РЕШЕНИЕ №121 / 08.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 121
Козлодуй, 08.10.2011 год.


ОТНОСНО:  жалба от вх. № 39/08.10.2011 г. от Цоло Цолов представляващ ПП БСП, Козлодуй


Постъпила е жалба с вх. № 39/08.10.2011 г. от Цоло Цолов представляващ ПП БСП, Козлодуй за това, че в община Козлодуй в нарушение на чл.134, ал.6 от ИК на кандидати на ПП БСП в местните избори на 23 октомври 2011г. в община Козлодуй са унищожени агитационни материали – плакати поставени на определените за това места и на тяхно място са поставени агитационни материали на други кандидати издигнати от други политически партии и коалиции. В община Козлодуй агитационни материали на кандидата за кмет на община Козлодуй Румен Маноев издигнат от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” са поставени на нерегламентираните за това места съгласно заповедите на кмета на община Козлодуй и кметовете на съставните кметства с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан и с.Крива бара. И в община Козлодуй се разпространява агитационен материал под формата на бонбони, календари, захарчета и др. от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”, които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в тях не се съдържа информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”. Иска за трите нарушения ОИК да извърши проверка и издаде акт за установяване на нарушения и да бъдат наложени глоби.

Общинската избирателна комисия разгледа жалбата по трите пункта поотделно и намери на първо място, че в цялост жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес, друг участник в местните избори на 23 октомври 2011г.

Разгледана по същество по всеки от пунктовете ОИК намери следното:

По п.1 относно унищожени агитационни материали – плакати на кандидати на ПП БСП поставени на определените за това места и на тяхно място поставени агитационни материали на други кандидати издигнати от други политически партии и коалиции, ОИК намира, че жалбата е неоснователна. В жалбата не са посочени конкретни извършители на нарушението по чл.134, ал.6 от ИК, нито са посочени другите участници в местните избори, чиито плакати са поставени на мястото на унищожените на ПП БСП, за да може да се презумпира, че те са унищожени. В този смисъл ОИК намира жалбата по п.1 за неоснователна.

По п.2, че в община Козлодуй агитационни материали на кандидата за кмет на община Козлодуй Румен Маноев издигнат от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” са поставени на нерегламентираните за това места съгласно заповедите на кмета на община Козлодуй и кметовете на съставните кметства с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан и с.Крива бара, ОИК при хипотезата на чл.20, ал.2 от ИК при липса на изискуемия за вземане на решение кворум от две трети от присъстващите на заседанието членове не можа да сформира конкретно решение, поради което съгласно ИК е налице отказ.

По п.3 за това, че в община Козлодуй се разпространява агитационен материал под формата на бонбони, календари, захарчета и др. от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”, които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в тях не се съдържа информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”, ОИК намери, че към жалбата не са представени никакви доказателства за съществуването и разпространяването на цитираните в жалбата агитационни материали - бонбони, календари, захарчета и др. от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”, за да може да провери за спазване разпоредбата на чл.134, ал.2 от ИК, поради което жалбата в тази част е неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 17 и 134, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО жалбата на Цоло Цолов представляващ ПП БСП, Козлодуй за това, че в община Козлодуй в нарушение на чл.134, ал.6 от ИК на кандидати на ПП БСП в местните избори на 23 октомври 2011г. в община Козлодуй са унищожени агитационни материали – плакати поставени на определените за това места и на тяхно място са поставени агитационни материали на други кандидати издигнати от други политически партии и коалиции, за това, че в община Козлодуй агитационни материали на кандидата за кмет на община Козлодуй Румен Маноев издигнат от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” са поставени на нерегламентираните за това места съгласно заповедите на кмета на община Козлодуй и кметовете на съставните кметства с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан и с.Крива бара и за това, че в община Козлодуй се разпространява агитационен материал под формата на бонбони, календари, захарчета и др. от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”, които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в тях не се съдържа информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление” КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.


Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 дни от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 08.10.2011 в 15:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?