РЕШЕНИЕ №6 / 22.08.2011

Общинска  избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 6
Козлодуй,22.08.2011


ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Крива бара Цветан Иванов Йорданов за изборите на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 3 /три/ избиратели в състав: Ивайло Цветанов Иванов, Тихомир Димитров Тодоров и  Русалка Хрананиева Спирова, за издигане на кандидат за кмет на кметство в с. Крива бара за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 3 на 22 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за  общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: протокол от 06.08.2011 г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Цветан Иванов Йорданов за кандидат кмет на кметство с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.; протокол от заседание на създадения инициативен комитет от 06.08.2011 г. с решение, определящо Ивайло Цветанов Иванов  като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК – 3 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 3 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет – 3 бр.; удостоверение изх. № 246 от 22.08.2011 г. от „Юробанк и еф джи България" АД, клон Козлодуй, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1

Ивайло Цветанов Иванов

2

Тихомир Димитров Тодоров

3

Русалка Хрананиева Спирова

за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Крива Бара в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три  дни от обявяването му.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 22.08.2011 в 17:00часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook