РЕШЕНИЕ №125 / 13.10.2011

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

125

гр.Козлодуй, 13.10.2011 год.ОТНОСНО:  жалба на Трифон Димитров Цветков с с.Крива бара, община Козлодуй кандидат за кмет на кметство с.Крива бара, община Козлодуй издигнат от ПП БСП в изборите на 23 октомври 2011г.Постъпила е жалба с вх. № 35 от 06.11.2011 г. от Трифон Димитров Цветков кандидат за кмет на кметство с.Крива бара, община Козлодуй, с която иска да бъде заличена регистрацията на инициативен комитет /ИК/ за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Крива бара, община Козлодуй за изборите на 23 октомври 2011 г. регистриран с решение № 6 от 22.08.2011г. на ОИК – Козлодуй, както и да бъде заличена регистрацията на независимия кандидат за кмет на с.Крива бара, община Козлодуй издигнат от същия ИК Цветан Иванов Йорданов от регистриран с решение № 75 от 08.09.2011г. на ОИК – Козлодуй. В жалбата излага съображения, че единия от тримата членове на регистрирания ИК за издигане на независимия кандидат за кмет на  кметство в с.Крива бара, община Козлодуй, а именно Тихомир Димитров Тодоров е осъден с влязла в сила присъда, като съдът му е определил наказание лишаване от свобода. Твърди, че същия член на ИК Тихомир Димитров Тодоров е подал декларация като член на инициативен комитет – български гражданин по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 3, ал. 4 и § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс по утвърден образец, Приложение № 29 от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 утвърдени от ЦИК, в която е декларирал неверни данни, а именно, че не изтърпява наказание лишаване от свобода. Към жалбата е приложил копие на неподписана справка за съдимост Тихомир Димитров Тодоров.

ОИК – Козлодуй с оглед установяване обстоятелството дали члена на ИК Тихомир Димитров Тодоров изтърпява наказание лишаване от свобода е изискал и приел справка за съдимост и справка от Районна прокуратура – Козлодуй вх. № № 45 и 45 от 13.10.2011г., от които официални документи се установява обстоятелството, че лицето Тихомир Димитров Тодоров е осъждан с влязла в законна сила присъда и му е определено наказание лишаване от свобода, което е отложено за изтърпяване по реда на чл.66, ал.1 от Наказателния кодекс.

При тези обстоятелства ОИК – Козлодуй намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Както се установи по безспорен начин лицето Тихомир Димитров Тодоров от с.Крива бара, община Козлодуй е един от тримата членове на регистриран от ОИК инициативен комитет за издигането на независимия кандидат за кмет на кметство с.Крива бара, община Козлодуй Цветан Иванов Йорданов. В качеството на член на ИК при регистрирането в ОИК Тихомир Димитров Тодоров  е представил декларация, Приложение № 29 от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011г. по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 3, ал. 4 и § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс, в която е декларирал, че не изтърпява наказание лишаване от свобода, което е законовото изискване  съгласно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс по отношение членовете на ИК. Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 6 от Конституцията на Република България наказанието лишаване от свобода се изпълнява единствено в местата, определени със закон. Както бе изложено по – горе ОИК установи, че видно от двете справки Тихомир Димитров Тодоров е осъждан, но му е определено наказание лишаване от свобода, което е отложено за изтърпяване по реда на чл.66, ал.1 от НК, т.е. той не изтърпява наказание лишаване от свобода и е декларирал вярно това обстоятелство, което отговаря на обективната истина. Жалбоподателя не прави разлика между ефективно изтърпяване на наказанието и отложено изпълнение в случаите на условно осъждане, което не следва да бъде пречка за упражняване на пасивното избирателно право. Разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от ИК има предвид ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода, затова условното осъждане не е пречка лице да бъде член на ИК в случая за издигане на независим кандидат за кмет на кметство. В този смисъл е и практиката на ЦИК, така решение № 946-МИ
от 27.09.2011 публикувано на интернет страницата на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Трифон Димитров Цветков кандидат за кмет на кметство с.Крива бара, община Козлодуй, с която иска да бъде заличена регистрацията на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Крива бара, община Козлодуй за изборите на 23 октомври 2011 г. регистриран с решение № 6 от 22.08.2011 год. на ОИК – Козлодуй, както и да бъде заличена регистрацията на независимия кандидат издигнат за кмет на кметство с. Крива бара, община Козлодуй издигнат от същия ИК Цветан Иванов Йорданов  регистриран с решение № 75 от 08.09.2011 год. на ОИК – Козлодуй КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.


Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 13.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook