РЕШЕНИЕ №32 / 26.08.2011

 

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 32
Козлодуй, 26.08.2011


ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на Благовест Витанов Стаменов за независим общински съветник за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 3 /три/ избиратели в състав: Милена Ивайлова Иванова, Цветан Янков Гунев и Николина Витанова Иванова за издигане на независим общински съветник за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 12 на 26 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за  общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: решение от 24.08.2011 г. за създаване на инициативен комитет за издигане на Благовест Витанов Стаменов за независим общински съветник на 23 октомври 2011 г.;  решение от 24.08.2011 г., определящо Милена Ивайлова Иванова  като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК – 3 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 3 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет – 3 бр.; удостоверение изх. № 120 от 26.08.2011 г. от „ Общинска банка" АД, финансов център гр. Козлодуй, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1

Милена Ивайлова Иванова

2

Цветан Янков Гунев

3

Николина Витанова Иванова

за издигане на независим общински съветник в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook