Приложение към Решение № 69 / 01.09.2011 г.

 

Приложение

към Решение № 69 от 01.09.2011 г.Д Е К Л А Р А Ц И Я

(по чл. 16, ал. 3 от ИК)


Подписаният ……………………………………………………..,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ………………….., притежаващ лична карта № …………………., изд. от ………………………… на …………………………, декларирам, че:

1. съм български гражданин;

2. навършил съм 18 години;

3. не съм поставен под запрещение;

4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;

5. владея български език.…………………. 2011 г.

ПОДПИС:


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook