РЕШЕНИЕ №173 / 29.10.2011

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 173
гр. Козлодуй, 29.10.2011 год
.ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 106 от 29.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Ангел Лалюв, представляващ политическа партия ГЕРБ за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Надежда Спасова Николова, член на СИК 062000015


В предложението е посочено името и данните за лицето, което ще замени освободеният член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ:

Надежда Спасова Николова, член на СИК 062000015


НАЗНАЧАВА следният член на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП ГЕРБ:

Ирина Димитрова Тодорова, член на СИК 062000015


АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеният член на СИК № 394 от 04.10.2011г.


Да се издаде удостоверени на назначените членове на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


           

Публикувано на 29.10.2011 в 12:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook