ПРОТОКОЛ №9

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 9

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 14 МАЙ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 14.05.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Валери Ончев, Невелин Найденов и Николай Петков.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Марин Николов – районен прокурор към Районна прокуратура, гр. Козлодуй, Цветелин Стоянов – началник на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй, д-р Румен Тихолов – и.д. управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, Юлия Маринова – гл.счетоводител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан, Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара, представители на бизнеса в община Козлодуй и граждани.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Внесено беше предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй за включване на нови точки № 14 и № 15 в дневния ред, както следва:

14. 29-00-36/11.05.2012 г. – Избор на представител на общината в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца на 12.06.2012 г.

15. 410-01-47/11.05.2012 г. – Заявление от Йосиф Петров Сираков от гр. Козлодуй за отпускане на финансова помощ.


На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 95

Включва нови точки № 14 и № 15 в дневния ред, както следва:

14. 29-00-36/11.05.2012 г. – Избор на представител на общината в Общото събрание на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца на 12.06.2012 г.

15. 410-01-47/11.05.2012 г. – Заявление от Йосиф Петров Сираков от гр. Козлодуй за отпускане на финансова помощ.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема


Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-02-37/25.04.2012 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 г. на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
 3. 410-02-38/03.05.2012 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
 4. 410-03-53/25.04.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Издаване запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерството на околната среда и водите /Договарящ орган/, обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер DIR-51011116-С003 от 20.01.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” по оперативна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, сключен между община Козлодуй и Министерството на околната среда и водите.
 5. 410-03-50/18.04.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.
 6. 410-03-57/03.05.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012г.
 7. 410-03-56/02.05.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен план за действие за интеграция на етническите малцинства в община Козлодуй за 2012 г.
 8. 410-03-52/24.04.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разпореждане с имот, частна общинска собственост, находящ се в кв. 118, пл. 1486 в гр. Козлодуй с площ 4290 кв.м. и вземане на решение за учредяване безвъзмездно право на строеж за нова сграда на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.
 9. 410-03-48/09.04.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 и вземане на решение за учредяване на отстъпено право на пристрояване към търговски обект, изграден с отстъпено право на строеж в поземлен имот – общинска собственост.
 10. 410-03-49/09.04.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Сключване на договор за наем на терен – общинска собственост с площ 6 кв. м., находящ се югоизточно от ТПК „Радецки” I Б зона за монтаж на преместваем павилион за извършване на обущарски услуги във връзка със заявление от Цветан Георгиев Петров.
 11. 410-03-54/26.04.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Замяна на земеделски земи, собственост на община Козлодуй и ползватели.
 12. 410-03-55/02.05.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на Клуб на пенсионера „Здраве” в с. Хърлец.
 13. 410-01-38-3/24.04.2012 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Молба на Десислава Ивова Цанева за опрощаване на недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на дете.

14. 29-00-36/11.05.2012 г. – Избор на представител на общината в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца на 12.06.2012 г.

15. 410-01-47/11.05.2012 г. – Заявление от Йосиф Петров Сираков от гр. Козлодуй за отпускане на финансова помощ за внасяне на дължими здравни вноски.

16. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Ангел Лалюв изрази безпокойството на собствениците на питейни и хранителни заведения относно агресивното поведение на Иван Георгиев Иванов, който посещава техноте обекти, нарушава обществения ред и пречи на развитието на бизнеса им, като предостави декларация на кмета и на председателя на Общинския съвет от собствениците, управителите и служителите на ресторанти, дневни и нощни барове и игрални зали, находящи се в град Козлодуй.

Изказване направи и Силвия Цолова – собственичка на „Джокерс клуб”, където неотдавана е имало инцидент със същото лице.

В своето обширно изказване районният прокурор Марин Николов изтъкна необоснованите претенции на гражданите към органите на местното самоуправление и по-специално към кмета по отношение опазване на обществения ред и борбата с престъпността, като се позова на текстове на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решаването на тези проблеми е изцяло в ръцете на полицията, прокуратурата и съда, но се изисква и адекватната подкрепа от гражданите, които да подават писмени сигнали до компетентните органи и да не отказват да свидетелстват. Г-н Николов информира присъстващите за съдебното досие на Иван Георгиев Иванов, като се позова на конкретни факти. Срещу посоченото лице към момента има само едно неприключено дело за предизвикано пътно-транспортно произшествие, причинило смъртта на Цветелина Паунова, което е в Окръжна прокуратура, Враца.

Началникът на Районно управление „Полиция”, Козлодуй Цветелин Стоянов заяви готовността на ръководената от него институция по всеки конкретен, писмено подаден, сигнал на граждани да действа решително за пресичане на опитите за нарушаване на обществения ред, посегателствата върху личността и собствеността и разкриването на престъпления. Няма „чадър” над престъпния контингент.

По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 17, т. 11 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, упражнявана от търговските дружестваОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 96

1. Приема счетоводен баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй към 31.12.2011 г.

2. Приема отчет за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2011 г.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По предложение на ПК по здравеопазване и социални дейности, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 97

1. През месец юни 2012 г. да се проведе тематично заседание на Общинския съвет за обсъждане развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 98


1. Възлага на и.д. Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй да предостави в Общинския съвет актуална информация за финансовото състояние на дружеството, предприетите мерки за оптимизирането им, както и за предприетите действия за подобряване на материалните и хигиенно-битови условия в лечебното заведение, в срок десет дни преди датата на тематичното заседание.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния  ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 5 вр. чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 на ОбС, Козлодуй за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, упражнявано от търговските дружества и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 99

1. Общински съвет, Козлодуй обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

2. На основание чл. 3, ал. 1 и 2 от цитираната Наредба № 9 на МЗ утвърждава:УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Обект на конкурса: Избор на Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина / дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователна - квалификационна степен „магистър” по икономика и управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или по икономика на здравеопазването;

2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, зъболекар или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен  „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;

2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:

3.1. Заявление за участие в конкурса;

3.2. Диплом за завършено образование с квалификационна степен „магистър”;

3.3. Диплом за призната  специалност по медицина;

3.4. Удостоверение (удостоверения) за преминато обучение по здравен мениджмънт, съгласно § 3 от ЗР на Наредба № 9 на МЗ за условията и реда за провеждането на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ;

3.5. Документ, удостоверяващ трудов стаж – общ и по специалността (препис извлечение от трудова книжка);

3.6. Свидетелство за съдимост;

3.7. Разработка на „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”.

Заявлението, комплектувано с всички документи, се подава в запечатан плик. Разработката на Програмата за развитието  на дейността на лечебното заведение за тригодишен период се подава в отделен запечатан плик.

Документите се подават в Центъра за информационно  обслужване на гражданите на община Козлодуй и се регистрират от главен експерт към Общински съвет.

Обявата за конкурса се публикува в един централен ежедневник и в един местен  вестник.

Документите се приемат в срок до 45 дни от датата на последната публикация.

4. Мястото и срока, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:

Създадената Комисия за организиране и провеждане на конкурса изготвя и предоставя на кандидатите информация относно темите, предмет на събеседването, чрез секретаря на комисията в срок от 45 дни от деня на публикацията на обявата за конкурса – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в сградата на Общината стая № 17; тел. 0973/8-58-23.

Информацията по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ, необходима на кандидатите за разработката на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се осигурява от лечебното заведение – МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр.  Козлодуй.

5. Конкурсът да се проведе в три етапа:

5.1.Проверка на  съответствието на  представените документи с предварително обявените изисквания и изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 9 на МЗ;

5.2. Оценка на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

5.3. Събеседване с кандидатите.

6. Дата, час и място  на провеждането на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 07.08.2012 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Козлодуй.

 

3. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ Общинският съвет утвърждава Проект на договор за възлагане управлението (Приложение № 1), който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документацията по чл. 2, ал. 3 от  Наредба № 9 на МЗ.

4. На основание чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба № 9 на МЗ Общинският съвет назначава Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

1. Д-р Йосиф Петков – председател;

2. Татяна Риждова – секретар;

3. Представител на РЗИ, гр. Враца

и двама членове на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет, Козлодуй.

Определя възнаграждение на членовете на Комисията за организиране и провеждане на конкурса в размер на  40 лв. (четиридесет лева) за  едно заседание.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Приложение № 1 „Специални условия на договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-С003” между община Козлодуй и Министерството на околната среда и водите по доклад (предложение № 410-03-53/25.04.2012 г.) от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 100

1. Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване в размер на 3 551 141,65 лв. /три милиона петстотин петдесет и една хиляди сто четиридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/, който обезпечава 15 % /петнадесет процента/ от пълния размер на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер DIR – 51011116-С003 от 20.01.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подготви необходимите документи, съгласно изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ с № DIR – 51011116-С003 от 20.01.2012 г. за получаване на авансовото плащане в размер на 15 % /петнадесет процента/ и да ги представи пред Министерството на околната среда и водите.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 14.05.2012 г., Протокол № 9 от дневния ред по доклад №  410-03-53/25.04.2012 г. при кворум от 18 общински съветници и след проведено, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с гласа „за” 18, „против” и „въздържали се” няма и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет, Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 101

1. Приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй организацията и контрола на дейността по изпълнение на Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.

3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува на интернет страницата на общината Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.


По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20 от Закона за закрила на детето, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и мотивирано предложение на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 102

1. Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2012 г.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите

(2012 – 2020 г.) и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 103

1. Приема Годишен план за действие за интеграция на етническите малцинства в община Козлодуй за 2012 г.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 104

1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на строеж на МВР върху общински имот от 4290 кв.м., представляващ УПИ IV в кв. 118 по ПРЗ на гр. Козлодуй за построяване на сграда на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински имот от 4290 кв.м., представляващ УПИ IV в кв. 118 по ПРЗ на гр. Козлодуй за построяване на сграда на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 105

1. Дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, като в нея се включи учредяване право на пристрояване и надстрояване за обект, изграден с отстъпено право на строеж в следния имот:

1.1. Застроен терен в гр. Козлодуй, ул. „Аспарух”, в който е изграден обект за обществено хранене „Европа”, собственост на Кети Емилова Георгиева.

2. На основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и протокол № 1 на помощната комисия, дава съгласие да се учреди отстъпено право на пристрояване на съществуващ търговски обект, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Аспарух” – обект за обществено хранене „Европа”, собственост на Кети Емилова Георгиева за пристрояване на площ от 11 кв. м. югоизточно от обекта по предварително одобрен инвестиционен проект.

3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по учредяване отстъпено право на пристрояване на 11 кв.м. към горецитираната сграда по цена от 46 лв./кв.м. без ДДС, съгласно Приложение № 3 на Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, чл. 57А, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, чл. 16 от договор № 86/20.03.2009 г. сключен между община Козлодуй и Цветан Георгиев Петров и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 106

1. Дава съгласие да се сключи договор за възмездно ползване на терен общинска собственост с площ 6 кв.м., находящ се югоизточно от ТПК „Радецки” І Б зона за монтаж на преместваем павилион за извършване на обущарски услуги за срок от 3 /три/ години, считано от 01.04.2012 г.

2. Възлага на кмета на общината да изпълни решението по т. 1, като сключи договор с Цветан Георгиев Петров.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 от ЗОС, във връзка с § 46 от ПЗР на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 107

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4, на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.354 с площ 996 кв.м. в м. „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателят Галя Тодорова Полякова предоставя в замяна 1000 кв.м.

1.2. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.270 с площ 1027 кв.м. в м. „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателят Милка Благоева Некилова предоставя в замяна 850 кв.м.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй и предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 108

1. Не дава съгласие за разкриване на втори Клуб на пенсионера „Здраве”, с. Хърлец.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Решението не се приема.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 109

 1. Дава съгласие за разкриване на втори Клуб на пенсионера „Здраве”, с. Хърлец.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 110

1. Приема становище в подкрепа на молбата на Десислава Ивова Цанева от гр. Козлодуй за опрощаване на недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на дете, според разпореждане на НОИ.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет комплектуване на преписката и изпращането й в Администрацията на Президента.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, съгласно изискванията на Търговския закон и покана от Съвета на директорите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца за свикване на редовно заседание


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 111

1. Избира за представител на община Козлодуй Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй за участие в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 12.06.2012 г.

2. Упълномощава представителя на община Козлодуй да участва в гласуването на всички точки от дневния ред, след запознаване с конкретната информация, „за”, „против” и „въздържал се” по лична преценка, с оглед защита интересите на общината.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и заявление вх. № 410-01-47/11.05.2012 г. от Йосиф Петров Сираков от гр. Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 112

1. Отпуска финансова помощ в размер на 222,68 лв. на Йосиф Петров Сираков от гр. Козлодуй за изплащане на здравни осигуровки, с цел постъпване за лечение.

2. Средствата да се осигурят от фонд „Резервен” на бюджета на община Козлодуй за 2012 г., след представяне на удостоверение от НАП за платени дължими суми.

 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 15 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.

Решението се приема.


По т. 16 от дневния ред:

Във връзка с Административно дело № 132 от 2012 г. по описа на Административен съд, гр. Враца

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 113

1. Упълномощава Татяна Василева Кашева – Риждова – мл.юрисконсулт на община Козлодуй да представлява Общинския съвет, в лицето на Мая Людмилова Занева – председател на ОбС, по Административно дело № 132 от 2012 г. по описа на Административен съд гр. Враца

2. Възлага на председателя на Общинския съвет да изготви и подпише пълномощно.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/ 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9 - Текуща страница
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи