Решение №284 до №298

ПРОТОКОЛ № 28 от 23.07.2013 година

 

Решение

№ 284

Общински съвет, Козлодуй възложи на кмета на община Кзлодуй да организира среща през следващата седмица с ръководството на ВиК, Враца в кметство Бутан за търсене на решение на проблема с питейната вода.

Решение

№ 285

Общински съвет, Козлодуй прие предложения проект на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй. В изпълнение изискванията на чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците Общинският съвет организира публично обсъждане на проекта на цитираната наредба, което ще се проведе на 26.08.2013 год. от 16. 30 часа в Заседателната зала на община Козлодуй

Решение

№ 286

Общински съвет, Козлодуй упълномощи кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 42900,85 лева (четиридесет и две хиляди деветстотин лева и 85 стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01186 от 21.11.2012 год. по мярка 321 за Проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев-1879” - гр. Козлодуй”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

Решение

№ 287

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 35000,00 лв. /тридесет и пет хиляди лева/, във връзка с финансиране на проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев-1879”- гр. Козлодуй” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Решение

№ 288

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 500000,00 лв. /петстотин хиляди лева/, във връзка с финансиране на Проект „Изграждане на стадион „Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

Решение

№ 289

Общински съвет, Козлодуй даде съгласието си Община Козлодуй да кандидатства в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Канализация по ул. „Георги Димитров” в гр. Козлодуй

Решение

№ 290

Общински съвет, Козлодуй разреши по искане на заинтересуваните лица - ДП РАО, изработването на проект за подробен устройствен план /парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутната зона на изместен участък от въздушен електропровод .„ЕЛБА” 20kv от п/ст „Козлодуй”, преминаващ през площадка „Радиана”, местност „Старите лозя”, в землището на с. Хърлец.

Решение

№ 291

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 3 към годишната Програма за 2013 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на част от имот, съставляващ помещение с площ 53 кв. м., находящо се в сграда „Гробищен парк”, гр. Козлодуй за производствена и търговска дейност -изработка и продажба на надгробни плочи.

Решение

№ 292

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 3 към годишната Програма за 2013 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на помещение с площ 22 кв.м., находящо се в сграда „Трафопост”, с. Хърлец за офис.

Решение

№ 293

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 год.

Решение

№ 294

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 г

Решение

№ 295

Общински съвет, Козлодуй Разреши формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене; ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2013/2014 г.,

Решение

№ 296

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2013”.

Решение

№ 297

Общински съвет, Козлодуй прие да бъде извършена промяна в състава на Местната комисия към община Козлодуй по ЗУПГМЖСВ.

Решение

№ 298

Общински съвет, Козлодуй отложи вземането на решение за даване на съгласие за извършване замяна на земеделски земи между община Козлодуй и ползвателите Крум Маринов Крумов и Красимир Иванов Маринов.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298 - Текуща страница
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи