РЕШЕНИЕ №3 / 22.08.2011


Общинска  избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3
Козлодуй,22.08.2011

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Бутан Стефан Иванов Стефанов за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 7 /седем/ избиратели в състав: Ангелинка  Спасова Пепелярска, Анка Йоскова Цветкова, Елеонора Веселинова Александрова, Невенка Иванова Суева, Димитър Борисов Хаустов, Цветомир Стефанов Цветков и  Борислав Николов Йотов, за издигане на кандидат за кмет на кметство в с. Бутан за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 1 на 19 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: протокол от 05.08.2011 г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Стефан Иванов Стефанов за кандидат кмет на кметство с. Бутан на 23 октомври 2011 г.; протокол от заседание на създадения инициативен комитет от 05.08.2011 г. с решение, определящо Ангелинка Спасова Пепелярска  като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК – 7 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 7 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет – 7 бр.; удостоверение изх. № 245 от 22.08.2011 г. от „Юробанк и еф джи България" АД, клон Козлодуй, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1

Ангелинка  Спасова Пепелярска

2

Анка Йоскова Цветкова

3

Елеонора Веселинова Александрова

4

Невенка Иванова Суева

5

Димитър Борисов Хаустов

6

Цветомир Стефанов Цветков

7

Борислав Николов Йотов

за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Бутан в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три  дни от обявяването му.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 22.08.2011 в 17:00часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook