ПРОТОКОЛ №8

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 8

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 27 МАРТ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 27.03.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъстваше Биляна Стояновска.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан, Иван Георгиев - старши инспектор „Охранителна полиция” в РУ „Полиция”, гр. Козлодуй и председателите на читалищните настоятелства на читалищата в гр. Козлодуй, с. Гложене и с. Бутан.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува промяна в предложения проект за дневен ред, както следва:

Точка 15 става точка 3, а точки от 3 до 14 стават съответно от 4 до 15.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-02-26-1/19.03.2012 г. – Информация от РУ „Полиция” относно: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй през 2011 г. 
 3. 410-01-27/16.03.2012 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй за 2011 г. от Ангел Лалюв – председател на читалищното настоятелство; 410-01-28/19.03.2012 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец за 2011 г. от Таня Младенова – председател на читалищното настоятелство; 410-01-32/20.03.2012 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Яким Деспотов 1899”, с. Гложене от Виолета Маринова – председател на читалищното настоятелство; 410-01-29/19.03.2012 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан за 2011 г. от Бистра Григорова – председател на читалищното настоятелство; 410-01-33/20.03.2012 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Будител 1926”, с. Крива бара от Димка Данаилова - председател на читалищното настоятелство.
 4. 410-01-31/19.03.2012 г. – Отчет за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй през 2011 г. от Янко Цветков – директор. 
 5. 410-03-42/19.03.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 г.
 6. 410-03-35/12.03.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Сключване на договор за безвъзмездно ползване на общински имот в гр. Козлодуй от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.
 7. 410-03-41/16.03.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2012 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 8. 410-03-36/15.03.2012 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 5 от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй. 
 9. 410-03-43/19.03.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 12 на ОбС, Козлодуй за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Козлодуй. 

10. 410-03-44/20.03.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС, Козлодуй за изграждане на зелената система на територията на община Козлодуй. 

11. 410-03-45/20.03.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 5 на ОбС, Козлодуй за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Козлодуй. 

12. 410-03-38/16.03.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС, Козлодуй за замяна на земеделски земи – частна общинска собственост със земеделски земи – собственост на граждани и юридически лица.

13. 410-03-37/16.03.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Извършване на замяна на земеделски земи между община Козлодуй и ползватели.

14. 410-03-39/16.03.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обезщетение на собственици – наследници на Камена, Райна, Йордана Кънови Савови по реда на чл. 19, ал. 17, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

15. 410-03-40/16.03.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обезщетение на собственици – наследници на Цвета Георгиева Гимиджийска по реда на чл. 19, ал. 17, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

16. 410-02-29/19.03.2012 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Етичен кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй. 

17. 410-02-30/19.03.2012 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет Козлодуй относно Заявление от Иво Младенов Петков от гр. Козлодуй за отпускане на финансова помощ за лечение на съпругата му.

18. Други.


ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

Въпроси, във връзка с предприетите действия от служителите на РУ „Полиция” спрямо водачите на неизправни автомобили постави Ангел Лалюв. Въпроси, относно кадровото обезпечаване и материално-техническата база на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй постави Борислав Борисов.

Отговор на поставените от общинските съветници въпроси даде старши инспектор Иван Георгиев, като подчерта, че ръководството на Районното управление и местната власт са направили възможното за подобряване материално-техническото и кадрово осигуряване дейността на РУ „Полиция”.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 74

1. Приема за сведение Информация относно противодействието на престъпността и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй през 2011 г. от РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния  ред:

Ангел Лалюв предложи докладите на читалищата да бъдат разгледани и приети поотделно.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 75

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 76

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 77

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Яким Деспотов 1899”, с. Гложене.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 78

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 79

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Будител 1926”, с. Крива бара.

2. Общинската администрация – Дирекция „Образование, култура и социални дейности” да окаже организационно-методическа помощ на читалищното ръководство на НЧ „Будител 1926”, с. Крива бара за подобряване дейността, в съответствие с целите на народните читалища.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 4 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 80

1. Приема и одобрява Отчет за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност” за 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 2 от Закона за регионалното развитие и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 81

1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 година.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй в седемдневен срок от решението на Общински съвет, Козлодуй да изпрати копие от същия на председателя на Областния съвет за развитие, гр. Враца.

3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува на интернет страницата на общината Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.


По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 82

1. Дава съгласието си да се сключи договор за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор 37798.507.521. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, а по стар идентификатор № 705 по плана за земеразделяне, представляващ: сграда едноетажна със специално предназначение с площ 232 кв.м.; сграда едноетажна със специално предназначение с площ 162 кв.м.; сграда едноетажна с предназначение хангар, депо с площ 45 кв.м.; сграда едноетажна с предназначение хангар, депо с площ 68 кв.м., гр. Козлодуй между община Козлодуй и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за срок от 4 /четири/ години, считано от 01.01.2012 год.

2. Ползваните консумативи – отопление, ел. енергия, вода и др. са за сметка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

3. Възлага на кмета на общината да изпълни решението по т.1, като сключи договор с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Гласували поименно 17 (седемнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 83

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2012 година, приета с решение № 61 по протокол № 7 от 21.02.2012 г. на ОбС, Козлодуй, както следва:

1.1. Приложение № 1 за продажба на общински имоти - за гр. Козлодуй с нови точки 11 и 12 и за кметствата с нови точки 4 и 5:

І. Козлодуй

11. Дворно място в кв. 230, п. ХІV, ул. ”Добруджа”

12. Поземлен имот, местност ”Блатото”

ІІ. Кметства:

4. Промишлена постройка в с. Крива бара, ул. ”Г. Димитров” № 32

5. Земеделски общински имоти, находящи се в с. Гложене:

- поземлен имот № 513004

- поземлен имот № 513010

- поземлен имот № 510001

- поземлен имот № 510003

- поземлен имот № 509004

- поземлен имот № 509005

- поземлен имот № 509007

- поземлен имот № 509009

- поземлен имот № 509010

- поземлен имот № 509011

- поземлен имот № 510002

- поземлен имот № 512001

- поземлен имот № 512002”.

1.2. Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти - за кметствата с нова точка 9:

„9. Павилион, с. Крива бара, ул. ” Г. Димитров” № 32”.

2. Възлага на кмета на общината отразяване на допълнението в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2012 година.

Гласували поименно 19 (деветнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Онемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 84

 1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти по т. 2 от предложение вх. № 410-03-41/16.03.2012 г. на кмета на община Козлодуй, предмет на предходното решение, които оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за допълнените имоти в Приложение № 1 за продажба на общински имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй пазарни оценки.
 3. Дава съгласие за предоставяне под наем на допълнените имоти, общинска собственост в Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти по първоначални цени, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 (деветнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Онемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 9 от ЗМДТ, чл. 42 от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 85

1. Допълва Приложение № 5 „Услуги, извършвани от Общинско предприятие „Комунална дейност” от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй с нова услуга, както следва:

„№ 12 - Метене с механизирана метла от сметосъбирачна машина „ИВЕКО” – 181,10 лв./час”.

2. Досегашните услуги № 12, 13, 14, 15 и 16 стават съответно № 13, 14, 15, 16 и 17.

3. Възлага на председателя на ОбС, Козлодуй отразяване на промените.

Гласували поименно 18 (осемнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 5 – Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Онемир Симов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 9 от дневния ред:

Предложения на ПК по здравеопазване и социални дейности:

1. В текстовете на наредбата преди думите „ветеринарен лекар” да се добави „регистриран”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 6, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.

Предложението не се приема.

2. В чл. 3, ал. 7 думите „от ветеринарномедицинския паспорт” да отпаднат и в чл. 12, ал. 5 след думите „на къс повод” да се добави „ и с намордник”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 86

1. Общински съвет, Козлодуй изменя и допълва Наредба № 12 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Козлодуй, както следва:

1.1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1.1.1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.”.

1.1.2. Ал. 2 се отменя.

1.1.3. Добавят се нови ал. 3, 4, 5, 6 и 7:

„(3) За кучета, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт.

(4) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя инжектируем транспордер /чип/.
(5) Всеки собственик на куче над 4-месечна възраст или в 30 дневен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в отдел „Местни данъци и такси” в община Козлодуй, като попълва декларация по образец.
(6) При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми отдел „Местни данъци и такси” в община Козлодуй в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

(7) Ветеринарните лекари на територията на община Козлодуй изпращат ежемесечно данните на всяко новорегистрирано куче до кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица.”.

1.2. Чл. 4, чл. 5 и чл. 6 се отменят.

1.3 Чл. 8 се изменя така:

„Чл. 8. Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Български червен кръст;
 5. кастрирани кучета, след предоставяне от стопанина на документ за извършена хирургична стерилизация в официално регистрирано ветеринарномедицинско заведение според ЗВМД;
  1. ловни кучета.”.

1.4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1.4.1. В ал. 2 думите „обозначителен знак за регистрация”се заличават.

1.4.2. Създава се нова ал. 5:

„(5) При пътуване със средствата на обществения транспорт едрите и средните породи кучета се водят на къс повод и с намордник, а дребните породи кучета - в транспортни клетки или други приспособления, обезопасени срещу възможността животното да избяга или да се нарани.”.

1.5. В чл. 14, т. 2 и т. 6 се отменят.

1.6. В чл. 15, ал. 4 се отменя.

2. Възлага на председателя на ОбС, Козлодуй отразяване на промените.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 87

1. Общински съвет, Козлодуй изменя и допълва Наредба № 14 на Общински съвет Козлодуй за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Козлодуй, както следва:

1.1. В чл. 2, ал. 2 думите „структурното звено на общинската администрация” се заменят с „длъжностните лица от общинска администрация, отговорни”.

1.2. В чл. 6 думите: „Отдел ТСУ и Е” на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община - Козлодуй:” се заменят с „Главен експерт „Екология и опазване на околната среда (ЕООС)” в Дирекция „Устройство на територията и икономически дейност (УТИД)” в община Козлодуй, като длъжностно лице отговорно за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Козлодуй:”.

1.3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1.3.1. Думите „Ръководителят на отдела по т. 6” се заменят с „Длъжностното лице по чл. 6:”.

1.3.2. Т. 10 се отменя.

1.4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1.4.1. В ал. 4 думите „специализираната общинска служба по озеленяване” се заменят с „главен експерт „ЕООС” в Дирекция „УТИД”.

1.4.2. В ал. 5 думите „Министерството на земеделието и горите (МЗГ)” се заменят с „Министерство на земеделието и храните (МЗХ)”.

1.5. В чл. 21, ал. 2; чл. 23, ал. 4 и чл. 26 думите „отдел „ТСУ и Е” се заменят с „главен експерт „ЕООС” в Дирекция „УТИД”.

2. Възлага на председателя на ОбС, Козлодуй отразяване на промените.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 88

1. Общински съвет, Козлодуй изменя и допълва Наредба № 5 на Общински съвет Козлодуй за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Козлодуй, както следва:

1.1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1.1.1. Цифрата „10 м” се заменя с „3 м”.

1.1.2. Създава се изречение второ „Почистването и поддържането на прилежащите територии на сградите в режим на етажна собственост се осигурява от физическите и/или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата в периметър, определен съгласно Наредба № 20 на Общински съвет, Козлодуй за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комплексно застрояване в община Козлодуй.”.

1.2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1.2.1. В изречение първо думите  „районна ветеринарномедицинска служба (РВМС) или (ХЕИ)” се заменят с „БАБХ (Българска агенция за безопасност на храните) или РЗИ (Регионална здравна инспекция)”.

1.2.2. В изречение второ, след думата „селскостопански” се добавя „и други домашни” и абревиатурата „РВМС” се заменя с „БАБХ”.

1.2.3. Изречение трето се заличава.

1.3 Чл. 33 абревиатурите „РИОС и ХЕИ” се заменят с „РИОСВ и РЗИ”.

2. Възлага на председателя на ОбС, Козлодуй отразяване на промените.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 89

1. Общински съвет, Козлодуй изменя и допълва Наредба № 6 за замяна на земеделски земи – частна общинска собственост със земеделски земи – собственост на граждани и юридически лица, както следва:

1.1. В чл. 1 след думите „по реда на” се добавя „чл. 24г, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), а след „ППЗСПЗЗ” се  добавя  „и чл. 40 от Закона за общинската собственост (ЗОС)”.

1.2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1.2.1. В т. 3 след думите „заверена от” думите „поземлената комисия” се заменят с „Общинска служба по земеделие, гр.Козлодуй или Служба по геодезия, картография и кадастър,  гр.Враца”.

1.2.2. Т. 6 се изменя така:

„6. общинска администрация възлага изготвянето на пазарни оценки на имотите, предмет на замяна, като разходите са за сметка на молителя;”

1.2.3. В т. 7 думите „поземлената комисия” се заменят с „Общинска служба по земеделие, гр.Козлодуй или Служба по геодезия, картография и кадастър,  гр.Враца”, поставя се запетая и се добавя „като разходите са за сметка на молителя;”.

1.3. Чл.10 се изменя така:

„Чл. 10. Председателят на Общинския съвет в 7 дневен срок от получаването изпраща молбата за становища в Общинска служба по земеделие, гр. Козлодуй и общинска администрация и след получаването им внася преписката за разглеждане и обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет.”.

1.4. В чл. 13 думите „Поземлена комисия Козлодуй”се заменят с „Общинска служба по земеделие, гр. Козлодуй и Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца”, а думите в края „съгласно Наредба № 33 на МЗГ и МТРС” се заличават.

1.5. В чл. 14 думите „Поземлена комисия Козлодуй”се заменят с „Общинска служба по земеделие, гр. Козлодуй или Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца”.

1.6. В чл. 16, изречение второ, след думата „заплаща” се добавя „от молителя”, а думите „Поземлена комисия Козлодуй” се заменят с „Общинска служба по земеделие, гр. Козлодуй”.

1.7. § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:

„§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 24 г, ал. 9 от ЗСПЗЗ, чл. 36 от ППЗСПЗЗ и чл. 40 от ЗОС.”.

1.8. В текстовете на наредбата думите „Министерството на земеделието и горите” и „министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.

2. Възлага председателя на ОбС, Козлодуй отразяване на промените.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС във връзка с § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 90

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4, на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.332 с площ 1293 кв.м. в м. „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателите, наследници на Георги Цветанов Иванов – Бориска Атанасова Иванова, Даниела Георгиева Цветанова и Таня Георгиева Георгиева предоставят в замяна 900 кв.м.

1.2. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.508.81 с площ 2386 кв.м. в м. „Мерите” в гр. Козлодуй, а ползвателят Боянка Стоянова Станчева предоставя в замяна 2482 кв.м.

1.3. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.389 с площ 1104 кв.м. в м. „Крушов баир” в гр. Козлодуй, а ползвателят Цветанка Иванова Василева предоставя в замяна 1082 кв.м.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 16 (шестнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 17, т. 1 от ППЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 91

1. Дава съгласие за предоставяне на земеделски имот № 529002 с площ 2,743 дка, находящ се в землището на с. Гложене на наследниците на Камена, Райна, Йордана Кънови Савови.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 (осемнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 17, т. 1 от ППЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 92

1. Дава съгласие за предоставяне на земеделски имот № 000274 с площ 9,094 дка, находящ се в землището на с. Бутан на наследниците на Цвета Георгиева Гимиджийска.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 (осемнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Валери Ончев, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:

ПК по етика, молби, жалби и предложения на граждани и ПК по законност и законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението направиха следните предложения:

1. От заглавието да отпаднат думите „за поведение”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

2. В чл. 7, ал. 3 да отпадне.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

Предложението се приема.

3. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

3.1. В ал. 4 думите „или на кмета на общината” отпадат.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

3.2. В ал. 5 думите „дисциплинарно наказание” се заменят с „дисциплинарни мерки: 1. забележка; 2. порицание.”, а текстът след запетаята отпада.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

3.3. В ал. 6 думите „дисциплинарно наказание” се заменят с „дисциплинарни мерки”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 от ПОДОСНКВОА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 93

 

1. Отменя Етичен кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй, приет с решение № 148 по протокол № 10 от 17.07.2008 година.

2. Приема Етичен кодекс на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй за мандат 2011 – 2015 година.

3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуването му на интернет страницата на община Козлодуй, а на кметовете на кметства разпространението му в населеното място, по подходящ начин.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй и становище на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 94

 

1. Общински съвет, Козлодуй отпуска финансова помощ в размер на 5000 лв. на Петя Христова Петкова за следоперативно лечение след поставена животозастрашаваща диагноза.

2. Средствата да се осигурят от фонд „Резервен” на бюджета на община Козлодуй за 2012 г.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 (деветнадесет) общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.


По т. 18 от дневния ред:

Общинските съветници бяха информирани за подадени чрез Общинския съвет, Козлодуй до Административен съд гр. Враца две жалби от Соня Йорданова Луканова против решение № 544 по протокол № 44 от 25.01.2011 г., решение № 41 по протокол № 6 от 31.01.2012 г.; чл. 14, ал. 2 и 3 и чл. 21 от Наредба № 11 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, приета през месец февруари 2012 г.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8 - Текуща страница
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи