РЕШЕНИЕ №89 / 17.09.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 89

гр.Козлодуй, 17.09.2011 год.


ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 9, чл. 173 и § 5, т. 6, буква „а" от ДР на Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Козлодуй


Р Е Ш И:


Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера на регистрираните партии, коалиции от партии и инициативни комитети в бюлетината за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

1. Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.

2. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите от партии и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат в избор и без да се повтарят.

3. В жребия не участват партиите и коалициите от партии, регистрирани пред ОИК с едно и също наименование и състав с вече регистрираните за президент и вицепрезидент в ЦИК партии и коалиции от партии. Те получават пореден номер от жребия на ЦИК, проведен съгласно Решение № 781-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. Полученият номер е еднакъв за цялата страна и се вписва в бюлетината за президент и вицепрезидент на републиката и в бюлетините за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство, когато партията или коалицията е регистрирала кандидат в ОИК за съответния избор.

4. В една кутия се поставят 17 еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ОИК и без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".
5. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на регистрирана в ОИК партия /ПП/, местна коалиция от партии /МК/ или наименованието на инициативен комитет /ИК/ с имената на регистрирани от комитета кандидати за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Наименованията на партиите и местните коалициите от партии се изписват както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: "Партии, местни коалиции и независими кандидати".

6. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер от „22" нагоре във възходяща ред. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ОИК партии, местни коалиции и регистрираните кандидатски листи от инициативни комитети. Кутията се обозначава с надпис: "Номера".

7. Председателят на ОИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

8. Първият, определен чрез жребий член на ОИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия /ПП/, местна коалиция от партии /МК/ или наименованието на инициативния комитет /ИК/ с регистрираните от комитета имена на кандидатите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
9. Вторият, определен чрез жребий член на ОИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

10. Процедурата по т. 8-9 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ОИК партии, местни коалиции от партии и инициативни комитети с регистрирани независими кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

11. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни избори на територията на общината. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници /кмет на община /кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, местна коалиция или независим кандидат.

12. При идентичност на партиите, коалициите от партии (включително местните коалиции), регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.
13. Когато партия, коалиция или местна коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа или кандидати за кметове, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.


Резултат от жребия и обявяване.

14. Резултатът от проведения жребий Общинската избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.

15. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, местни коалициите от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

16. Тегленето на жребия ще се проведе на 21 септември 2011 г. от 18,00 ч. в сградата на община Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 в Заседателната зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаПубликувано на 17.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook