РЕШЕНИЕ №120 / 08.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 120
Козлодуй, 08.10.2011 год.

ОТНОСНО: Жалба от вх. № 38/07.10.2011 г. от Ангел Кольов Лалюв и Иво Тошков Симеонов представляващи местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”


Постъпила е жалба с вх. № 38/07.10.2011 г. от Ангел Кольов Лалюв и Иво Тошков Симеонов, представляващи местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” за това, че в гр.Козлодуй, община Козлодуй се разпространява агитационен материал под формата на брошура на кандидат кмет на община Козлодуй предложен от ПП БСП, Борислав Борисов, който не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в нея не се съдържа информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”, поради което иска ОИК да наложи предвидените вот закона санкции.

Общинската избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена от лице с правен интерес, друг участник в местните избори на 23 октомври 2011г.

Разгледана по същество същата е основателна. Видно от приложената към жалбата брошура е, че в гр.Козлодуй, община Козлодуй се разпространяват и са достъпни брошури, съдържащи снимков материал на лицето Борислав Борисов - лого, БСП и текст „Кметът професионалист”, а на гърба е изписан текст „Гласувай с бюлетина № 8”, която не съдържа изискуемата по чл.134, ал.2 от ИК информация, че информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”

ОИК намира, че тези брошури имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на община Козлодуй, като те се разпространяват след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на брошури следва да отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс - да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

В настоящия случай видно от приложената към жалбата в оригинал брошура представляваща агитационен материал същият не съдържа такава информация. Предвид изложените съображения ОИК намира, че е налице безспорно нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК и следва да приложи санкцията на чл.134, ал.7 от ИК, като възложи на кмет на община Козлодуй да изземе агитационните материали – брошури издадени в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 17 и 134, ал. 1 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


ВЪЗЛАГА на кмета на община Козлодуй да изземе разпространяващите се в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК агитационни материали на кандидата за кмет на община Козлодуй, издигнат от ПП БСП, Борислав Борисов представляващи брошура съдържаща снимков материал на лицето Борислав Борисов - лого, „БСП” и текст „Кметът професионалист”, на гърба на която е изписан текст „Гласувай с бюлетина № 8”, която не съдържа информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”.

Приложение към решението е оригинал на разпространяващата се брошура.


Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 08.10.2011 в 15:00 часа

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook