РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г.

 

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

230  

Гр. Козлодуй, 18 декември 2012 г.


Относно:  Сигнал за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Козлодуй


Правно основание: чл. 42, ал. 1 т. 8 във връзка чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА


УСТАНОВЕНИТЕ ФАКТИ.

На 11.12.2012 г. с вх.№ 168 в Общинска избирателна комисия - Козлодуй е получено протоколно решение на ЦИК от 25.10.2012 г., с което  приложено е изпратено писмо имащо характер на сигнал от Христо Рибарев от гр.Козлодуй, с който сезира за това, че кмета на община Козлодуй избран на местните избори на 23 октомври 2011г. Румен Василев Маноев е собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ВАСМАН” ЕООД със седалище гр.Козлодуй с управител Васил Маноев, с което твърди, че извършва търговска дейност в нарушение на ЗМСМА.

ОИК – Козлодуй с протоколно решение № 70 от 12.12.2012 г. прие решението на ЦИК и изпратения сигнал и по реда на чл.42, ал. 2 от ЗСМСА служебно изиска и прие писмени доказателства за изясняване обстоятелствата имащи значение за казуса, а именно: писмо на председателя на Общински съвет – Козлодуй вх. № 169 от 13.12.2012 г., с което удостоверява факта, че кандидата за кмет на община Козлодуй избран на местните избори на 23 октомври 2012 г. Румен Василев Маноев е положил клетва и подписал клетвен лист по реда на чл.32 от ЗМСМА на 10.11.2011 г.; служебна справка от Търговския регистър при Агенция по вписванията за физическото лице Румен Василев Маноев и за юридическото лице търговско дружество „ВАСМАН” ЕООД  със седалище гр.Козлодуй, видно от които към датата на произнасяне на ОИК кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев не е регистриран като едноличен търговец и няма регистрирани юридически лица търговци, в които той да притежава дялове, акции или да има други участия. Установява се и, че на 07.12.2012 г. Румен Маноев като едноличен собственик на капитала на „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй е прехвърлил всичките си дружествени дялове на трето лице.

В срока и по реда на чл.42, ал. 3 от ЗМСМА кмета на община Козлодуй Румен Маноев е представил на комисията писмено възражение с вх.№ 170 от 15.12.2012г., в което подробно излага съображения за липсата на законови основания по ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на община Козлодуй.


ПРАВНИ ИЗВОДИ.

От събраните в административното производство пред ОИК писмени доказателства безспорно се установява и на комисията служебно е известно обстоятелството, че Румен Василев Маноев е кандидата избран за кмет на община Козлодуй на местните избори на 23 октомври 2011г. и видно от писмото на председателя на ОбС – Козлодуй той е положил клетва и подписал клетвен лист съгласно чл.32, ал. 1 от ЗМСМА на 10.11.2011 г., а с това са възникнали пълномощията му на кмет на община Козлодуй, арг. на чл.38, ал.4  от ЗМСМА.

От служебната справка извършена на 17.12.2012 г. в ТР при АВ за физическото лице Румен Василев Маноев и за юридическото лице търговско дружество „ВАСМАН” ЕООД със седалище гр.Козлодуй се установяват обстоятелствата, че Румен Василев Маноев е бил едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност  „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй до 07.12.2012г., когато е прехвърлил всичките си дружествени дялове на трето лице. От справката е видно и, че Румен Василев Маноев никога не е бил управител на дружеството.

При тези безспорно установени обстоятелства и като съобрази и писменото възражение на кмета на община Козлодуй, Общинската избирателна комисия намира, че сигнала на Христо Рибарев следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан, тъй като няма законови основания по чл.42, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев, тъй като не е нарушил забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност по Търговския закон като собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА предвижда кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Разпоредбата на чл.42, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА указва, че пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

Така по същество въпроса е кмета на община Козлодуй избран на местните избори на 23 октомври 2011 г. Румен Василев Маноев нарушил ли е забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност по смисъла на ТЗ като едноличен собственик на капитала на търговско дружество „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй?

Общинската избирателна комисия като съобрази събраните писмени доказателства и съдебната практика намира, че кмета на община Козлодуй като собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй и към момента на избора му за кмет на общината и на възникване на пълномощията му като кмет на община Козлодуй на 10.11.2011 г.  не е нарушил забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност по Търговския закон /ТЗ/. Това е така, тъй като понятието „търговска дейност” е уредено и неговото значение се извежда единствено от законовите разпоредби касаещи търговското право, т.е. доколкото „търговската дейност” е строго регламентирана единствено в ТЗ, не би могло да се разсъждава на плоскостта на понятието в широк смисъл. Така в ТЗ законодателят си служи с два алтернативни критерия при определяне на една сделка като търговска, а следователно и дейността: обективен и субективен.

Обективният критерий изхожда от вида на сделките, обявени от закона за търговски в чл. 286, ал. 2 във вр. с чл. 1, ал. 1 от ТЗ, така физическото или юридическото лице, извършващо сделките по чл. 1, ал. 1 ТЗ се счита от закона за търговец и извършва търговска дейност съгласно ТЗ. В сигнала не са наведени доводи и в преписката няма данни, нито доказателства кмета на общината Румен Маноев като физическо лице да е извършвал сделки по чл.1, ал.1 от ТЗ, с което да е нарушил забраната по чл.41 , ал. 1 от ЗМСМА.

Субективният критерий определя сделката като търговска, съобразно обстоятелството дали е извършена от търговец в това му качество. При тази хипотеза, за да се определи една сделка като търговска, тя трябва да е извършена от търговеца при осъществяване на неговата дейност по занятие /вж. Решение 391 от 27.05.2008 г. на ВКС по т.д. № 150/2008 г., ТК и Решение № 443 от 23.04.2008 г. на ВКС по т.д. № 1011/2007 г., ТК/. Доколкото търговеца, който по занятие извършва търговска дейност е самостоятелно юридическото лице отделен правен субект търговското дружество „ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй, то именно това юридическо лице извършва търговската дейност чрез своя управител и за сметка на дружеството, а не физическото лице Румен Маноев собственик на капитала на дружеството. В този смисъл е и съдебната практика  изложена в Решение № 212 от 26.01.1995г. по ф.д. № 119/1994г. на ВС на РБ, където съдът по аналогичен казус се е произнесъл, че когато с имуществото на едно лице /физическо или юридическо/ се образува търговско дружество, последното, като отделно юридическо лице става самостоятелен правен субект, различен от лицето /физическо или юридическо/, което го е създало, афишира се в търговския свят именно като търговско дружество /”ВАСМАН” ЕООД, гр.Козлодуй/ с всички правни последици от това и търговската дейност, която се извършва е, дейност на дружеството с ограничена отговорност, а не на лицето създало дружеството, затова аргументите за нарушаване на разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА от кмета на общината Румен Маноев като едноличен собственик на капитала на ЕООД са несъстоятелни и не кореспондират със закона.

Водим от изложените правни съображения и на основание чл.42, ал. 1 т.8 вр. чл.41, ал.1 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигналa на Христо Рибарев от гр.Козлодуй за нарушение на забраната по чл.41, ал. 1 от ЗМСМА от кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ ПРЕДСРОЧНО пълномощията на кмета на община Козлодуй Румен Василев Маноев избран на местните избори на 23 октомври 2011г. на основание чл.42, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА за нарушение на чл.41, ал. 1 от ЗМСМА.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.267 от ИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
  • Публикувано на 18.12.2012 в 17:50 часа

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook