ПРОТОКОЛ №16

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 16

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 23 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 23.10.2012 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъстваше Анатолий Абаров.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.- кмет на община Козлодуй, Петко Петков – кмет на кметство с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на кметство с. Бутан и Цветан Йорданов – кмет на кметство с. Крива бара.

Преди началото на заседанието Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй връчи удостоверенията от Общинска избирателна комисия на Огнемир Димитров Симов, избран за кмет на кметство с. Хърлец на частичните избори, произведени на 07.10.2012 г. и на Юлиян Симов Ангелов, избран за общински съветник от листата на ПП „БСП”. На основание чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА кметът на кметство с. Хърлец и общинският съветник положиха клетва и подписаха клетвените листи по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-110/12.10.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2012 г. във връзка преизпълнение на „Приходите от наем на земя” към 30.09.2012 г.
 3. 410-03-104/09.10.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2012 г.
 4. 410-03-103/09.10.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2012 г.
 5. 410-03-102/09.10.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за кандидатстване на община Козлодуй с проект „Доставка на детски съоръжения за детски площадки” по Фонд „Радиоактивни отпадъци” за финансовата 2013 г.
 6. 410-03-101/05.10.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Участие на община Козлодуй с проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г.”.
 7. 410-03-98/10.09.2012 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 5 от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 8. 410-03-97/10.09.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 6 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 9. 410-03-108/11.10.2012 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна вида на собствеността на общински имот от публична в частна общинска собственост.
 10. 410-03-109/12.10.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна вида на собственост на недвижим имот от публична в частна общинска собственост.
 11. 410-03-107/11.10.2012 г.  - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обезщетение на наследниците на Янаки Ванчев Горинов по реда на §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 12. 410-03-106/11.10.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обезщетение на наследниците на Илия Иванов Каменов по реда на §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 13. 410-03-105/09.10.2012 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Замяна на земеделска земя по одобрена Кадастрална карта на § 4 между община Козлодуй и ползватели.
 14. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

От групата на общинските съветници от БСП беше внесено питане с приложена към него подписка от 101 жители на с. Крива бара относно издадена заповед № 375 от 16.07.2012 г. на кмета на община Козлодуй. 

По т. 2 от дневния ред:

Ангел Лалюв направи предложение във Функция 10 „Резерв” на общинския бюджет предложената сума от 45 728 лв. да бъде намалена на 40 728 лв. Сумата от 5 000 лв. да бъде пренасочена във Функция „Жил.стр.БКС и опазване на околната среда”, Дейност „Осветление на улици и площади”, като същата сума стане 45 000 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.

Предложението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 40 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 163

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 64 по протокол № 7 от 21.02.2012 г., актуализиран с решение № 154 по протокол № 15 от 18.09.2012 г., бюджет на община Козлодуй за 2012 г.със сумата от 105 728 лв. /сто и пет лева седемстотин двадесет и осем/ лева, с която сума се увеличава бюджета на общината, като:

1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на община Козлодуй със сумата 105 728 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходен параграф, както следва:

§24-06 „Приходи от наем на земя” със сумата от 105 728 лв.

1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на община Козлодуй със сумата 105 728 лв. в частта за местни дейности, както следва:

1.2.1. Функция „Жил.стр.БКС и опазване на околната среда”, Дейност „Осветление на улици и площади” със сумата от 45 000 лв.

1.2.2. Инвестиционна програма на община Козлодуй за 2012 г., обект „Съфинансиране на обекти, финансирани от фонд РАО” със сумата от 20 000 лв.

1.2.3. Функция 10 „Резерв” със сумата от 40 728 лв.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на общината, както в приходната, така и в разходната му част.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 3 от дневния ред:

Постоянните комисии по Устройство на територията, строителство и екология, Икономическо, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост, Земеделие и горско стопанство, Финанси, бюджет и общинска собственост предложиха началната цена за продажба на имота да бъде завишена от 3 891,00 лв. на 9 000,00 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Предложението не се приема.


Борислав Борисов предложи началната цена за продажба на имота да бъде завишена от 3 891,00 лв. на 20 000,00 лв.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.

Предложението се приема.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 164

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2012 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.218.5, представляващ нива V-та категория с площ 8,966 дка, находящ се в м. „Ковея” в землището на гр. Козлодуй.

2.   Определя начална цена за продажба на имота от 20 000,00 лв.

3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй начална цена.

4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 11 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Йосиф Петков, Невелин Найденов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8 – Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов и Николай Петков.

Решението се приема.


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 165

1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за 2012 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с учредяване отстъпено право на строеж върху незастроен терен с идентификатор 37798.501.362, с площ 1205 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 245, УПИ ІІІ с предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване:

- І етап – за гаражи със застроена площ 126 кв. м.;

- ІІ етап – за полувкопани гаражи със застроена площ 120 кв.м. и ІІ-ри етаж – офиси или магазини със същата застроена площ.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот при първоначална цена съгласно Приложение № 3 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд „Радиоактивни отпадъци”, в изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5 и чл. 5, ал. 1, т. 4 от Раздел І - Общи положения от „Указания за изискванията към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране от Фонд „Радиоактивни отпадъци” по чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗБИЯЕ и за провеждане на процедура за подбор на тези проекти и дейности” и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 166

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Доставка на детски съоръжения за детски площадки” по Фонд „Радиоактивни отпадъци” за финансовата 2013 г. при 80% финансиране на допустимите по процедурата разходи.

2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.

3. Включване на проектното предложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. на община Козлодуй.

4. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 167

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в проектна процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос 3, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г.” с проектно предложение.

2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се извърши развитие на проектното предложение, съставяне на бюджет на проекта и разписване на дейностите по проекта.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

Борислав Борисов взе отношение по представените калкулации и предложи да се прегледат и прецизират от изготвилото ги длъжностно лице, след което да се приложат към материала, като изрази съгласие за крайната цена на услугата.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, чл. 42 от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 168

 

1. Допълва Приложение № 5 „Услуги, извършвани от Общинско предприятие „Комунална дейност” към Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй с нови услуги, както следва:

„13. Услуга с мотокар за 1 час” – 42,20 лв./час

14. Услуга с дробилка на клони за 1 час” – 29,94 лв./час”.

Съществуващите услуги с поредни номера от № 13 до № 17 стават съответно с номера от № 15 до № 19.

2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй отразяване на промените.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 169

1. Допълва Приложение № 6 „Минимален размер на наемни цени на отдадените под наем земи от общински поземлен фонд, включително и за неземеделски нужди в община Козлодуй” към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с нова т. V, както следва:

„V. Друга територия, заета от водни течения и водни площи за нуждите на селското стопанство – 20,00 лв./дка/година.”.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 170

1. Полски път № 000054 да се раздели, като от югоизточната страна се проектира нов път публична общинска собственост с ширина 5 метра, с оглед обслужването на имоти от масив № 135 по приложената схема-предложение.

2. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост 8,478 дка, които са част от имот № 000054 с начин на трайно ползване – полски път, местността „Полето двор”, находящо се в землището на с. Гложене – северозападната част, заедно с двата лъча, съгласно приложената схема-предложение.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 171

/отм. с реш. № 206 по прот. № 21 от 28.12.2012 г./

1. Дава съгласие да се промени вида на собствеността на недвижимия имот, актуван с АОС № 2342/10.10.2012 г. от публична в частна общинска собственост.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по издаване на акт за частна общинска собственост на горецитирания имот.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 172

1. Дава съгласие за предоставяне на имоти № 620026, № 621003, № 620028, № 620027 с обща площ 2,505 дка, находящи се в землището на гр. Козлодуй на наследниците на Янаки Ванчев Горинов.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 173

1. Дава съгласие за предоставяне на имот № 514005 с площ 2,400 дка, находящи се в землището на с. Гложене на наследниците на Илия Иванов Каменов.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и сл. от ЗОС във вр. с § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 174

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4 на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.335 с площ 1292 кв.м. в местността „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателя Любчо Иванов Велков предоставя в замяна 1100 кв.м.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:

По предложение на Ангел Лалюв, Биляна Стояновска и Марин Стефанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 175


1. Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението да инициира работна среща с представители от общинската администрация, РУ „Полиция”, гр. Козлодуй и РУП „АЕЦ Козлодуй” за обсъждане на следните въпроси:

-        Безопасност на движението в общината и по-специално в ЦГЧ на гр. Козлодуй през тъмната част на денонощието;

-        Регулиране на подходите от Бензиностанция „Лукойл” към АЕЦ „Козлодуй” и обратно;

-        Състояние на уличното осветление в някои райони на града;

-        Ремонтни дейности по пътната настилка в града.

2. Срещата да се проведе на 30.10.2012 г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Козлодуй.

3. Всички предложения от общинските съветници да бъдат представени в Общинския съвет в писмен вид до 26.10.2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16 - Текуща страница
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи