РЕШЕНИЕ №91 / 17.09.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 91

гр.Козлодуй, 17.09.2011 год.ОТНОСНО: Определяне комисия от членове на ОИК, която да извърши проверка по изпълнението на заповед № 330 от 25.08.2011 год. на кмета на община Козлодуй относно обявяването на избирателните списъци в община Козлодуй на определените за това  места.

На основание чл. 33, ал. 1 т.6 от Изборния кодекс,  Общинската избирателна комисия – КозлодуйР Е Ш И :


1. Определя състава на комисията да е от четирима члена на ОИК.

2. Определя комисия в състав: Милен Методиев Сибинов, Мирослав Христов Косев, Светослав Светозаров Спасов и Ангел Красимиров Ангелов - членове  на ОИК.

3. Комисията по т. 2 да извърши проверка в община Козлодуй обявени ли са избирателните списъци на местата определени със заповед № 330 от 25.08.2011 год. и спазена ли е разпоредбата на чл.54 от Изборния кодекс.

4. Определя на комисията тридневен срок да извърши проверката, за което да състави протокол, който да представи на ОИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова 

Публикувано на 17.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook