РЕШЕНИЕ № 195 / 31.08.2012 г.
Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 195
Козлодуй, 31.08.2012 г.

ОТНОСНО:  Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в  частичните изборите за  кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от представляващия  партията  Васил Цветанов Стоянов, заведено под № 6 на 31 август  2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец  на  07  октомври 2012г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 27 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в Централна избирателна комисия; препис-извлечение от протокола  на заседанието на Националния съвет на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”  с решение от 16.07.2011 г. за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно № 131 от 28.08.2012г.  на Васил Цветанов Стоянов упълномощен да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй; решение №1939-МИ/ 23.07.2012г. на ЦИК и удостоверение за актуално състояние издадено от СГС по ф.д. №1969/1990 от 31.07.2012г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.

Наименованието, с което  политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”  ще се изписва в бюлетината за  частичните избори за  кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г. е

БСП

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook