Решение №231 / 24.07.2013г.

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

231

Гр. Козлодуй, 24 юли 2013 г.

ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

С решение № 179 от 01.11.2011 г. на Общинска избирателна комисия - Козлодуй Борис Димитров Солунски е избран за общински съветник в Общински съвет - Козлодуй от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”.

На 18.07.2013 г. в ОИК-Козлодуй е получено уведомление от председателя на Общински съвет - Козлодуй, с което уведомяват за факта на подадена оставка от избрания съветник Борис Димитров Солунски чрез председателя на общинския съвет на 18.07.2013 г.,  удостоверена с молба.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4 т. 3 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия, т.е. по волята на избрания общински съветник Борислав Димитров Солунски пълномощията му като общински съветник следва да бъдат  прекратени и по аргумент на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА следва да бъде избран за съветник следващия в листата кандидат.

Видно от решение № 98 от 17.09.2011 г. на ОИК – Козлодуй, с което е регистрирана кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” следващ кандидат в листата вписан под номер 12 е Марин Величков Вълчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 18 от ИК, във връзка с чл. 30, ал. 6 вр. ал. 4 т. 3 от ЗМСМА , Общинска избирателна комисия – Козлодуй.

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Козлодуй от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” Борис Димитров Солунски.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Общински съвет Козлодуй от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” следващият в листата кандидат вписан под номер 12, Марин Величков Вълчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

След влизане в сила на решението препис да се изпрати на председателя на Общински съвет – Козлодуй.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

*Публикувано на 24 юли 2013 г. в 18.00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook