РЕШЕНИЕ №172 / 29.10.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 172
гр. Козлодуй, 29.10.2011 год
.ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от КП”СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 105 от 29.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Йовчо Димитров Йовчев, представляващ политическа партия КП”СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на член на СИК в община Козлодуй, както следва: Татяна Валериева Занева, секретар на СИК 062000017


В предложението е посочено името и данните за лицето, което ще замени освободеният член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА  члена на СИК  в община Козлодуй предложен от КП”СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”: Татяна Валериева Занева, секретар на СИК 062000017


НАЗНАЧАВА члена на СИК в община Козлодуй, предложени от КП”СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”: Деница Ангелова Ангелова, секретар на СИК 062000017


АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеният член на СИК № 263 от 04.10.2011г.


Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


           

Публикувано на 29.10.2011 в 12:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook