Решение №222 до №238

ПРОТОКОЛ № 23 от  26.02.2013 година

Решение

№ 222

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собстевност, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 за извършените сделки за разпореждане с общински имоти и резултатите от проведени търгове за управление и разпореждане с общински имоти за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.

Решение

№ 223

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.

Решение

№ 224

Общински съвет, Козлодуй прие годишна Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй през 2013 г. .

Решение

№ 225

Общински съвет, Козлодуй с цел изпълнение на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, одобри изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.

Решение

№ 226

Общински съвет, Козлодуй прие предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани с автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.

Решение

№ 227

Общински съвет, Козлодуй прие бюджета на Община Козлодуй за 2013 година.

Решение

№ 228

Общински съвет, Козлодуй прие да изменени и допълни Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй.

Решение

№ 229

Общински съвет, Козлодуй даде съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”.

Решение

№ 230

Общински съвет, Козлодуй прие:- План за устойчиво енергийно развитие на община Козлодуй за периода 2013 – 2020 г.; Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй за периода 2013 – 2023 г.; Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй за периода 2013 – 2016 г.

Решение

№ 231

Общински съвет, Козлодуй прие План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.).

Решение

№ 232

Общински съвет, Козлодуй възложи на дирекция „Образование, култура и социални дейности” да изготви План за действие към Общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй (2012 – 2016 г.) за всяка година от периода.

Решение

№ 233

Общински съвет, Козлодуй прие Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй (2012 – 2016 г.).

Решение

№ 234

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и ползватели на основание § 4а и § 4б от ПЗРЗСПЗЗ по одобрена Кадастрална карта.

Решение

№ 235

Общински съвет, Козлодуй не прие да закупи от Искра Трифонова Иванова паянтова жилищна сграда, находяща се в строителните граници на с. Бутан построена върху  дворно място, собственост на община Козлодуй.

Решение

№ 236

Общински съвет, Козлодуй не прие да закупи от Илияна Страхилова Опрова, чрез пълномощника й Елица Юлиянова Орманова, построени върху общински недвижим имот едноетажна масивна жилищна сграда, ведно с полумасивна селскостопанска постройка, намиращи се в с. Хърлец, община Козлодуй.

Решение

№ 237

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за предоставяне на имоти, находящи се в землището на с. Хърлец, на Валери Тодоров Шуев, по §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

Решение

№ 238

Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя и Министерски съвет на Р България да бъде отпусната персонална пенсия на Мелиса Дилянова Недкова.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238 - Текуща страница
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи