РЕШЕНИЕ № 185 / 28.08.2012 г.Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 185
Козлодуй, 28 август 2012 год.

ОТНОСНО:  Вътрешна организация на Общинска избирателна комисия – Козлодуй при провеждане на  частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца насрочен на 7 октомври 2012 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 вр. чл. 20 и чл. 22, ал. 1 от Изборния кодекс и в изпълнение на т. 23 от Решение № 1495-МИ от 16.11.2011г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Козлодуй (ОИК)


Р Е Ш И:

1. Решение № 1 от 19.08.2011г. на ОИК – Козлодуй относно начина на обявяването на решенията на общинската избирателна комисия и Решение № 2 от 22.08.2011г. на ОИК-Козлодуй относно начина на приемане на решения от общинската избирателна комисия запазват действието си за времето на провеждане на  частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца насрочен на 7 октомври 2012 г.

2. Определя работното време на ОИК-Козлодуй за времето на провеждане на  частичен избор за кмет на кметство Хърлец насрочен на 7 октомври 2012 г. през активния период от 29.08.2012г. до 7 дни след изборния ден (включително в случай на балотаж) всеки ден включително почивни и празнични дни от 09.00 часа до 18.00 часа в сградата на Община Козлодуй на ул. „Христо Ботев” № 13.

3. Определя работно време на ОИК-Козлодуй за времето на провеждане на частичен избор за кмет на кметство Хърлец насрочен на 7 октомври 2012 г. през активния период съгласно т. 2 за прием на книжа и документи на кандидати и работа с граждани от 09.00 часа до 16.00 часа.

4. С цел подпомагането на дейността на ОИК-Козлодуй в активния й период съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Изборния кодекс да се сключи граждански договор с един технически сътрудник - специалист, изпълняващ функцията деловодител регистрации, който ежедневно в определеното за работа с граждани време да приема книжата на ОИК.

Възнаграждението на техническия сътрудник да е в размер на една минимална месечна работна заплата и е за сметка на средствата определени от бюджета на община Козлодуй за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Хърлец на 7 октомври 2012г., за което да се уведоми кмета на общината.


5. Упълномощава Председателя на ОИК-Козлодуй да сключи граждански договор по реда на чл. 22, ал. 1 от ИК и при условията в настоящото решение с технически сътрудник - специалист, изпълняващ функцията деловодител регистрации.


6. Организацията на заседанията на ОИК се осъществява от председателя и секретаря на комисията. Заседанията през активния период от 29.08.2012г. до 7 дни след изборния ден (включително в случай на балотаж) са ежедневни с изключение на дните, когато не се налага вземане на решения. Времетраенето на заседанията не е регламетирано, като няма ограничение и по отношение на изказванията на членовете на комисията. От всяко заседание се изготвя протокол в протоколна книга.

7.  За времето на провеждане на  частичен избор за кмет на кметство Хърлец насрочен на 7 октомври 2012 г. през активния период от 29.08.2012г. до 7 дни след изборния ден (включително в случай на балотаж) всеки ден включително почивни и празнични дни има ежедневни  дежурства на членове на комисията съгласно график, неразделна част от настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис да се изпрати на кмета на община Козлодуй с оглед изпълнение на т. 4.

Препис да се връчи, ведно с график на дежурствата на всеки от членовете на ОИК-Козлодуй.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook