РЕШЕНИЕ №73 / 07.09.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
73

гр.Козлодуй, 07.09.2011 год.


Относно: начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал.3,  чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 3 - 5 и чл. 176, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на ЦИК № 680-ПВР/МИ от 03.09.2011 г. и  във връзка с решение № 69/01.09.2011 г. на ОИК – Козлодуй и при спазване МЕТОДИКА на ЦИК, приложение към Решение 680-ПВР/МИ от 03.09.2011 г., Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ състава и ръководството на секционните избирателни комисии /СИК/ в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. по методика на ЦИК в няколко последователни стъпки, както следва:


1. На първата стъпка ОИК – Козлодуй с влязло в сила решение № 69/01.09.2011 г. е определила броя на членовете на всяка СИК в община Козлодуй, който общо е 203, включително подвижна СИК.

2. На втората стъпка определя съотношението (относителният дял) на партиите (без ПП ГЕРБ и ПП НДСВ), които могат да получат допълнителни места в СИК.

Този дял за всички избирателни райони (общини) е еднакъв съгласно чл.2, ал. 2 от МЕТОДИКА за определяне на състава на секционните избирателни комисии, приложение към решение № 680-ПВР/МИ/05.09.2011 г. на ЦИК и се получава по следния начин съгласно чл. 35, ал. 3 от ИК:

Централната избирателна комисия се състои от 21 члена. От тях 10 са от квотата на ПП ГЕРБ, 1 от квотата на ПП НДСВ. Останалите 10 члена са от квотите на другите парламентарно представени партии и коалиции. Тяхното съотношение е 4 за Коалиция на България (КБ), 3 за ДПС, 2 за АТАКА и 1 за Синята коалиция (СК).

Това съотношение може да се запише като 0.4:0.3:0.2:0.1 и по-нататък ще се използва за разпределение на броя на членовете по метода на най-големия остатък.

3. На третата стъпка се намира действителният брой на местата, които представители на ПП ГЕРБ и ПП НДСВ могат да заемат.

Този брой е сумата от всички места, определени на базата на действителния размер на секциите в района, като за конкретния случай в община Козлодуй има 27 броя избирателни секции с различен брой членове съгласно Решение № 69/01.09.2011 г. на ОИК – Козлодуй – 2 секции по 5 члена, 16 секции по 7 члена и 9 секции по 9 члена. Така в община Козлодуй общият брой на членовете ще е 2х5 + 16х7 + 9х9 = 203 члена.

ГЕРБ има право на 2х2 + 16х3 + 9х4 = 88 места /арг. чл.15, ал.3 от ИК, съгласно който една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща СИК/.

НДСВ има право на максимум 2 % от местата, т.е. на 203х0.02 = 4.06, което фиксира 4 места. Общо имаме разпределени 88 + 4 = 92 места. За разпределение остават 203-92 = 111 места. По метода на най-големия остатък, като използваме разпределението по т.2 получаваме резултатите от таблица 1.

Таблица 1

Партия/

Коалиция

Относителен дял

Произведение

Цял брой места

Допълнителен брой места

Окончателен брой места

КБ

0.4

0.4х111 = 44.4

44

1

45

ДПС

0.3

0.3х111 = 33.3

33

0

33

АТАКА

0.2

0.2х111  =22.2

22

0

22

СК

0.1

0.1х111 = 11.1

11

0

11

Общо

1.0

111

110

1

111


След определянето на целия брой места остава едно неразпределено място. Най-голям остатък има КБ, затова тя получава това место. В резултат на преразпределението получаваме крайното разпределение на местата в СИК в община Козлодуй по партии и коалиции, както е  дадено в таблица 2.

Таблица 2

Партия/ Коалиция

Брой места

Действителен % (от общия брой)

Секционно ръководство

ГЕРБ

88

43

40

КБ

45

22

15

ДПС

33

16

12

АТАКА

22

11

8

Синя коалиция (СК)

11

6

4

НДСВ

4

2

2

Общо

203

100

81


4. Съставът на секционното ръководство се определя на основание на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 на Решение № 56-ПВР/МИ от 5.08.2011 г. на ЦИК по метода на най-големия остатък, както е показано в последната колона на таблица 2.

За община Козлодуй имаме 27 секции с председател, зам.-председател и секретар или 27х3=81 ръководни места. От тях ПП ГЕРБ има 0,49х81 = 39.69 или 40 ръководни места. НДСВ има 0.02х81 = 1.62 или 2 ръководни места. Разпределението на останалите 81-42 = 39 места е между всички останали партии при спазване съотношението по т.2, или за КБ 0.4х39 = 15.6 или 15 ръководни места; за ДПС 0.3х39 = 11.7 или 12 ръководни места; за Атака 0.2х39 = 7.8 или 8 ръководни места и за Синята коалиция /СК/ 0.1х39 = 3.9 или 4 ръководни места, което общо са 82 ръководни места и следва едно място да бъде взето. По метода на най-големия  остатък вземаме от най-малкия остатък, който е за КБ и следователно тя остава с 15 ръководни места, както е показано в последната колона на таблица 2.

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Козлодуй.

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Публикувано на 07.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?