РЕШЕНИЕ №4 / 22.08.2011


Общинска  избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№4
Козлодуй,22.08.2011

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Бутан  Ивайло Борисов Иванов за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 7 /седем/ избиратели в състав: Валери Иванов Гетов, Иван Петров Тодоров, Борислав Тошков Бориславов, Емил Трифонов Маринов, Красимир Стефанов Димитров, Трифон Бориславов Георгиев и  Димитър Митов Иванов, за издигане на кандидат за кмет на кметство в с. Бутан за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 2 на 22 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011

Към заявлението са приложени:  решение  от 09.08.2011 за създаване на инициативен комитет за издигане на Ивайло Борисов Иванов за кандидат кмет на кметство с. Бутан на 23 октомври 2011 г.;  решение на инициативния комитет, определящо Валери Иванов Гетов като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК - 7 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 7 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет – 7 бр.; удостоверение  от 15.08.2011 г. от „Интернешънъл асет банк" АД, Козлодуй, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1

Валери Иванов Гетов

2

Иван Петров Тодоров

3

Борислав Тошков Бориславов

4

Емил Трифонов Маринов

5

Красимир Стефанов Димитров

6

Трифон Бориславов Георгиев

7

Димитър Митов Иванов

за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Бутан в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три  дни от обявяването му.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 22.08.2011 в 17:00часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?