РЕШЕНИЕ № 190 / 29.08.2012 г.Общинска  избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 190
Козлодуй, 29.08.2012

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Хърлец  Ваньо Константинов Димитров за частичните избори на 07 октомври 2012 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 5 /пет/ избиратели в състав: Теодор Асенов Джугов, Красимир Костадинов Димитров, Ваньо Георгиев Петриков, Красимир Георгиев Станоев и Огнян Иванов Първолов, за издигане на кандидат за кмет на кметство в с.Хърлец за частичните избори на 07 октомври 2012 г., заведено под № 2 на 29 август 2012 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за кмет на  кметство на 07 октомври 2012 г.

Към заявлението са приложени: протокол  с решение от 20.07.2012 г. за създаване на инициативен комитет за издигане на Ваньо Константинов Димитров за кандидат кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.; решение  от 25.07.2012 г.на създадения инициативен комитет, определящо Ваньо Георгиев Петриков  като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 3, ал. 4 от ИК – 5 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 5 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет – 5 бр.; удостоверение № 241 от 20.08.2012 г. от „Юробанк и еф джи България" , клон Козлодуй, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1

Теодор Асенов Джугов

2

Красимир Костадинов Димитров

3

Ваньо Георгиев Петриков

4

Красимир Георгиев Станоев

5

Огнян Иванов Първолов

за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Хърлец в частичните избори на 07 октомври 2012 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три  дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook