ПРОТОКОЛ №15

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 18 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 18.09.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Биляна Стояновска и Анатолий Абаров.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.- кмет на община Козлодуй, Ивайло Иванов – кмет на кметство с. Бутан и Цветан Йорданов – кмет на кметство с. Крива бара.

Преди началото на заседанието Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй връчи удостоверението от Общинска избирателна комисия на Недялко Борисов Мишовски. На основание чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА общинският съветник положи клетва и подписа клетвения лист по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-90/28.08.2012 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г.
 3. 410-03-89/28.08.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
 4. 410-02-74/03.09.2012 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй относно: Утвърждаване резултатите от проведения конкурс и избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски”  ЕООД, гр. Козлодуй.
 5. 410-03-94/10.09.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2012 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 6. 410-03-93/10.09.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на търговски обект, изграден с учредено право на строеж върху общински терен.
 7. 410-03-92/10.09.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот в гр. Козлодуй, собственост на „Мост Медиа” ООД и община Козлодуй.
 8. 410-03-91/05.09.2012 г. – Предложение от Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на ПУП – ПЗ за поземлен имот в местност „Мерите”, собственост на „Васман” ЕООД, гр. Козлодуй.
 9. 410-03-95/10.09.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Замяна на земеделска земя по одобрена кадастрална карта § 4 между община Козлодуй и ползватели.
 10. 410-03-96/10.09.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелка под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене за учебната 2012/2013 г.
 11. 410-02-72/27.08.2012 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй относно: Създаване на Наблюдателната комисия към Общински съвет, Козлодуй по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
 12. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Илия Марков, жител на гр. Козлодуй представи пред общинските съветници някои свои идеи за експониране историческото минало на община Козлодуй чрез модернизиране на съществуващи исторически паметници и местности и изграждане на нови такива.

След представяне на идеите на г-н Марков в писмен вид, те ще бъдат обсъдени в Постоянните комисии на Общинския съвет и ще се търсят възможности за реализацията на някои от тях. 

По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 39 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 153

 1. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г., както следва:

1.1.   ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

1.2.   ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г., съгласно Приложение № 3.

1.3.   ОТЧЕТ /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г., съгласно Приложение № 4.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 13 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 –  Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Огнемир Симов.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета, решения № 128 по протокол № 7 от 23.04.2008 г.и № 159 по протокол № 10 от 17.07.2008 г. и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 154

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 64 по протокол № 7 от 21.02.2012 г. бюджет на община Козлодуй за 2012 г. със сумата от 16 512 /шестнадесет хиляди петстотин и дванадесет/ лв., с която сума се увеличава бюджетът на общината, като:

1.1.  Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на община Козлодуй със сумата 16 512 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:

§24-05 „Приходи от наем на имущество” със сумата от 291 лв.

§24-06 „Приходи от наем на земя” със сумата от 16 221 лв.

1.2.  Увеличава годишния план на разходите по бюджета на община Козлодуй със сумата 16 512 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:

1.2.1.     СОУ „Христо Ботев” – гр. Козлодуй

§10-15 „Материали” – 291 лв.

1.2.2.     ОУ „Васил Априлов” – с. Хърлец

§10-16 „Вода, горива и енергия” – 8 000 лв.

§10-20 „Разходи за външни услуги” – 8 221 лв.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на общината, както в приходната, така и в разходната му част.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Наредба № 9 за условията и реда за провеждането на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по ЗЛЗ, чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 на ОбС, Козлодуй и мотивирана докладна записка от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 155

1. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ одобрява протокол № 1 на Комисията от проведения конкурс на 07.08.2012 г. за възлагане управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД и утвърждава направеното и отразено в протокола класиране:

1. Д-р Румен Стоянов Тихолов. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 17, т. 9 и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятияза, във връзка с т. 1 от настоящото решение избира за управител на МБАЛ – „Свети Иван Рилски” ЕООД д-р Румен Стоянов Тихолов за срок от три години.

3. Определя възнаграждение на д-р Румен Стоянов Тихолов - управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД в размер на 350 % /триста и петдесет/ от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от  дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

4. Възлага на Кмета на община Козлодуй, след изтичане на срока за оспорване на решението на комисията, да сключи договор за възлагане управлението на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД с д-р Румен Стоянов Тихолов, съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 43, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия и клаузите на утвърдения с т. 3 от решение № 99, по протокол № 9 от 14.05.2012 г. проект на договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД.

5. Дава съгласие д-р Румен Стоянов Тихолов да работи по специалностите –  вътрешни болести и белодробни болести в МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД по клинични пътеки.

6. Решението на Общинския съвет да бъде обявено от комисията, провела конкурса, съгласно изискванията на Наредба № 9 на информационното табло в сградата на общината и на страницата на общината в Интернет, и участниците в конкурса да бъдат уведомени.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

 

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 156

1. Допълва Приложение № 1 „Продажба на общински имоти за 2012 г.” към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2012 г. с  поземлен имот № 000810, находящ се в землището на с. Бутан, община Козлодуй, м. „Лъката” с площ 254 кв.м.

2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот от 762 лв., която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за имота по Приложение № 1 към Годишната програма с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.

4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 55 от Наредба № 4, вр. чл. 38, ал. 2 от ЗОС, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 157

1. Дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 7, като в нея се включи отстъпено право на пристрояване и надстрояване на обект: Магазин УПИ ІІІ, кв. 253, изграден върху общински терен с учредено право на строеж, а именно:

Застроен терен – магазин в гр. Козлодуй, п.и. ид. 37798.512.222.1, кв. 253, УПИ ІІІ, ЦГЧ, източно от ТПК „Радецки”, в който е изградена едноетажна сграда с площ 180 кв. м.

2. На основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС, съобразно изискванията на чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, представен идеен проект и становище на главен архитект на община Козлодуй дава съгласие да се учреди отстъпено право на пристрояване с площ 32 кв.м. в съществуващата чупка на първо ниво откъм пешеходна зона – север и надстрояване на съществуващия едноетажен търговски обект с площ 215 кв.м.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване към горецитирания обект по цена от 46,00 лв./кв.м. без ДДС, съгласно приложение № 3, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 36 от ЗОС, чл. 53, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 158

 

1. Дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй с идентификационен номер 37798.501.8 между „Мост Медиа” ООД и община Козлодуй в частта собственост на община Козлодуй с площ 118 кв.м.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по издаване на заповед за прекратяване на съсобствеността.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 16 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 1 – Васил Стоянов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, л. 1, т. 11 от ЗМСМА и във вр. с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 159

1. Одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 37798.29.22 по КК и КР на гр. Козлодуй в местност „Мерите”, с площ 5 265 м2 – собственост на „ВАСМАН” ЕООД гр. Козлодуй с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, с промяна на предназначението „за услуги, производствени и складови дейности”, без да се променя външната граница към съседните имоти.

2. Одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 37798.29.24 по КК и КР на гр. Козлодуй в местност „Мерите”, с площ 5 266 м2 – собственост на „ВАСМАН” ЕООД гр. Козлодуй с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, с промяна на предназначението „за услуги, производствени и складови дейности”, без да се променя външната граница към съседните имоти.

3. Одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 37798.29.25 по КК и КР на гр. Козлодуй в местност „Мерите”, с площ 5 266 м2 – собственост на „ВАСМАН” ЕООД гр. Козлодуй с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, с промяна на предназначението „за услуги, производствени и складови дейности”, без да се променя външната граница към съседните имоти.

4. На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник чрез община Козлодуй до Административен съд гр. Враца.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема .


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и сл. от ЗОС, вр. § 4а и 4б от ПРЗ на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 160

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели по одобрена Кадастрална карта на § 4 на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.510.80 с площ 2961 кв.м. в м. „Килера”, гр. Козлодуй, а ползвателят Валентин Христов Пуков предоставя в замяна 2925 кв.м.

1.2. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.510.493 с площ 1271 кв.м. в м. „Килера”, гр. Козлодуй, а ползвателите наследници на Георги Цветанов Гаврилов – Райничка Иванова Гаврилова, Светла Георгиева Цолова и Елка Георгиева Савова предоставят в замяна 1200 кв.м.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 16 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Огнемир Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 11 ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН, мотивирано искане с Вх. № 67.00-140/10.09.2012 г. от Маргарита Севастоянова – директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 161

1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене за учебната 2012/2013 г., както следва:       

ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене

- II б клас – 15 ученици.

2. За функционирането на паралелките няма необходимост от  допълнителни средства извън определените по единните  разходни стандарти средства.

3. Възлага на кмета  изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема .

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и докладна записка от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 162

1. Създава Наблюдателна комисия към Общински съвет, Козлодуй в състав:

Председател: Венцислав Горанов – зам.-председател на Общинския съвет

Секретар: Милена Илиева – секретар МКБППМН в община Козлодуй

Членове:

1. Невелин Найденов – общински съветник

2. Петър Попов – полицейски инспектор към РУ "Полиция", гр. Козлодуй

3. Маринела Николова – директор на Дирекция "Бюро по труда", гр. Козлодуй

4. Владислава Борисова – директор на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Козлодуй

5. Филипина Филипова – инспектор "Пробация" ОСИН, гр. Враца.

2. Наблюдателната комисия да проведе първото си заседание до края на м. септември 2012 г.

3. Документацията да се съхранява в община Козлодуй от секретаря на комисията.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема .


По т. 12 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15 - Текуща страница
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи