ПРОТОКОЛ №12

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 12

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 25 ЮНИ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 25.06.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Невелин Найденов и Людмил Маринов.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, д-р Румен Тихолов – и.д. управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, Юлия Маринова – гл. счетоводител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара и граждани.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Внесено беше предложение от Мая Занева за включване на нови точки № 8 и № 9 в дневния ред, както следва:

8. 410-03-67/21.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот в местност „Мерата” в с. Гложене – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга селищна територия”.

9. 410-03-64/08.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно съгласуване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на ДП „РАО” за обект „Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци” /НХРАО/, находящо се на площадка „Радиана”, местност „Старите лозя” в землището на с. Хърлец.

Досегашни точки № 8 и № 9 стават съответно № 10 и № 11.


На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 116

Включва нови точки № 8 и № 9 в дневния ред, както следва:

8. 410-03-67/21.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот в местност „Мерата” в с. Гложене – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга селищна територия”.

9. 410-03-64/08.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно съгласуване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на ДП „РАО” за обект „Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци” /НХРАО/, находящо се на площадка „Радиана”, местност „Старите лозя” в землището на с. Хърлец.

Досегашни точки № 8 и № 9 стават съответно № 10 и № 11.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

I Част – тематична, в изпълнение на решение № 97 по протокол № 9 от 14.05.2012г.

 1. Обсъждане развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй

2.1.           410-01-54/14.06.2012 г. – Актуална информация за състоянието на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй към 31.05.2012 г. от д-р Румен Тихолов - и.д. управител, в изпълнение на решение № 98 по протокол № 9 от 14.05.2012 г. на ОбС, Козлодуй.

2.2.           410-01-56/14.06.2012 г. – Предложение от д-р Йосиф Петков – председател на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй – Концепция за развитие на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй 2012–2015 г.

2.3.           План за развитие на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2012 –2015 г. от постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй.

II Част – обща

3.410-03-62/05.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за реализация на проект „Канализация по ул. „Георги Димитров”, гр. Козлодуй” на община Козлодуй.

4.410-03-63/06.06.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на ПУП – Парцелен план за елементите за техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, гр. София за обект „Преносни газопроводи високо налягане на АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” по определени трасета.

5.410-03-66/11.06.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2012 г. (Приложение № 1).

6.410-03-65/11.06.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Радост”, гр. Козлодуй.

7.Допълнение към решение № 99 по протокол № 9 от 14.05.2012 г. относно избор на двама членове на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

8. 410-03-67/21.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот в местност „Мерата” в с. Гложене – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Друга селищна територия”.

9. 410-03-64/08.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно съгласуване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ДП „РАО” за обект „Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци” /НХРАО/, находящо се на площадка „Радиана”, местност „Старите лозя” в землището на с. Хърлец.

10. Промени в ПОДОСНКВОА, във връзка с § 71 от ПЗР на Закона на допълнение  и изменение на Закона за държавния служител.

11. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:

По т. 2.1.

Д-р Йосиф Петков анализира актуалната информация, представена от д-р Румен Тихолов.

Д-р Румен Тихолов подчерта, че МБАЛ функционира, но дейността се нуждае от оптимизация. През последните десет години тя е получавала допълнителни средства от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и община Козлодуй, като предостави справка за техния размер по години. Тези допълнителни средства са позволявали здравното заведение да работи нормално.

Борислав Борисов изтъкна, че декапитализацията на болницита е резултат от провежданата през последните двадесет години държавна политика в здравеопазването и не би трябвало да е предмет на това обсъждане.

Марин Стефанов говори за финансовото състояние на болницата, като се позова на предоставените баланс и отчет за приходи и разходи към 31.05.2012 г., както и за общото състояние на болницата – кадри, материална база и други. От баланса и отчета за приходи и разходи към 31.05.2012 г. става ясно, че основните приходи са от РЗОК, от разходите най-голямото перо е за ФРЗ и „външни услуги”. Трябва да се открият резерви за намаляването на разходите. Очевидно е, че МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй се нуждае от свеж финансов ресурс и една от възможностите е ползването на банков кредит.


На основание чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и информация от д-р Румен Тихолов – и.д. управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 117

1. Приема за сведение актуална информация за състоянието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй към 31.05.2012 г.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 2.2. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и предложение от д-р Йосиф Петков – общински съветник


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 118

1. Приема Концепция за развитие на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй 2012 – 2015 г.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 2.3. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и предложение от Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 119

1. Утвърждава План за развитие на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй 2012 – 2015 г.


ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

2012 – 2015 г.

ЦЕЛ: Устойчиво развитие на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК

ОТГОВАРЯТ

I. Кадрова обезпеченост 

1. Окомплектоване на лечебното заведение с необходимите кадри с цел покачване нивата на компетентност, съгласно медицинските стандарти 

м. декември 2012 г. 

Управител на МБАЛ,

кмет на община Козлодуй

II. Анализ на сграден фонд, материални активи и примерни трансформации

1. Анализ на сградния фонд и изготвяне на Програма за неотложни ремонтни дейности за периода 2012 – 2015 г.

(утвърждава се от ОбС)

м. октомври 2012 г.

Комисия /Управител на МБАЛ, представител на Общински съвет и общинска администрация/

1.1.  Монтиране на втори асансьор

Управител на МБАЛ,

кмет на община Козлодуй, Общински съвет 

1.2.  Закупуване на линейка


Управител на МБАЛ,

кмет на община Козлодуй, Общински съвет

1.3.  Съдействие от местни фирми за извършване, безвъзмездно, на частични ремонтни дейности в МБАЛ


Управител на МБАЛ,

кмет на община Козлодуй


1.4. Сливане на 1-во и 2-ро Вътрешно отделение на 3 етаж


Управител,

Началник Вътрешно отделение

1.5. Преместване на цялата

доболнична помощ на един етаж


Управител на МБАЛ


2.  След анализ на състоянието на наличната медицинска апаратура и необходимостта от нова, да се изготви Програма за осигуряване на медицинско оборудване в периода 2012-2015 г., като се посочат срокове и източници за финансиране

(утвърждава се от ОбС)

м. октомври 2012 г.


Управител на МБАЛ,

кмет на община Козлодуй,

Общински съвет

III. Мениджмънт на лечебното заведение

1. Да се изготви маркетингов план на база насоките от Концепцията за развитие на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2013-2015 г.

м. декември 2012 г.

Управител на МБАЛ

2. Преразглеждане на щатното разписание, структурата на административния персонал, длъжностните характеристики, графиците и разположението на медицинския и немедицинския персонал, преструктуриране на санитарите в хигиенно звено

м. октомври 2012 г.


Управител на МБАЛ,

главна медицинска сестра


3. Проучване и кандидатстване по европейски проекти

текущо

Управленски екип на МБАЛ,

със съдействието на общинска администрация

4. Привличане на пациенти -  необходимост от над 80 % заетост на легловата база

текущо

Управленски екип на МБАЛ


5 . Покачване нивата на компетентност, където това е възможно

м. декември 2012 г.

Управленски екип на МБАЛ


6.  Повишаване на ДМС на персонала.

текущо

Управленски екип на МБАЛ

7.  Перспективен план за подобряване на финансовото състояние и икономическите показатели за периода 2013-2015 г.

(утвърждава се от ОбС)

м. декември 2012 г.

Управленски екип на МБАЛ,

със съдействието на Общинска администрация и Общински съвет

8. Изготвяне на уеб сайт на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй

м. декември 2012 г.

Управител на МБАЛ


IV. Финансиране

1. Договор с РЗОК

2. Договор с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3. Общински бюджет

4. Платени услуги

5. ДругиГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния  ред:

Цоло Цолов постави въпроса за годността на тръбите, закупени по-рано  със средства от МРРБ за канализация на ул. „Георги Димитров”, гр. Козлодуй, а Васил Стоянов за стойността на проекта. На въпросите подробен отговор даде кметът на общината Румен Маноев, който увери, че тръбите се съхраняват, цялата документацията е в общинска администрация и е достъпна. На този етап Общинският съвет трябва да вземе решение за кандидатстване в ПУДООС за безвъзмездно финансиране, а стойността на проекта ще се определи от финансиращия орган.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 120

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в ПУДООС за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Канализация по ул. „Георги Димитров”, гр. Козлодуй”. Проектното предложение е включено като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. на община Козлодуй.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.


ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и във връзка с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 121

1. Съгласува ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД гр. София  за обект: ”Преносни газопроводи високо налягане на АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”, като се определят  с ПУП – ПП следните трасета в общински имоти, както следва:

1.1. Трасе за Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово в общински имоти:

Землище с. Хърлец с ЕКАТТЕ 77548

- полски пътища с № № 0.149; 0.190; 0.197; 0.230; 0.265; 0.266; 0.270; 0.281; 0.287; 0.295; 0.296; 0.300; 0.308; 0.319; 0.321; 0.328; 0.329; 0.330; 0.336; 0.345; 0.349; 0.360; 0.365; 0.366; 0.408; 0.622; 0.664; 0.841; 0.858; 0.916; 0.917; 0.918; 0.919; 0.921;

В местностите – м. ”Лозята - Валята”, м. “Под Козлодуйски път”, м. ”XI Лозята”, м.”кв.41”:

- пасища мери  с  № № 0.267; 0.401; 0.507;

- ниви /орна земя/ - № 160.14;

- лозови насаждения /нетрасирани/ № 519.2;

- изоставени орни земи - № 519.9;

Землище с. Гложене с ЕКАТТЕ 18505

- полски пътища с № № 0.26; 0.574; 0.578; 0.585; 0.586; 0.588; 0.591; 0.596; 0.605; 0.606; 0.609; 0.642; 0.643; 0.647; 0.653; 0.657; 0.718; 0.741;

В местностите – м. ”Хърлешка падина”, м. ”Старото пасище” :

- трайни насаждения – №  № 0.28; 0.589;

- транспортна мрежа - № 0.573;

Землище с. Бутан с ЕКАТТЕ 07116

- полски пътища с № № 0.75; 0.105; 0.123; 0.301; 0.303; 0.308; 0.309; 0.313; 0.338; 0.339; 0.344; 0.350; 0.486; 0.501; 0.527; 0.532; 0.573; 0.744; 0.773; 0.774;

В местността “Пасището”:

- нива/орна земя/  - № 85.8;

Землище с. Крива бара с ЕКАТТЕ 39730

- полски пътища с № № 0.47; 0.63; 0.65; 0.68; 0.71; 0.90; 0.106; 0.107; 0.150; 0.174; 0.184; 0.187; 0.194; 0.234; 0.240; 0.276; 0.277; 0.310;

В местностите – м. ”Фондовете”, м. ”Долни ливади”, м. ”Жабов рог”, м. ”Лозята”:

- пасища /мери/ - № № 0.60; 0.145; 0.161;

- територии за трайни насаждения -№ 46.1;

- наклонени и ерозирани - № 78.1;

1.2. Трасе за ел.кабел, анодни заземители и подземен кабел HH и МТТ 20/0.4kV и сервитути за захранваща линия на АГРС /Автоматична газоредуцираща станция/ в общински имоти, както следва:

Землище с. Хърлец с ЕКАТТЕ 77548

- полски пътища с № № 0.5; 0.193; 0.221; 0.230; 0.754;

Землище с. Бутан с ЕКАТТЕ 07116

- полски пътища с № № 0.301; 0.354; 0.406; 0.418;

- пасища /мери/ в м. ”Пасището”, м. ”Махмудийски соват” с № № 0.424, 4.7;

Землище с. Крива бара с ЕКАТТЕ 39730

- полски пътища с № № 0.63; 0.231;

2. Общински съвет Козлодуй, на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на имот № 0.300 - полски път в землището на с. Хърлец с площ 10.192дка от които площ за промяна 0.935 дка за “Площадка за АГРС Козлодуй с Приемно ОУ и автомобилен път” за обект: ”Преносни газопроводи високо налягане на АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”, тъй като не съществува недостиг от земи за нуждите на животновъдството.

3. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на 3 /три/ години от влизане в сила на настоящото решение.


Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 122

1. Допълва Приложение № 1 на Годишната програма за продажба на общински имоти, частна общинска собственост (II. Кметства, 6. Поземлен имот № 047003, находящ се в землището на с. Крива бара, община Козлодуй, м. „Лъката” с площ 14 416 кв.м., данъчна оценка 2012 г. 2724,62 лв., пазарна оценка 2012 г. 5810 лв.).

2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за имота с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.

4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.


Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 15 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Марин Стефанов, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 6 от дневния ред:

По предложение на Борислав Борисов


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 123

 1. Срокът на договора да се промени на 3 години.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 124

1. Да се предостави под наем част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Радост”, гр. Козлодуй, съставляващ помещение с площ 70 кв.м. с предназначение за практикуване на силови спортове за срок от 3 години.

2. Възлага на кмет на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сградата на ОДЗ „Радост” – публична общинска собственост с площ 70 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски” по цена, съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 на МЗ за условията и реда за провеждането на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ  и по предложение на д-р Йосиф Петков – общински съветник


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 125

1. Избира за членове на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй общинските съветници д-р Биляна Стояновска и д-р Юлиян Йорданов.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, вр. чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания за гробищните паркове, пограбването и пренасянето на покойници и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 126

 

1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ за имот № 431004 в местност „Мерата”, с. Гложене, община Козлодуй с площ 30514 дка – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 2267 от 20.06.2011 г. с начин за трайно ползване „Друга селищна територия”, състоящ се от градоустройствена схема, план за регулация и план за застрояване.

2. Приема представения проект във фаза предварителен като фаза окончателен проект.

3. На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник чрез община Козлодуй до Административен съд Враца.


Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 9 от дневния ред:

Борислав Борисов предложи в т. 1 на решението след думите „за пограбване на” да се добави „ниско- и средноактивни”.

Румен Маноев предложи в т. 1 в края да се добави следния текст „при условие за финансиране на:

1.1. Проект на водопровод с всички необходими проекти на шахти, преминавания, електрическа част, опорни блокове, ограда на Помпена станция /ПС/, Санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на ПС, преценка за ОВОС на ПС, геодезична част, - приблизителна стойност 38 хил. лв.

1.2. Изграждане на водопровод от кладенец № 6 до резервоарите за вода за селата Гложене и Хърлец, - приблизителна стойност 100 хил. лв.

1.3. Техническо задание за Общ устройствен план /ОУП/ за гр. Козлодуй - приблизителна стойност 12 хил. лв.

1.4. Проект за ОУП за гр. Козлодуй - приблизителна стойност 390-450 хил. лв.”.


ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложенията се приемат.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 127

 

1. Съгласува предварителен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София за обект „Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци” /НХРАО/, находящо се на площадка „Радиана”, местност „Старите лозя” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца при условие за финансиране на:

1.1. Проект на водопровод с всички необходими проекти на шахти, преминавания, електрическа част, опорни блокове, ограда на Помпена станция /ПС/, Санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на ПС, преценка за ОВОС на ПС, геодезична част, - приблизителна стойност 38 хил. лв.

1.2. Изграждане на водопровод от кладенец № 6 до резервоарите за вода за селата Гложене и Хърлец, - приблизителна стойност 100 хил. лв.

1.3. Техническо задание за Общ устройствен план /ОУП/ за гр. Козлодуй - приблизителна стойност 12 хил. лв.

1.4. Проект за ОУП за гр. Козлодуй - приблизителна стойност 390-450 хил. лв.

2. Препис от решението да се изпрати на заинтересованата страна.


Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

Във връзка с § 71 от ПРЗ на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител и по предложение на Мая Занева – председател на Общински съвет за промяна в ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 128


 1. В чл. 21, ал. 2, т. 1 изразът „50 на сто” да се замени с „30 на сто”; т. 2 и т. 3 да отпаднат; в т. 4 след думата „секретаря” да се постави точка и думите „на когото се изплаща възнаграждението по ал. 2, т. 2.” да се заличат.
 2. Възлага на председателя на Общински съвет отразяване на промените.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


Във връзка с обсъждане на възнаграждението на председателя на Общинския съвет Мая Занева подаде декларация по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Заседанието продължи да ръководи Венцислав Горанов – зам.-председател на Общинския съвет.

Във връзка с определяне възнаграждението и продължителността на работното време бяха направени следните предложения за решения:


На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на Васил Стоянов


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 129


1. Да се намали възнаграждението на председателя на Общинския съвет, реципрочно на намаляването на възнаграждението на общинските съветници, т.е. то да е в размер на 40% от възнаграждението на кмета на общината;

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 1 „ПРОТИВ” – 16, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението не се приема.На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на д-р Биляна Стояновска

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 130


1. Определя възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер на 50% от възнаграждението на кмета на общината и продължителност на работното време – 4 часа.

 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12 „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ  ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12 - Текуща страница
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи