РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г.
Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 188

гр.Козлодуй, 28 август 2012 г.

Относно: начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал.3,  чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 3 - 5 и чл. 176, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 680-ПВР/МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК и  във връзка с решение № 187/28.08.2012 г. на ОИК – Козлодуй и при спазване МЕТОДИКА на ЦИК, приложение към Решение 680-ПВР/МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Козлодуй

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ състава и ръководството на секционните избирателни комисии /СИК/ в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г. по методика на ЦИК в няколко последователни стъпки, както следва:

1. На първата стъпка ОИК – Козлодуй с влязло в сила решение №187 / 28.08.2012 г. е определила броя на членовете на всяка СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г., който общо е 21 /3секции по 7 члена/, като не се предвижда образуването на подвижна СИК.

2. На втората стъпка определя съотношението (относителният дял) на партиите (без ПП ГЕРБ и ПП НДСВ), които могат да получат допълнителни места в СИК.

Този дял за всички избирателни райони (общини) е еднакъв съгласно чл.2, ал. 2 от МЕТОДИКА за определяне на състава на секционните избирателни комисии, приложение към решение № 680-ПВР/МИ/05.09.2011 г. на ЦИК и се получава по следния начин съгласно чл. 35, ал. 3 от ИК:

Централната избирателна комисия се състои от 21 члена. От тях 10 са от квотата на ПП ГЕРБ, 1 от квотата на ПП НДСВ. Останалите 10 члена са от квотите на другите парламентарно представени партии и коалиции. Тяхното съотношение е 4 за Коалиция на България (КБ), 3 за ДПС, 2 за АТАКА и 1 за Синята коалиция (СК).

Това съотношение може да се запише като 0.4:0.3:0.2:0.1 и по-нататък ще се използва за разпределение на броя на членовете по метода на най-големия остатък.

3. На третата стъпка се намира действителният брой на местата, които представители на ПП ГЕРБ и ПП НДСВ могат да заемат.

Този брой е сумата от всички места, определени на базата на действителния размер на секциите в района, като за конкретния случай в кметство Хърлец, община Козлодуй има 3 броя избирателни секции с еднакъв брой членове съгласно Решение № 187 / 28.08.2012 г. на ОИК – Козлодуй – от по 7 члена. Така в кметство Хърлец, община Козлодуй общият брой на членовете ще е 3х7= 21 члена.

ГЕРБ има право на 3х3 = 9 места /арг. чл.15, ал.3 от ИК, съгласно който една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща СИК/.

НДСВ има право на максимум 2 % от местата, т.е. на 21х0.02 = 0.42, което фиксира 1 място. Общо имаме разпределени 9 + 1 = 10 места. За разпределение остават 21-10 = 11 места. По метода на най-големия остатък, като използваме разпределението по т.2 получаваме резултатите от таблица 1.

Таблица 1

Партия/

Коалиция

Относителен дял

Произведение

Цял брой места

Допълнителен брой места

Окончателен брой места

КБ

0.4

0.4х11 = 4.4

4

0

5

ДПС

0.3

0.3х11 = 3.3

3

0

3

АТАКА

0.2

0.2х11  =2.2

2

0

2

СК

0.1

0.1х11 = 1.1

1

0

1

Общо

1.0

11

11

1

11


След определянето на целия брой места остава едно неразпределено място. Най-голям остатък има КБ, затова тя получава това место. В резултат на преразпределението получаваме крайното разпределение на местата в СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй по партии и коалиции, както е  дадено в таблица 2.

Таблица 2

Партия/ Коалиция

Брой места

Действителен % (от общия брой)

Секционно ръководство

ГЕРБ

9

43

4

КБ

5

22

2

ДПС

3

16

1

АТАКА

2

11

1

Синя коалиция (СК)

1

6

1

НДСВ

1

2

0

Общо

21

100

9


4. Съставът на секционното ръководство се определя на основание на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 на Решение № 56-ПВР/МИ от 5.08.2011 г. на ЦИК по метода на най-големия остатък, както е показано в последната колона на таблица 2.

За кметство Хърлец, община Козлодуй имаме 3 секции с председател, зам.-председател и секретар или 3х3=9 ръководни места. От тях ПП ГЕРБ има 0,49х9 = 4.41 или 4 ръководни места. НДСВ има 0.02х9 = 0.18 или няма ръководни места. Разпределението на останалите 9-4 = 5 места е между всички останали партии при спазване съотношението по т.2, или за КБ 0.4х5 = 2 или 2 ръководни места; за ДПС 0.3х5 = 1.5 или 1 ръководно място; за Атака 0.2х5 = 1.0 или 1 ръководно място и за Синята коалиция /СК/ 0.1х5 = 0.5 или 1 ръководно място, което общо са 9 ръководни места.

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Козлодуй.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?