РЕШЕНИЕ № 213 / 26.09.2012 Г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 213

Козлодуй, 26.09.2012 год.

ОТНОСНО: Жалба от Ваньо Константинов Димитров независим кандидат за кмет на кметства Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.33, ал.1, т.17 вр. чл.134, ал.2 и ал.7 вр. чл.280 от ИК


В ОИК – Козлодуй с вх.№ 153 от 26.09.2012г. е получена жалба от Ваньо Константинов Димитров независим кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, с която сезира комисията за това, че в село Хърлец се разпространяват агитационни материали - плакати на независимия кандидат за кмет Валери Петров Димитров издигнат от ИК с бюлетина № 1, които не  отговарят на законовото изискване по чл.134, ал. 2 от ИК да съдържат изискуемата информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”, която да съставлява 10 на сто от лицевата част на плаката и да е в обособено поле. Към жалбата е приложен агитационен материал – плакат на кандидата с размери 42/30 см.

Общинската избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена от лице с правен интерес, друг участник в частичен избор за кмет на 7 октомври 2012г.

Разгледана по същество същата е основателна. Видно от приложения към жалбата плакат е, че в село Хърлец, община Козлодуй се разпространяват и са достъпни агитационни материали – плакати с размери 43/30.5 см., съдържащи снимков материал на лицето Валери Петров независим кандидат за кмет на кметство Хърлец – лого и текст „Знам какво искам знам какво мога знам как да го постигна” и е изписан номер на бюлетина 1, който съдържа изискуемата по чл.134, ал.2 от ИК информация, че  „купуването и продаването на гласове е престъпление”, но тя не е обособена в отделно поле и то не съставлява 10 на сто от плаката.

ОИК намира, че тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет на кметство Хърлец, като те се разпространяват след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден. При това положение и разпространяващия се агитационен материал под формата на плакати с размери 42/30 см. следва да отговарят на изискванията на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс - да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

В настоящия случай видно от приложения към жалбата в оригинал плакат представляващ агитационен материал същият макар да съдържа такава информация, то тя не е в размери и вид съгласно закона. Предвид изложените съображения ОИК намира, че е налице безспорно нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК и следва да приложи санкцията на чл.134, ал.7 от ИК, като възложи на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец да премахне и изземе агитационните материали – плакати с размери 42/30 см. издадени в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК на независимия кандидат Валери Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 17 и 134, ал. 1 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


ВЪЗЛАГА на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство Хърлец да премахне и изземе агитационните материали – плакати с размери 42/30 см. на независимия кандидат за кмет Валери Петров Димитров издигнат от ИК с бюлетина № 1 разпространяващите се в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК.

В частта от жалбата по повод  рекламни плакати и транспаранти на същия кандидат с размери 120/120 см., за които се твърди, че също са в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК и не съдържат изискуемия надпис на лицевата част „Купуването и продаването  на гласове е престъпление” и са поставени не на определените за това места ОИК възлага на комисията определена с Решение № 122 от 08.10.2011г.  да извърши проверка, след което ще с произнесе.


Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана ПлешоеваТърсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?