РЕШЕНИЕ №10 / 22.08.2011

 

Общинска избирателна комисияРЕШЕНИЕ
№ 10
Козлодуй, 22.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в изборите за кметове на кметства  на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, подписано от представляващия  партията  Емил Генов Василев, заведено под № 5 на 22 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на кметства на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 31 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” в Централна избирателна комисия; препис-извлечение от решение от 10.08.2011 г. от заседание на Политическия съвет  на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; препис-извлечение от решение от 19.06.2011 г за участието на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” в местните и президентски избори 2011 година; пълномощно  от 19.08.2011  на Емил Генов Василев упълномощен да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, за участие в изборите за кмет на кметства  на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 22.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook