РЕШЕНИЕ № 194 / 31.08.2012 г.Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 194
Козлодуй, 31.08.2012

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в  частичните изборите за  кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”, подписано от представляващия  партията  Стефан Иванов Стефанов, заведено под № 5 на 31 август  2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец  на  07  октомври 2012г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 25 от 05.08.2011 за регистрацията  на партия  „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” в Централна избирателна комисия; пълномощно на Стефан Иванов Стефанов да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй; пълномощно от НДСВ на Олимпи Стоянов Кътев да представлява ПП „НДСВ” за участие в избори през 2011 и 2012г.; решение № 1979-МИ /15 август 2012г. на ЦИК; удостоверение от СГС по ф.д. 03631/2002 от 14.08.2012г. за актуално състояние и решение на националния съвет на ПП „НДСВ” от 20.08.2012г. за регистриране за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07.10.2012г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.

Наименованието, с което  политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” ще се изписва в бюлетината за  частичните избори за  кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г. е

ПП „НДСВ”

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?