РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй 


РЕШЕНИЕ
№ 211

Козлодуй, 24.09.2012 год. 

ОТНОСНО: Служебен контрол при провеждането на предизборната кампания за частичен избор на кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г. относно разпространяване на агитационни материал на нерегламентираните за това места в с.Хърлец


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.33, ал.1, т.17 вр. чл.134, ал.3 и ал.7 вр. чл.280 от ИК


Председателя на Общинската избирателна комисия служебно сезира комисията  за нарушения при провеждането на предизборната кампания за частичен избор на кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г. в периода от 7 септември до 7 октомври 2012г. относно разпространяване на агитационни материали - плакати на нерегламентираните за това места в с.Хърлец от кандидати в частичния избор на ПП БСП, ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и ИК за издигане на независимия кандидат Ваньо Константинов Димитров за това, че в с. Хърлец по главната улица в посока от гр. Козлодуй в дясно върху уличните стълбове са разлепени агитационни материали – плакати с размери 67 х 47 см. на кандидата за кмет на кметство Хърлец предложен от ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРИТЯ Паула Маринова  с бюлетина № 4, на главната улица на с.Хърлец в посока центъра на селото към с.Гложене в дясно върху уличните стълбове са разлепени агитационни материали – плакати с размери 67 х 47 см. на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец предложен от ИК Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3, на спирки на градския транспорт в района на Хидрострой и в двете посоки на движение, на спирката в центъра на селото, както и на дървета в началото на парка и на дървета пред читалището в селото са поставени агитационни материали – плакати с размери 67 х 47 см. на кандидата за кмет на кметство Хърлец предложен от ПП БСП Огнемир Симов с бюлетина № 2 и предлага ОИК да упражни правомощията си по чл.134, ал. 7 от ИК като възложи на ВрИД кмет на кметство Хърлец да изземе агитационните материали поставени на нерегламентираните за това места.

Допълнително сезира за това, че поставените плакати на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец предложен от ИК Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 не отговарят на законовото изискване по чл.134, ал. 2 от ИК да съдържат изискуемата информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”, която да съставлява 10 на 100 от лицевата част на плаката.

Общинската избирателна комисия намери, че следва служебно да се занимае с  посочените по – горе нарушения при провеждане на предизборната кампания за частичен избор на кмет на кметство Хърлец с оглед правомощията по чл.33, ал.1 т.17 и чл.134, ал.3 и ал.7 от ИК, както следва:

На първо място за кандидата предложен от ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРИТЯ Паула Койчева Маринова с бюлетина № 4 видно от иззетия агитационен материал – плакат, съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет  Паула Маринова , лого ЕНП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ,  и текст „Време е за смелост” и „Избери № 4 в бюлетина”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 4. По същество тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на кметство Хърлец в частичен избор на 7 октомври 2012г., като те са разлепени , т.е. разпространяват се след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден на 7 октомври 2012г. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на плакати следва да бъдат поставени съгласно чл.134, ал. 3 от ИК само и единствено на местата определи за тази цел с нарочна заповед на ВрИД кмет на кметство Хърлец № 25 от 03.09.2012г. Така видно от същата заповед определените за това места са табло пред кметството, табло Хидрострой, табло спирка център, табло ромски квартал, табло пред фурната и западна стена на клуба в Бежански квартал. Доколкото плакатите на този кандидат са разлепени в село Хърлец на уличните стълбове, на кутиите съдържащи отчитащи средства за ел.ток, по улиците и на спирки на градския транспорт, то следва да бъдат иззети от кмета на кметството при нужда със съдействие на органите на МВР.

На следващо място за кандидата предложен ПП БСП Огнемир Симов с бюлетина № 2 видно от иззетия агитационен материал – плакат, съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет  Д-р Огнемир Симов - лого БСП,  и текст „Заедно за Хърлец”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 2. По същество тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на кметство Хърлец, като те са разлепени , т.е. разпространяват се след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден на 7 октомври 2012г. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на плакати следва да бъдат поставени съгласно чл.134, ал. 3 от ИК само и единствено на местата определи за тази цел с нарочна заповед на ВрИД кмет на кметство Хърлец № 25 от 03.09.2012г. Така видно от същата заповед определените за това места са табло пред кметството, табло Хидрострой, табло спирка център, табло ромски квартал, табло пред фурната и западна стена на клуба в Бежански квартал. Доколкото плакатите на този кандидат са разлепени в село Хърлец по улиците и на спирките на градския транспорт, то следва да бъдат иззети от кмета на кметството при нужда със съдействие на органите на МВР.

На последно място за кандидата предложен ИК за издигане на независимия кандидат Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 видно от иззетия агитационен материал – плакат, съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет инж. Ваньо Константинов Димитров, лого Независим кандидат за кмет на с.Хърлец, общ.Козлодуй,  и текст „Гласувай за едно по-добро бъдеще”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 3. По същество тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на кметство Хърлец, като те са разлепени, т.е. разпространяват се след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден на 7 октомври 2012г. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на плакати следва да бъдат поставени съгласно чл.134, ал. 3 от ИК само и единствено на местата определи за тази цел с нарочна заповед на ВрИД кмет на кметство Хърлец № 25 от 03.09.2012г. Така видно от същата заповед определените за това места са табло пред кметството, табло Хидрострой, табло спирка център, табло ромски квартал, табло пред фурната и западна стена на клуба в Бежански квартал. Доколкото плакатите на този кандидат са разлепени в село Хърлец на уличните стълбове, на кутиите съдържащи отчитащи средства за ел.ток, по улиците и на спирки на градския транспорт, то следва да бъдат иззети от кмета на кметството при нужда със съдействие на органите на МВР.

Наред с това същия агитационен материал – плакат на кандидата предложен ИК за издигане на независимия кандидат Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 е с размери 67 х 47 см. И съгласно разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс следва да  съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле. Така 10 на сто представлява обособено пространство с размери 6.7 х 47 см., а върха настоящите плакати те са с размери 4 х 47 см. или са по-малки от изискуемите по закон 10 на сто от размера на плаката, с което нарушават изборните правила и следва да бъдат иззети.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 17 и 134, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал.7  вр. чл.280 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


ВЪЗЛАГА на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй да изземе разпространените в нарушение на чл.134, ал.3 от ИК на кандидатите за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на 7 октомври 2012г. агитационни материали - плакати поставени на нерегламентираните за това места в с.Хърлец, община Козлодуй, посочени в Заповед № 25 от 03.09.2012г. на ВРИД кмет на кметство Хърлец от кандидати в частичния избор на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ – Паула Маринова, на ПП БСП Д-р Огнемир Симов, и на ИК за издигане на независимия кандидат инж. Ваньо Константинов Димитров разлепени по главната улица в посока от гр.Козлодуй в дясно върху уличните стълбове, на главната улица на с.Хърлец в посока от центъра на селото към с.Гложене в дясно върху уличните стълбове, на спирки на градския транспорт в района на Хидрострой и в двете посоки на движение, на спирката в центъра на селото, на спирката в края на с.Хърлец към с.Гложене, както и на дървета в началото на парка и на дървета пред читалището в селото и върху кофи за смет, находащи се в района на Бежанска махала.

ВЪЗЛАГА на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй да изземе разпространените в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на 7 октомври 2012г. агитационни материали - плакати на ИК за издигане на независимия кандидат инж. Ваньо Константинов Димитров с бюлетина № 3 съдържащ снимков материал на лицето кандидат за кмет инж. Ваньо Константинов Димитров, лого Независим кандидат за кмет на с.Хърлец, общ.Козлодуй,  и текст „Гласувай за едно по-добро бъдеще”, както и е посочен номера изтеглен от жребия в ОИК за бюлетина с № 3, които съдържат информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление” , но заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.


Препис от Решението да се изпрати на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец за изпълнение.


Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 дни от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?