РЕШЕНИЕ № 189 / 29.08.2012 г.Общинска  избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 189
Козлодуй, 29.08.2012

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Хърлец Валери Петров Димитров за частичните избори на 07 октомври 2012 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 7 /седем/ избиратели в състав: Валери Петров Игнатов, Славчо Еленчев Гежев, Емилия Маринова Сарачинова, Георги Ангелов Христов, Даниела Петрова Вайкарова, Мирослав Павлов Методиев и Венета Николова Терчева, за издигане на кандидат за кмет на кметство в с.Хърлец за частичните избори на 07 октомври 2012 г., заведено под № 1 на 28 август 2012 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за кмет на  кметство на 07 октомври 2012 г.

Към заявлението са приложени: протокол от 10.07.2012 г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане на ВАЛЕРИ Петров Димитров за кандидат кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.; решение на създадения инициативен комитет от 10.07.2012 г., определящо Валери Петров Игнатов  като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 3, ал. 4 от ИК – 7 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 7 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет – 7 бр.; удостоверение от 20.08.2012 г. от „ОББ" АД, клон Козлодуй, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1

Валери Петров Игнатов

2

Славчо Еленчев Гежев

3

Емилия Маринова Сарачинова

4

Георги Ангелов Христов

5

Даниела Петрова Вайкарова

6

Мирослав Павлов Методиев

7

Венета Николова Терчева

за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Хърлец в частичните избори на 07 октомври 2012 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три  дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?