РЕШЕНИЕ №146 / 21.10.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 146
гр.Козлодуй, 21.10.2011 год.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ВМРО-Българско Национално Движение” досежно агитационни материали на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”

Постъпила е жалба с вх. № 74 от 20.10.2011 год. на ОИК – Козлодуй от ПП”ВМРО – Българско Национално Движение” като не е посочен представляващия политическата партия подала жалбата, нито тя е подписана. В жалбата са изложени обстоятелства касаещи агитационен материал, брошура на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” приложена в оригинал, за това, че в същата брошура неправилно и в нарушение на ИК коалицията от партии е изписала наименованието си, а именно като „ЛИДЕР ВМРО – НИЕ”. Твърди се, че с това се въвеждат в заблуждение избирателите. Не е конкретизирано искане до общинската избирателна комисия.

ОИК – Козлодуй намира на първо място, че предвид факта, че в жалбата не е посочен представляващ „ВМРО-Българско Национално Движение” и тя не е подписана, същата е недопустима и не може да бъде разгледана, тъй като не може да породи правното си действие да сезира ОИК.

На следващо място разгледана по същество общинската избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна и недоказана. Разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК изрично определя какво трябва да бъде съдържанието на агитационния материал, включително и че следва да бъде отбелязано името на кандидата, респективно на коалицията от партии, която го издига, като целта на тази разпоредба е да информира избирателя и да го ориентира по-добре в избора за кого да гласува. В жалбата не се навеждат доводи и не са представени никакви доказателства за това приложения агитационен материал - брошура къде и как разпространява, за да може да се презумпира, че агитира избирателите. Факта, че е приложена една такава брошура сам по себе си не налага извода, че та се разпространява в община Козлодуй и агитира избирателите.

Предвид изложените съображения и на основание чл.33, ал.1 т.17 от ИК, ОИК-Козлодуй

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕДОПУСТИМА жалба от ПП „ВМРО-Българско Национално Движение” досежно агитационни материали на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ– НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”

Решението може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 21.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?