на туризма на територията на община Козлодуй да бъде в 6-числен състав.

2. Дава съгласие поименният състав на Консултативния съвет да се промени както следва:

Председател: Анжела Орлова – директор на Дирекция „Образование, култура и социални дейности” в общинска администрация;

Секретар: Любомир Димитров – главен експерт „Спорт и туризъм” в общинска администрация;

Членове:

Тереза Миленкова – главен специалист „Контрол на търговски фирми и пазари”;

Цветан Бънков – секретар на туристическо дружество „Радецки 99”;

Людмила Дамянова – началник отдел към НИМ – филиал „Параход Радецки”;

Лъчезар Стоянов – представител на бизнеса.

3. Приема актуализирания Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за развитие на туризма на територията на  община Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7 - Текуща страница
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи