РЕШЕНИЕ №74 / 07.09.2011

 

 

Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 74

гр.Козлодуй, 07.09.2011 год.

Относно: условията и реда за участие на застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 33, ал. 1 т. 19 и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 101, чл. 102, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, § 5, т.10 от ДР на ИК и в изпълнение указанията дадени с решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 год. на ЦИК, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:


I. Застъпници

1. Всеки кандидат може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпници на кандидатите за общински съветници и кметове могат да бъдат лица, които имат избирателни права съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 от ИК.

2. Съгласно §5, т.10 от ДР на ИК при произвеждане едновременно на два или повече вида избори кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от една и съща партия или коалиция от партии, могат да бъдат представлявани общо от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден за всички произвеждани избори, като в изборното помещение може да присъства само един застъпник.

3. Застъпниците се регистрират в ОИК по искане на кандидата, като им се издава удостоверение по образец, утвърден от ЦИК. Застъпниците се регистрират след датата на регистрацията на съответния кандидат, когото представляват, до изборния ден включително.

4. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидата в избирателната кампания и да представлява неговите интереси пред избирателните комисии и държавните органи;

б) да присъства на заседанията на ОИК и СИК, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседание на ОИК може да присъства само по един застъпник от всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

в) да присъства при откриване на изборния ден;
г) да присъства в изборното помещение по време на гласуването, без да пречи на гласуването;

д) да присъства в изборното помещение при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като му се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;
е) да получи извлечение от протокола с резултатите от гласуването в съответната избирателна секция съгласно установения образец, както и да получи извлечение от протокола на ОИК с резултатите от гласуването в изборния район, съгласно установените образци.

5. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от НК. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията по предходното изречение се прекратяват от деня на заличаването.

6. Застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

7. Застъпниците могат да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 538-ПВР/МИ от 26.08.2011 г. от ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените от ЦИК, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на СИК. Решението може да се обжалва пред ОИК, която се произнася незабавно. След отстраняване на нередовностите застъпникът се допуска отново до участие в изборния ден.

8. Застъпниците не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.


II. Представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети


9. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати в ОИК, могат да упълномощят писмено по един свой представител, който има право:

а) да присъства при откриването на изборния ден;

б) да присъства в изборното помещение по време на гласуването, но без да пречи на гласуването;

в) да присъства при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като му се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;

г) да получи извлечение от протокола с резултатите от гласуването в съответната избирателна секция съгласно установения образец, както и да получи извлечение от протокола на ОИК с резултатите от гласуването в изборния район, съгласно установените образци.

10. Представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня Луканова
Публикувано на 07.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?