ПРОТОКОЛ №13

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 17 ЮЛИ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 17.07.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Тинко Съйков и Борис Солунски.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.- кмет на община Козлодуй и Цветан Йорданов – кмет на кметство с. Крива бара.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-80/09.07.2012 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Инвестиционно предложение от Гариинтернешънъл ООД и Авако ЕООД за строителство на оранжерии и учебно-изследователски агрокултурен център на територията на община Козлодуй.
 3. 410-03-83/09.07.2012 г Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Предложение за промяна на организационната структура на общинската администрация на община Козлодуй.
 4. 410-03-78/06.07.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – общинска публична собственост за ползване на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.
 5. 410-03-68/22.06.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 6. 410-03-76/06.07.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема.
 7. 410-03-77/06.07.2012 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 10.11.2011 г. – 30.06.2012 г.
 8. 410-03-74/06.07.2012 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма “Ботеви дни 2012 г.”.
 9. 410-03-73/03.07.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет но община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите в община Козлодуй, актуализирана с решение № 72 от протокол № 7 от 21.02.2012 г. на ОбС, гр. Козлодуй.

10.  410-03-82/09.07.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2012/2013г.

11.  410-02-63/05.07.2012 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 10.11.2011г. – 30.06.2012г.

12.  410-03-75/06.07.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: замяна между община Козлодуй и ползватели по одобрена Кадастрална карта на § 4.

13.  410-03-79/06.07.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обезщетение на наследници на Методи Савов Плохойн на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

14.  410-03-81/09.07.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски имоти, във връзка със заявление от “Електросолар Цветкова 2020” ЕООД , гр. Козлодуй.

15.  410-02-64/05.07.2012 г. – Предложение от Мая Занева – Председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отпускане на персонална пенсия.

16.  410-01-62/22.06.2012 г. Заявление от Румен Любенов Стефанов относно: Отпускане на финансова помощ за лечение.

17.  410-03-67/09.07.2012 г. - Заявление от Борис Георгиев Попниколов относно: Отпускане на финансова помощ за лечение.

18.  410-03-72/02.07.2012 г. Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Преразглеждане на решение № 130 по протокол № 12 от 25.06.2012 г. на Общински съвет, Козлодуй.

19. Други.


ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Мария Ангелова от гр. Козлодуй постави въпрос във връзка със санирането на сградите на детските заведения и спазване на пусковия срок. От известно време фирмата изпълнител не работи на обект ЦДГ „Слънчице”.

Румен Маноев - кмет на община Козлодуй обясни, че забавянето се дължи на липсата на преводи от финансиращата банка по „Фонд Козлодуй” към фирмата изпълнител . Имаме уверението, че до началото на учебната година дейностите ще бъдат приключени.

По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 131 

1. Приема предложението от Гариинтернешънъл ООД и Авако ЕООД за строителство на оранжерии и учебно-изследователски агрокултурен център на територията на община Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 132

 1. Създава комисия в състав: Румен Маноев, Николай Петков, Симеон Симеонов, Цоло Цолов и Марин Стефанов с цел участие в преговори с потенциалния инвеститор и изготвяне на предложение за последващи действия, което да представи пред Общинския съвет.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 133 


1. Възлага на кмета на общината да организира среща с потенциалния инвеститор за по-подробно запознаване с инвестиционното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 21 ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 134

1. Одобрява структурата на общинска администрация - Козлодуй, в сила 01.07.2012 година, съгласно Приложение № 1.

2. Закрива отдел „Местни данъци и такси”, в състава на Дирекция „Финансово-стопапански дейности и управление на собствеността”, в обща администрация.

3. Закрива отдел „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване”, в състава на Дирекция „Финансово-стопапански дейности и управление на собствеността ”, в обща администрация.

4. Разкрива Дирекция „Местни данъци и такси”, в специализирана администрация.

5. Разкрива Дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване”, в обща администрация.

6. Възлага на кмета на общината, на база одобрената от Общински съвет административна структура на общинска администрация, да изготви и утвърди длъжностно и поименно щатни разписания, като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 37 от ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 135

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване през 2012 г. от земеделските стопани или техните сдружения, притежаващи пасищни селскостопански животни по Приложение № 1 към настоящото предложение.

2. Приема „Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни и поддържането им в добро биологично състояние”, съгласно Приложение № 2.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 136 

 1. Да се предостави под наем част от имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Радост”, гр. Козлодуй, съставляващ помещение с площ 120 кв.м. с предназначение: за клубна спортно – тренировъчна дейност за срок от 3 /три/ години.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сградата на ОДЗ „Радост” - публична общинска собственост с площ 120 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, по цена съгласно приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4/2008 г. на Общински съвет, Козлодуй.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

По предложение на Постоянната комисия по икономическо, регионално и европейско развитие към Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 137

1. Избира за член на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска транспортна схема от състава на Общинския съвет - Борис Солунски и за резервен член Ангел Лалюв.

2. Имената да бъдат отразени в решението за конкурса.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 19 ал. 1 от Закон за автомобилните превози, чл. 17, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 , чл. 19 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 138

I. Обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска транспортна схема.

Предмет на конкурса: възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска транспортна схема.

Основание: чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл.17, ал.1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 26 от Наредба № 2/15.03.2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Възложител: община Козлодуй

Начин на възлагане: конкурс по реда на глава втора, раздел ІІ от Наредба № 2/15.03.2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Вид на процедурата: конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по  автобусни линии от Републиканската транспортна схема, както следва:

- Линия № 3 Козлодуй – Русе с начален час на тръгване от гр.Козлодуй 04.45 часа и от гр.Русе 14.30 часа;

- Линия № 4 Козлодуй – София с начален час на тръгване от гр.Козлодуй 05.15 часа и от гр.София 14.30 часа;

- Линия № 8 Козлодуй – Свищов с начален час на тръгване от гр.Козлодуй 06.45 часа и от гр.Свищов 14.00 часа.

Срок за изпълнение на превозите: 5 /пет/ години от датата на сключване на договора.

Състав на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения:

Председател: зам. - кмет Димитър Попов

Членове:

-         Александър Кръстев – Общинска администрация Козлодуй;

-         Тереза Миленкова – Общинска администрация Козлодуй;

-         Татяна Кашева – Риждова – мл. Юрисконсулт община Козлодуй;

-         Борис Солунски -  общински съветник ;

-         Ангел Лалюв – общински съветник – резервен;

-         представител на ИА ”Автомобилна администрация” Враца;

-         представител на Пътна полиция Козлодуй;

-         представител на Областна администрация Враца;

-         представител на браншовата организация в областта на автомобилния транспорт Враца.

Изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства

Квалификационни изисквания към кандидатите:

- да са регистрирани по търговския закон;

- да притежават лиценз за обществен превоз на пътници, издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози;

- да има сключени застраховки „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства и „Злополука на пътниците в обществения транспорт”;

- да притежава собствена или наета сервизна и гаражна база с необходимия обем и капацитет на автобусите, предвидени за линиите;

- да има назначено лице, което да притежава удостоверение за професионална компетентност.

Технически условия към превозните средства:

- Линия № 3 Козлодуй – Русе - превозно средство категория М2 или М3, клас В или клас ІІІ;

- Линия № 4 Козлодуй – София - превозно средство категория М2 или М3, клас В или клас ІІІ;

- Линия № 8 Козлодуй – Свищов - превозно средство категория М2 или М3, клас В или клас ІІІ.

- Необходим парк по линии, вписан в лиценза на кандидата, включително резервните – по един брой автобус за изпълнение на всяка автобусна линия и най-малко един брой резервен автобус.

- Превозните средства за осъществяване на обществения превоз на пътници с автобуси, с които се кандидатства да са преминали периодичен преглед за техническата им изправност и да отговарят на всички нормативни изисквания, в това число на нормите на Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.

НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ.

Критерии, показатели и начин на оценка и класиране на кандидатите

1. Собственост на превозните средства:

- За собствени – 10 точки – доказва се с регистрационните талони на автобусите.

- С договор за покупка на лизинг – 8 точки – обстоятелствата се установяват с нотариално заверено ксерокопие на лизингови договори.

- За наети със срок не по-малко от 5 години – 5 точки – обстоятелствата се установяват с нотариално заверено  ксерокопие на договори за наем.

- За наети със срок по-малко от 5 години – 3 точки – обстоятелствата се установяват с нотариално заверено  ксерокопие на договори за наем.

Изчисленията по този показател се извършва като се съберат точките за всички автобуси (включително резервния) и сборът се раздели на броя им.

2. Възрастов състав на автобусният парк по първоначална регистрация

- от 0 до 2 години – 15 т.

- над 2 до 5 години –  10 т.

- над  5 до 10 години – 5 т.

- над 10 до 15 години – 1 т.

- над 15 години – 0 точки

Изчислението по този показател се извършва като се съберат точките за всички автобуси (включително резервния/те) и сборът се раздели на броя им)

3. Цена на билета (Предлаганата цена е с включен ДДС)

- най-ниска предложена цена – 10 т.

- на второ място  – 8 т.

- на трето място  – 4 т.

- на четвърто място  – 2 т.

Изчислението по този показател се извършва като се сравняват предложенията от всички кандидати за дадена линия. Предложението по този показател се вписва в договора на съответния класиран кандидат.  

4. Срок за запазване на предложената цена – най-малко шест месеца

- над 1 година – 10 т.

- от 6 месеца до 1 година – 5 т.

Предложението по този показател се вписва в договора на съответния класиран кандидат.

5. Екологични качества на автобусите

- Евро 5 – 10 точки

- Евро 4 – 8 точки

- Евро 3 – 5 точки

За доказателства се приемат документи от завода производител и/или негов официален представител или ако това е записано в регистрационния талон.

Изчислението по този показател се извършва като се съберат точките за всички автобуси (включително резервния/те) и сборът се раздели на броя им.

6. Комфортност на автобусите

- наличие на работещ климатик – 5 точки

- няма наличие на работещ климатик – 0 точки

За доказателство се приема документ от сервиз извършващ монтаж, ремонт и обслужване на автоклиматици, доказващ наличие и изправност на същия.

Изчислението по този показател се извършва като се съберат точките за всички автобуси (включително резервния) и сборът се раздели на броя им.

7. Допълнителни предложения със социално значение в полза на Общината и пътниците (с изключение на тези, за които държавния бюджет осигурява компенсации).

- по 1 точка за всяко прието предложение - максимум до 3 т.

Приетите предложения по този показател се вписват в договора на съответния класиран кандидат.

8. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:

- За всяко оборудвано превозно средство – 5 точки

- За необорудваните – 0 точки

За доказателства се приемат декларация от кандидата и фотографии на автобуса (формат А4), от които да е видно наличието на оборудване за превоз на трудноподвижни лица и регистрационния номер на автобуса.

Изчислението по този показател се извършва като се съберат точките за всички автобуси (включително резервния) и сборът се раздели на броя им.

Начин на оценка и класиране на кандидатите

1. Извършва се на база общ брой точки, получени от сбора на точките по отделните критерии. При  равен брой точки предимство в класирането се дава на  кандидата, получил по-голям брой точки по критериите:

- възраст на автобусния парк по регистрационен талон

Отново при равен брой точки:

- цена на билета

2. Комисията оценява и класира предложенията и взема решенията си на база комплексната обобщена оценка на всяко предложение. Класирането на кандидатите  се извършва за всяка отделна линия по-низходящ ред, като на първо място се класира участника получил най-много точки.

3. Участник, класирал се на първо място в повече от една линия, сключва договор само за една по избор, освен в случаите, когато за различните линии е участвал с различни автобуси и притежава необходимия брой превозни средства и за останалите.

Изискуеми документи и условия за участие на кандидатите:

Към заявлението си всеки участник прилага задължително следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията (издадено не по-рано от един месец от датата на провеждане на конкурса).

2. Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност или ликвидация на търговеца от Агенция по вписванията (издадено не по-рано от един месец от датата на провеждане на конкурса).

3. Удостоверение за липса на задължения към НАП.

4. Удостоверение за липса на задължения към община Козлодуй.

5. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката:

-        копия от регистрационните талони на автобусите (І-ва и ІІ-ра част), в това число и на резервните достатъчни да обезпечат превозите по линиите, за които кандидатства;

-        копия от протоколите за периодичен преглед за техническа изправност на автобусите и карта за допълнителен преглед на автобусите;

-        копия от застрахователни полици за “Гражданска отговорност” на моторните превозни средства и “Злополука на пътниците в обществения транспорт”;

-        декларация, удостоверяваща с кои от автобусите от списъка към лицензията ще бъде изпълнявана конкретната линия;

-        декларация, че предложените автобуси не участват в изпълнението на договорирани и друг вид превози, по сключени преди това договори;

-        списък на резервните автобуси;

-        декларация, че в предложената оферта няма включени физически и юридически лица като подизпълнители и след подписване на договора няма да се използват такива при извършване на превозите;

-        нотариално заверено ксерокопие на нотариален акт за собственост или договор за наета гаражна база;

-        нотариално заверено ксерокопие на нотариален акт за собственост или договор за наета сервизна база;

-        копие от документ за екологичните качества на автобусите;

-        документ от сервиз извършващ монтаж, ремонт и обслужване на автоклиматици, доказващ наличие и изправност на същия в предложените за участие в конкурса автобуси;

-        при предлагане като основен или резервен автобус/и за изпълнение на автобусната линия на МПС закупено на лизинг, се прилага нотариално заверено ксерокопие на договора за лизинг;

-        при предлагане като основен или резервен автобус/и за изпълнение на автобусната линия на МПС наето под наем, се прилага нотариално заверено ксерокопие на договора за наемане;

-        при предлагане като основен или резервен автобус/и за изпълнение на автобусната линия на МПС при условия на прелизинговане, се прилага нотариално заверено съгласие на лизингодателя за сублизинг.

6. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и удостоверение по образец за всяко превозно средство, (основни, резервни, под наем или на лизинг) с които се извършват превозите, представляващ неразделна част от издадения лиценз  и/или лиценз за международен автомобилен превоз на пътници и товари – лиценз на Общността и копия на заверените копия на всяко превозно средство към лиценза - /нотариално заверен/.

7. Копие от документ за професионална компетентност на превозвача или трудов договор с лицето назначено да ръководи превозната дейност, което има професионална компетентност.

8. Попълнено и подписано предложение за участие в конкурса.

9. Подписан проект на договор за възлагане на обществен превоз на пътници с община Козлодуй.

10. Копие от документа за закупена документация за участие в конкурса.

11. Нотариално заверено пълномощно за представителство, когато в процедурата кандидата се представлява от лице, което не е записано в неговите учредителни документи съобразно изискванията на Търговския закон.

ВСИЧКИ ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА СА ПОДРЕДЕНИ ПО ОПИСАНИЯ ПО-ГОРЕ РЕД И ЗАВЕРЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА УЧАСТНИКА.

НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТ, В ЧИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ Е ПРИЛОЖЕН ИЗИСКУЕМ/И ДОКУМЕНТ/И

II. Определя цена на документацията за участие в конкурса – 150,00 лв.

III. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на Кмета на община Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 127 от ПОДОСНКВОА и докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 139

1.Приема Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 10.11.2011 г. - 30.06.2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 140

 

 1. Приема Отчет за дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2012”.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема .


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 141

 1. Актуализира състава на Комисията за развитие на библиотечно-

информационното обслужване на гражданите, както следва:

Председател: Анжела Орлова - директор на Дирекция „Образование, култура и социални дейности” в общинска администрация, гр. Козлодуй.

Секретар: Александрина Липова - гл. експерт  „Култура” в общинска администрация, гр. Козлодуй.

Членове: Ангел Лалюв - общински съветник

Анатолий Абаров - общински съветник

Анна - Мила Николчева - секретар НЧХП „Христо Ботев- 1879”, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема .


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 11 ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН, мотивирани искания с Вх. № 67.00-117/03.07.2012 г. от Любимка Ламбова – директор на ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, Вх. № 67.00-116/03.07.2012 г. от Маргарита Севастоянова – директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене и с Вх. № 67.00-120/05.07.2012 г. от Румяна Методиева – старши учител по биология и ЗО за директор съгл. Заповед № 1251/21.06.2012 г. на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 142

1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2012/2013 г., както следва:ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец

- VI а клас – 16 ученици;

- VII а клас – 17 ученици;

- VIII а клас – 15 ученици.


ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене

- I а клас – 13 ученици;

- I б клас – 13 ученици;

- II а клас – 15 ученици;

- VII б клас – 14 ученици.


СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

- VI б клас – 13 ученици.

2. За функционирането на паралелките няма необходимост от  допълнителни средства извън определените по единните  разходни стандарти средства.

3. Възлага на кмета  изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема .

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА  и чл. 110, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и докладна записка от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 143

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 10.11.2011 г. – 30.06.2012 г.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на отчета на интернет страницата на общината.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема .


По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 34 и следващите от ЗОС и във връзка с § 4а, § 4б от ПЗР ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 144


 1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4 на следните земеделски земи:

1.1.     Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.346. с площ 1095 м2в м. „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателите, наследници на Цветан Апостолов Станчев - Тотка Христова Станчева, Венцислава Цветанова Станева и Светлин Цветанов Станчев предоставят в замяна 1100 м2.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 145 

1. Дава съгласие за предоставяне на 13,495 дка от земеделски имот № 252009 с обща площ 24,070 дка, находящ се в землището на с. Бутан на наследниците на Методи Савов Плохойн.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по отразяване промените в площта и актуване на остатъка от имота.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 12 – Мая Занева, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов.

Решението се приема.


По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3, от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 146

1. На основание чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, изразява предварително съгласие за промяна предназначението на имоти № 180.40; 625.49 - полски пътища и имот № 625.50 – пасище в землището на гр. Козлодуй с площ 11,216 дка, от които площ за промяна 1,100 дка за „Фотоволтаична централа 2.0 MW ” в поземлен имот 37798.625.55 в землището на гр. Козлодуй, обл. Враца, тъй като не съществува недостиг от земи за нуждите на животновъдството.

2. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на 2 /две/ години от влизане в сила на настоящото решение.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , чл. 92 от КСО и чл. 7 ал. 4 т. 3, от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 147

1. Общински съвет, Козлодуй предлага  на Министър-председателя и Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Милена Николова Петрова.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерския съвет.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Решението се приема . 

По т. 16 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 6 от  ЗМСМА  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 148

 1. Да се отпуснат 1000.00 лв. на Румен Любенов Стефанов за лечение.
 2. Средствата да се осигурят от фонд "Резервен" на общинския бюджет.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков, Венцислав Горанов .

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 17 от дневния ред:

След станалите разисквания и консултации между групите общински съветници и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 6 от  ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 149

1.Да се отпуснат 1000.00 лв. на Борис Георгиев Попниколов за лечение на дъщеря му Владислава Попниколова на 5 год.

 1. Средствата да се осигурят от фонд "Резервен" на общинския бюджет.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов,

Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков, Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По предложение на Юлиян Йорданов и Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, в израз на солидарност, по личен избор,  общинските съветници да дарят възнагражденията си за м. юли 2012 г. за лечение на Румен Любенов Стефанов и Борис Георгиев Попниколов (за дъщеря му Вероника Попниколова).

Предложението се прие от всички присъстващи общински съветници с поименни декларации.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 150

В Общинския съвет да не се разглеждат молби и заявления  за финансова помощ за лечение поради това, че в Бюджет  2012 г. на община Козлодуй не са заложени  средства за тази цел, считано от 17.07.2012 г. до края на 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18 , „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Решението се приема .

По т. 18 от дневния ред:

Във връзка с подадена декларация по чл. 12 т. 4 от ЗПУКИ от Мая Занева – председател на ОбС заседанието продължи да води Венцислав Горанов – зам.-председател на ОбС, по предложение на когото и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА във връзка § 71 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 151

1. Отменя  решение № 130 по протокол  № 12 от 25.06.2012 г.

2. Определя възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер на 45% от възнаграждението на кмета на общината и продължителност на работното време  -  4 часа.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13 - Текуща страница
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи