РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011

 

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 69
Козлодуй, 01.09.2011


ОТНОСНО:  Определяне броя на членовете на всяка отделна секционна избирателна комисия  (СИК) в община Козлодуй.


На основание  чл.35, чл.176, във връзка с чл.33, ал.1, т. 3  от ИК и решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Козлодуй

Р Е Ш И :

1. Определя  броя на членовете на всяка отделна СИК  в община Козлодуй, както следва:

Избирателна секция № 062000001 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000002 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000003 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000004 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000005 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000006 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000007 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000008 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000009 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000010 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000011 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000012 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.Избирателна секция № 062000013 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000014 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000016 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000017 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000018 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000019 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000020 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000021 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000022 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

Избирателна секция № 062000023 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000024 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000025 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000026 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


Избирателна секция № 062000027 в състав от 5 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.


2. При създаване на подвижна избирателна секция по чл.176 от ИК, ОИК определя броя на членовете на подвижната СИК да е в състав от 5 члена, включително председател, заместник-председатели секретар.


3. Кмета на община Козлодуй до 22 септември 2011 г. включително (30 дни преди изборния ден) провежда консултация за съставите на СИК и подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

а)парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ";
- „Коалиция за България";
- Политическа партия „ДПС";
- Политическа партия „Атака";
- „Синята коалиция";
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".


4. При провеждане на консултацията при кмета на общината партиите и коалициите от партии по т. 3 представят:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижната СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.


5. За проведената консултация се съставя протокол, който се подписва от всички участници в нея. При отказ да се подпише протокола от участник в консултацията, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.


6. В случаите, когато при консултацията е постигнато съгласие за съставите на СИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 3, кмета на общината представя в ОИК до 22 септември 2011 г. включително, следните документи:

а) писмено предложение от кмета за състав на СИК, включително и подвижната СИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г.;

д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива;

е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.


7. В случаите, когато при консултацията не е постигнато съгласие за състава на СИК, кметът на общината изпраща на ОИК не по-късно от 22 септември 2011 г. включително (30 дни преди изборния ден), предложенията за състава на СИК и подвижната СИК, направени от представителите на партиите и коалициите от партии по т. 3, ведно с документите по т. 6, букви "б" - "е".


8. Когато кметът на общината не направи предложение до 22 септември 2011 г., той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в ОИК.


9. Когато при консултациите за състава на СИК не е постигнато съгласие, ОИК назначава СИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 3 при спазване съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия.


10. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.


11. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.


12. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.


13. При определяне съставите и ръководствата на СИК на района по чл. 68, ал. 2 и изборния район по чл. 70 от ИК се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, както следва:

- Политическа партия „ГЕРБ" - 49,0 %;
- „Коалиция за България" - 19,6 %;
- Политическа партия „ДПС" - 14,7 %;
- Политическа партия „Атака" - 9,8 %;
- „Синята коалиция" - 4,9 %;


14. Политическа партия „НДСВ" има право на не повече от 2 % от членовете на СИК, но не по-малко от 1 член в рамките на изборния район по чл. 70 от ИК.


Изисквания към членовете на секционните избирателни комисии
15. За членове на СИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език.

Статут на членовете на секционните избирателни комисии
16. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.
17. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
18. Не могат да бъдат включвани в състава на СИК:
а) кандидатите за кметове, общински съветници и кандидатите за президент и вицепрезидент;
б) народните представители и членовете на Европейския парламент;
в) министрите или заместник-министрите,
г) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;
д) главните секретари на министерство или областна администрация;
е) секретарите на община или кметство;
ж) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;
з) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;
и) военнослужещите във въоръжените сили;
к) служителите в Министерството на вътрешните работи.
19. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

Приложение:Образец по чл.16, ал.3 от ИК

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова

 Публикувано на 01.09.2011 в 17:00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook