РЕШЕНИЕ №182 / 14.11.2011г.ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

РЕШЕНИЕ № 182

гр.Козлодуй, 14.11.2011г.


ОТНОСНО: обявяване за избран на следващ в листата кандидат за общински съветник от ПП БСП на мястото на избран общински съветник неположил клетва.

В ОИК – Козлодуй с вх.№ 118 от 14.11.2011г. е получено писмено уведомление от председателя на общинския съвет – Козлодуй, че избран общински съветник от листата на ПП БСП Милко Костадинов Торбов не е участвал в първото заседание на общинския съвет, не му е било връчено удостоверението издадено от ОИК – Козлодуй, че е избран за общински съветник и не е положил клетва, нито е подписал клетвен лист, след като е бил надлежно уведомен за това срещу подпис на 08.11.2011г.

ОИК – Козлодуй намира от фактическа и правна страна следното:

Кандидата Милко Костадинов Торбов е избран за общински съветник от листата на ПП БСП в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г. и му е издадено удостоверение № 890 от 03.11.2011г. На проведеното на 10.11.2011г. в 14.00 часа първо заседание на новоизбрания общински съвет свикано от областния управител съгласно чл.23, ал.1 от ЗМСМА, общинския съветник Милко Костадинов Торбов не е участвал, не е положил клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и не е посочил основание, за това да е възпрепятстван да участва.

Съгласно разпоредбата на чл.23, ал.2 от ЗМСМА, преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от същия закон.

ОИК – Козлодуй намира, че избрания за общински съветник от листата на ПП БСП в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г., Милко Костадинов Торбов не е положил клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и не са налице основанията на чл. 23, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, по отношение на него, тъй като не е бил възпрепятстван за това и по арг. на чл.30, ал.1 от ЗМСМА по отношение на него не са възникнали пълномощията му на общински съветник. Предвид изложеното и в изпълнение на Решение № 1476-МИ от 07.11.2011г. на ЦИК, общинската избирателна комисия следва да обяви за избран за общински съветник следващия в листата на ПП БСП кандидат, който е Анатолий Янакиев Абаров.

Водим от горното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс във връзка с чл. 23, ал. 2, изр. 3 и чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г. в община Козлодуй от листата на ПП БСП вместо кандидата Милко Костадинов Торбов следващия в листата кандидат Анатолий Янакиев Абаров от гр.Козлодуй.

Копие от решението да се изпрати на председателя на общински съвет – Козлодуй.


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-мо дневен срок от обявяването му


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева                                                            обявено на 14 ноември 2011г. в 18.00 часа

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?