РЕШЕНИЕ №81 / 12.09.2011

 

Общинска избирателна комисия  Козлодуй


 

РЕШЕНИЕ
№ 81
Козлодуй, 12.09.2011

 

 

ОТНОСНО: предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

На основание чл. 128, чл. 129, чл. 132, чл. 134, ал. 2, чл. 137, ал. 3, чл. 138 - 149 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предизборната кампания в програмите на регионалните радио- и телевизионните центрове започва на 23 септември 2011 г. и приключва в 24,00 часа на 21 октомври 2011 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Кандидатите и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

4. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

5. Във всички аудио- и аудиовизуални материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово или визуално послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

6. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (чрез използване на разнообразни форми за внушения и асоциации за определени парти и коалиции и др.), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите в деня за размисъл (22 октомври 2011 г.) до обявяване края на изборния ден (21,00 ч. на  23 октомври 2011 г.).

7. Резултатите от социологически проучвания в изборния ден (exit poll) се оповестяват след 19.00 ч. на 23 октомври 2011 г.

8. Забраните по т. 6 и т.7 се отнасят и в случаите на провеждане на втори тур.

9. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния регионален радио- или телевизионен оператор може да се направи  в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар, с не по-продължително времетраене.

9. В предизборната кампания, излъчвана в програмите на регионалните радио- и телевизионните центрове се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

10. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

11. Електронни медии, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.

12. Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и от партиите и коалициите в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР регламентиран в чл. 138 - 149 от Изборния кодекс.

13. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 12 септември 2011 г. (40 дни преди изборния ден). Заплащането се извършва предварително.

14. Условията, редът и тарифите по т. 12 се изпращат на Сметната палата и се предоставят  и на ОИК, когато съответната електронна медия е с регионален и местен обхват, не по-късно от 12 септември 2011 г. (10 дни преди началото на предизборните излъчвания).

15. Регионалните радио- и телевизионни центрове отразяват предизборната кампания под формата на обръщения, клипове, хроники, диспути и други форми, изрично договорени с представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

16. Ръководствата на регионалните радио- и телевизионни центрове са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в информационните си емисии.

17. Регионалните  радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

18. Редът за участие в диспутите се определя от ОИК чрез жребий не по-късно от 22 септември 2011 г. (31 дни преди изборния ден).

Жребият се провежда в присъствието на кандидатите, упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и представители на регионалните радио- и телевизионни центрове.

19. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

Времето на участниците се разпределя по равно.

 

Нарушаване на реда при провеждане на кампанията  

20. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите от партии и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или упълномощени от тях лица, могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчването на съответното предаване.

21. Жалбите се подават до:

а) Централната избирателна комисия - за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;

б) общинската избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

22. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.

23. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

 

 

 

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

 

 

  Публикувано на 12.09.2011 в 17:00 часа 

 

ОТНОСНО: предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?