РЕШЕНИЕ №90 / 17.09.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 90

гр.Козлодуй, 17.09.2011 год.


ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


На основание чл. 146, ал.3 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисияР Е Ш И:


Регламентира следната процедура за теглене на жребий за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

1. Жребият е общ за участие в диспутите за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.

2. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите от партии и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат в избор и без да се повтарят.

3. Жребият се води от председателя на ОИК.

4. В една кутия се поставят 17 еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ОИК и без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".

6. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия /ПП/, коалиция от партии, местна коалиция от партии /МК/ регистрирани в ОИК в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.  Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на инициативен комитет /ИК/ с имената на регистрираните от комитета кандидати за общински съветник и кметове. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати".

7. Наименованията на партиите и коалициите от партии по т. 6 се изписват както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината.

8. Председателят на ОИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.

9. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.

10. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията/ПП/, коалицията от партии, местната коалиция от партии /МК/ или инициативния комитет /ИК/ в диспутите на кандидатите за общински  съветници и кметове, до изчерпване на пликовете.


Резултат от жребия и обявяване.

11. Резултатът от проведения жребий Общинската избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.

12. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, местни коалициите от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

13. Тегленето на жребия ще се проведе на 21 септември 2011 г. от 18,30 ч. в сградата на община Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 в Заседателната зала.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Публикувано на 17.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook